The Gem and Jewelry Institute

Gem and Jewelry Tourist Attraction

Thai | English

Copyright © The Gem and Jewelry Institute of Thailand (Public Organization). All rights reserved.
140, 140/1-3, 140/5 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 1-4 และชั้น 6 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0 2634 4999 โทรสาร 0 2634 4970 อีเมล