สถานที่ติดต่อ
ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับ
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณี
และเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 4 ถนนสีลม
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ 0 2634 4999 ต่อ 452
โทรสาร 0 2634 4970
อีเมล

เวลาทำการ
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 17.00 น.
เว้นวันเสาร์ - อาทิตย์ วันนักขัตฤกษ์
และวันหยุดตามประกาศของสถาบัน

แนะนำบริการ

เน้นงานวิจัยและพัฒนาที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในเชิงพาณิชย์ เพื่อสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตและการค้าอัญมณีและเครื่องประดับโลก โดยมีการวางแผนการดำเนินงาน เป้าหมาย และตัวชี้วัด ร่วมกับผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาต่างๆ ซึ่งอยู่ในกรอบยุทธศาสตร์วิจัยและพัฒนาของสถาบัน 4 ข้อ (ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ) คือ

  • ยุทธศาสตร์ที่ 1: การยกระดับการจัดการวัตถุดิบ
  • ยุทธศาสตร์ที่ 2: การยกระดับมาตรฐานคุณภาพ / เทคโนโลยีของอัญมณีและเครื่องประดับ
  • ยุทธศาสตร์ที่ 3: การยกระดับความสามารถด้านการตลาดและการออกแบบ
  • ยุทธศาสตร์ที่ 4: การเพิ่มความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมโดยนวัตกรรมและเทคโนโลยี ประกอบด้วยงานวิจัยด้านวัตถุดิบและการตรวจสอบคุณภาพอัญมณี, ด้านเทคโนโลยีการผลิตและการออกแบบ และด้านการตลาด

ข่าวสารงานวิจัย
คลังงานวิจัยสถาบัน