งานวิจัยด้านเทคโนโลยีการผลิตและการออกแบบ

ลำดับ โครงการวิจัย ปีงบประมาณ ประเภทการสนับสนุน
1 โครงการงานพัฒนาระบบเครือข่ายการออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 2544 ให้ทุน
2 โครงการการพัฒนารูปแบบและเทคโนโลยีเครื่องประดับทองคำเพื่อการส่งออก 2544 ให้ทุน
3 โครงการการพัฒนารูปแบบและเทคโนโลยีเครื่องประดับเงินเพื่อการส่งออก 2545 ให้ทุน
4 โครงการการพัฒนาขีดความสามารถอุตสาหกรรมการเจียระไนพลอย 2545 ให้ทุน
5 โครงการวิจัยแนวทางในการสร้างนวัตกรรมใหม่ในการผลิตเครื่องประดับ 2551 ให้ทุน
6 โครงการวิจัยแนวทางในการสร้างนวัตกรรมใหม่ในการผลิตเครื่องประดับ 2552 ให้ทุน
7 การศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบเครื่องประดับพลอยเนื้ออ่อนของวิสาหกิจชุมชนเพื่อ ขยายโอกาสในธุรกิจ 2552 ให้ทุน
8 โครงการการศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบเครื่องประดับพลอยเนื้ออ่อน
ของวิสาหกิจชุมชนกาญจนบุรี เพื่อขยายโอกาสในธุรกิจ
2553 ให้ทุน
9 โครงการการพัฒนาเครื่องประดับอัญมณี กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนอัญมณีจังหวัดจันทบุรี 2553 ให้ทุน
10 โครงการความคิดสร้างสรรค์กับการประยุกต์ เพื่อพัฒนาธุรกิจด้านอัญมณีและเครื่องประดับ สำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนกาญจนบุรี 2556 ให้ทุน
11 โครงการความคิดสร้างสรรค์กับการประยุกต์เพื่อพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับสำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนกาญจนบุรี (โครงการต่อเนื่องปีที่ 2) 2560 ให้ทุน