สถานที่ติดต่อ
ศูนย์ฝึกอบรม
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณี
และเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 3 ถนนสีลม
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ 0 2634 4999 ต่อ 306
โทรสาร 0 2634 4999 ต่อ 304
อีเมลวัน - เวลาติดต่อเจ้าหน้าที่
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 17.00 น.
เว้นวันเสาร์ - อาทิตย์ วันนักขัตฤกษ์
และวันหยุดตามประกาศของสถาบัน

ตารางราคาหลักสูตรฝึกอบรม
แบบฟอร์มใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม
สมัครหลักสูตรออนไลน์

หลักสูตรออกแบบเครื่องประดับด้วยโปรแกรม Rhinoceros

Gemology Class

เป็นหลักสูตรออกแบบเครื่องประดับที่เน้นการฝึกใช้โปรแกรมการออกแบบเครื่องประดับด้วยคอมพิวเตอร์ และเครื่องผลิต ต้นแบบที่ใช้กับอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับโดยเฉพาะ เรียนรู้เรื่องรูปแบบต่างๆ ของเครื่องประดับ และการผลิต เครื่องประดับที่สำคัญ เรียนรู้เรื่องการใช้คำสั่งพื้นฐานและคำสั่งขั้นสูงของโปรแกรม Rhinoceros ฝึกการสร้างแบบ เครื่องประดับพร้อมทั้งนำเสนอผลงานอย่างมืออาชีพ เหมาะสำหรับผู้ที่มีใจรักในการออกแบบ และมีพื้นฐาน ทางด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกต่างๆ

Gemology Class Gemology Class

ระยะเวลาอบรม

48 ชั่วโมง อบรมในวันเสาร์และอาทิตย์ เวลา 9.00 - 16.00 น.

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม
  1. ผู้เข้าอบรมไม่จำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานทางด้านการออกแบบเครื่องประดับ
  2. ผู้เข้าอบรมสามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และเข้าใจงานกราฟิก
เนื้อหาหลักสูตร
  1. เรียนรู้เกี่ยวกับโปรแกรมการออกแบบเครื่องประดับด้วยคอมพิวเตอร์ และเครื่องผลิตต้นแบบที่ใช้กับอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับโดยเฉพาะ
  2. เรียนรู้เรื่องรูปแบบต่างๆ ของเครื่องประดับ และการผลิตเครื่องประดับที่สำคัญ
  3. เรียนรู้เรื่องการใช้คำสั่งพื้นฐานและคำสั่งขั้นสูงของโปรแกรม Rhinoceros ฝึกการสร้างแบบเครื่องประดับพร้อมทั้งนำเสนอผลงานอย่างมืออาชีพ
  4. เรียนรู้เรื่องการสร้างแบบเครื่องประดับโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และส่งไปยังเครื่องผลิตต้นแบบเครื่องประดับ Rapid Prototyping ซึ่งผู้เรียนจะได้ทดลองใช้เครื่องสร้างต้นแบบเครื่องประดับอย่างรวดเร็ว (Jewelry Making Mold) ด้วยตนเอง
ประกาศนียบัตร

ประกาศนียบัตรหลักสูตรการออกแบบเครื่องประดับด้วยคอมพิวเตอร์ Jewelry Design by Computer (Rhinoceros Program)

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

ท่านละ 23,500 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

สถานที่ฝึกอบรม

ศูนย์ฝึกอบรม 140, 140/1-3, 140/5 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 3 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

การสมัครฝึกอบรม

ท่านสามารถพิมพ์ใบสมัครโดยการคลิกที่หัวข้อ "ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการออกแบบเครื่องประดับด้วยคอมพิวเตอร์" และสั่งพิมพ์โดยใช้คำสั่งพิมพ์ในโปรแกรม Acobat Reader แล้วส่งกลับมายังสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ พร้อมหลักฐานการชำระเงิน หรือสมัครด้วยตนเองที่สถาบัน ฯ ชั้น 3

- - ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรวุฒิบัตรธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ - -

สำหรับท่านที่ต้องการสมัครสมาชิกของสถาบัน สามารถดูรายละเอียดได้ที่หน้า "การสมัครสมาชิกและสิทธิพิเศษ"

หมายเหตุ
  • กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้า 3 สัปดาห์ก่อนเริ่มการอบรม
  • คอมพิวเตอร์ 1 เครื่องต่อผู้เข้าอบรม 1 ท่าน