กรรมการและเลขานุการ


นายสุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย

ปี-เกิด
 • 2506

ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาโท (คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์) (MBA)

ตำแหน่งปัจจุบัน
 • พ.ย. 2563 ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ

ประวัติการทำงาน
 • พ.ย. 2561 - ต.ค. 2563
  รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (ธุรกิจ)
 • 2554 - ปัจจุบัน
  กรรมการบริหาร กลุ่ม บ.มหาสมุทรเอสเตท
 • 2544 - 2561
  ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานพัฒนาลูกค้าและช่องทางจัดจำหน่าย (Ocean Glass Public Co.,Ltd.)
 • 2552 - 2557
  กรรมการบริหาร (Ocean Glass Trading (Shanghai) Co.,Ltd.)
 • 2543 - 2544
  เจ้าหน้าที่อาวุโส ประจำสำนักรองกรรมการผู้จัดการ (Ocean Life Insurance Co.,Ltd.)
 • 2532 - 2544
  รองผู้อำนวยการ (Asoke International Trading Co.,Ltd.)
 • 2537 - 2542
  กรรมการบริหาร (MOG International Pte.Ltd. (Singapore))
 • 2531 - 2532
  นักวิเคราะห์โครงการเชี่ยวชาญพิเศษ (Ocean Insurance Co.,Ltd.)
 • 2529 - 2531
  ผู้จัดการศูนย์และตัวแทนขาย (Sigma Marketing Development Co.,Ltd.)

ประวัติการอบรม
 • 2563
  โครงการหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ 7
  งานอบรมสัมมนาวิชาการ AI&loT Summit 2020
 • 2549
  สถาบันกรรมการไทย (IOD) (DCP77)