สถานที่ติดต่อ
ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับ
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณี
และเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 4 ถนนสีลม
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ 0 2634 4999 ต่อ 452
โทรสาร 0 2634 4970
อีเมล

เวลาทำการ
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 17.00 น.
เว้นวันเสาร์ - อาทิตย์ วันนักขัตฤกษ์
และวันหยุดตามประกาศของสถาบัน

ราคาค่าวิเคราะห์อัญมณีด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูง

แนะนำบริการ

มุ่งเน้นการพัฒนางานวิจัยด้านอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า รวมถึงด้านการตลาด ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในเชิงพาณิชย์ เพื่อสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตและการค้าอัญมณีและเครื่องประดับโลก

คลังงานวิจัยสถาบัน
งานวิจัยด้านวัตถุดิบและการตรวจสอบคุณภาพอัญมณี
โครงการ
รายงานฉบับสมบูรณ์
ปี 2564
อ่านต่อ
อ่านต่อ
อ่านต่อ
อ่านต่อ
ปี 2563
อ่านต่อ
ปี 2562
อ่านต่อ
การพัฒนามาตรฐานห้องปฏิบัติการและมาตรฐานสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ เพื่อสร้างความมั่นใจในการซื้อขายและยกระดับมาตรฐานการค้าอัญมณีและเครื่องประดับของจังหวัดจันทบุรีสู่การเป็นนครอัญมณี
ปี 2561
การศึกษาลักษณะเฉพาะของพลอยสปิเนลแหล่งประเทศพม่าและเวียดนาม
การศึกษาลักษณะเฉพาะของการ์เน็ตจากแอฟริกาตะวันออก
การสำรวจและประเมินแหล่งพลอยคอรันดัมปัจจุบันในประเทศไทย
อ่านต่องานวิจัยด้านเทคโนโลยีการผลิตและการออกแบบ
โครงการ
รายงานฉบับสมบูรณ์
ปี 2564
อ่านต่อ
อ่านต่อ
อ่านต่อ
ปี 2563
อ่านต่อ
อ่านต่อ
อ่านต่อ
อ่านต่อ
อ่านต่อ
ปี 2562
ปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลต่ออัตลักษณ์เครื่องประดับไทยร่วมสมัย: การพัฒนาอัตลักษณ์เครื่องประดับไทย เพื่อพัฒนาธุรกิจด้านเครื่องประดับเชิงวัฒนธรรมท้องถิ่น
ปี 2561
การศึกษาเงื่อนไขของกระบวนการเตรียมฟิล์มบางไททาเนียมออกซีไนไตร์ดเพื่อสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของการควบคุมเฉดสีและประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องประดับ
การศึกษาสมบัติทางกายภาพและวิเคราะห์สีในโลหะทองคำผสมสีชมพูสำหรับผลิตเครื่องประดับงานวิจัยด้านการตลาด
โครงการ
รายงานฉบับสมบูรณ์
ปี 2563
อ่านต่อ
ปี 2562
ปี 2561
การเพิ่มการมีส่วนร่วมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อยในโซ่คุณค่าอัญมณีและเครื่องประดับของโลก