งานวิจัยด้านวัตถุดิบและการตรวจสอบคุณภาพอัญมณี

ลำดับ โครงการ ปีงบประมาณ ประเภทการสนับสนุน
1 โครงการจัดทำฐานข้อมูลอัญมณีสำหรับเครื่องมือขั้นสูงเพื่อการตรวจสอบแหล่งกำเนิดอัญมณี 2544 ให้ทุน
2 โครงการงานวิจัยเทคนิคการตรวจสอบสีเพชรที่เพิ่มคุณภาพด้วยการอาบรังสี 2544 ให้ทุน
3 โครงการงานวิจัยการศึกษาตัวบ่งชี้ลักษณะของพลอยที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพด้วย
ความร้อนหรือรังสี
2544 ให้ทุน
4 โครงการจัดทำฐานข้อมูลอัญมณีสำหรับเครื่องมือขั้นสูงเพื่อการตรวจสอบแหล่งกำเนิดอัญมณี 2545 ให้ทุน
5 โครงการงานวิจัยเทคนิคการตรวจสอบสีเพชรที่เพิ่มคุณภาพด้วยการอาบรังสี 2545 ให้ทุน
6 โครงการงานวิจัยการศึกษาตัวบ่งชี้ลักษณะของพลอยที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพด้วยความร้อนหรือรังสี 2545 ให้ทุน
7 โครงการงานวิจัยการเปลี่ยนสีอัญมณีด้วยพลาสมาโฟกัส 2545 ให้ทุน
8 โครงการงานวิจัยการเพิ่มคุณค่าพลอยทับทิมและแซปไฟร์ด้วยความร้อน 2545 ให้ทุน
9 โครงการการจัดทำระดับมาตรฐานคุณภาพสีของอัญมณี (พลอยเปลี่ยนสี / แซปไฟร์สีอื่นๆ) 2545 ให้ทุน
10 โครงการการจัดทำมาตรฐานความใสของอัญมณี 2545 ให้ทุน
11 โครงการการจัดมาตรฐานการเจียระไนอัญมณี 2545 ให้ทุน
12 โครงการจัดทำฐานข้อมูลอัญมณีสำหรับเครื่องมือขั้นสูงเพื่อการตรวจสอบแหล่งกำเนิดอัญมณี 2546 ให้ทุน
13 โครงการงานวิจัยการศึกษาตัวบ่งชี้ลักษณะของพลอยที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพด้วย
ความร้อนหรือรังสี
2546 ให้ทุน
14 โครงการงานวิจัยการเพิ่มคุณค่าพลอยทับทิมและแซปไฟร์ด้วยความร้อน 2546 ให้ทุน
15 โครงการการจัดทำระดับมาตรฐานคุณภาพสีของอัญมณี (พลอยเปลี่ยนสี/แซปไฟร์สีอื่นๆ) 2546 ให้ทุน
16 โครงการจัดทำฐานข้อมูลอัญมณีสำหรับเครื่องมือขั้นสูงเพื่อการตรวจสอบแหล่งกำเนิดอัญมณี 2547 ให้ทุน
17 โครงการการจัดทำระดับมาตรฐานคุณภาพสีของอัญมณี (พลอยเปลี่ยนสี / แซปไฟร์สีอื่นๆ) 2547 ให้ทุน
18 โครงการการจัดทำมาตรฐานความใสของอัญมณี 2547 ให้ทุน
19 โครงการงานวิจัยเทคนิคการตรวจสอบคุณสมบัติของเพชรที่ผ่านการเพิ่มคุณภาพด้วยความดันและอุณหภูมิสูง (GEPOL) 2548 ให้ทุน
20 โครงการวิจัยการศึกษาผลลวดลายและวิธีการผลิตทองรูปพรรณต่อความบริสุทธิ์ของเนื้อทองในตลาดทองของไทย 2548 ให้ทุน
21 โครงการเทคนิคการตรวจสอบเพชรที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพต่างๆ 2549 ให้ทุน
22 โครงการวิจัยการตรวจวิเคราะห์การเพิ่มคุณภาพมุก 2549 ให้ทุน
23 การศึกษาข้อมูลแหล่งวัตถุดิบอัญมณีและการบ่งชี้แหล่งกำเนิดทางธรณีวิทยาที่คาบเกี่ยวกัน 2549 ให้ทุน
24 โครงการวิจัยด้านเทคโนโลยีขั้นสูงเชิงลึกของวัสดุอัญมณี : ปฏิสัมพันธ์ของธาตุร่องรอยกับการเกิดสีในพลอยคอรันดัม 2549 ให้ทุน
25 โครงการวิจัยอัญมณีนาโนของพลอยคอรันดัมที่ผ่านการเผาด้วยสารเบริลเลียมและสีในเพชร 2549 ให้ทุน
26 โครงการการศึกษาข้อมูลแหล่งวัตถุดิบอัญมณีและการบ่งชี้แหล่งกำเนิดทางธรณีวิทยาที่คาบเกี่ยวกัน 2550 ให้ทุน
27 โครงการวิจัยด้านเทคโนโลยีขั้นสูงเชิงลึกของวัสดุอัญมณี : ปฏิสัมพันธ์ของธาตุร่องรอยกับ
การเกิดสีในพลอยคอรันดัม
2550 ให้ทุน
28 โครงการศึกษาชื่อสีสามัญของอัญมณีที่นิยมใช้ในท้องตลาด 2550 ให้ทุน
29 โครงการเทคนิคการตรวจสอบอัญมณีที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพด้วยเทคนิคใหม่ 2550 ให้ทุน
30 โครงการลักษณะเฉพาะของอะเลกซานไดรต์ และมรกตจากแหล่งต่างๆ 2550 ให้ทุน
31 โครงการวิจัยการเพิ่มขีดขั้นความสามารถในการตรวจสอบอัญมณีที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพด้วยเทคนิคใหม่ 2551 ให้ทุน
32 โครงการศึกษาข้อมูลแหล่งวัตถุดิบอัญมณีและการบ่งชี้แหล่งกำเนิดทางธรณีวิทยาที่คาบเกี่ยวกัน 2551 ให้ทุน
33 โครงการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสีพลอยกับระบบสีต่างๆ 2551 ให้ทุน
34 โครงการลักษณะโครงสร้างและมนทินระดับไมโคร-นาโนในพลอยคอรันดัมจากแหล่งต่างๆ 2551 ให้ทุน
35 โครงการพัฒนาการผลิตทองคำกะรัตหลากสี 2551 ให้ทุน
36 โครงการศึกษาบทบาทเชิงลึกของธาตุร่องรอยกับสาเหตุของการเกิดสีในพลอยคอรันดัม 2551 ให้ทุน
37 โครงการวิจัยเรื่อง กระบวนการ metamictization และการเปลี่ยนสีด้วยความร้อนของเพทาย จากแหล่งจันทบุรี กาญจนบุรี กัมพูชา และศรีลังกา 2551 ให้ทุน
38 โครงการการปรับปรุงคุณภาพพลอยเนื้ออ่อนและการตรวจสอบ 2552 ให้ทุน
39 โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตอัญมณีเทียมจากวัตถุดิบในประเทศ 2552 ให้ทุน
40 โครงการวิจัยเรื่อง กระบวนการ metamictization และการเปลี่ยนสีด้วยความร้อนของเพทาย จากแหล่งจันทบุรี กาญจนบุรี กัมพูชา และศรีลังกา 2552 ให้ทุน
41 โครงการ "การเปลี่ยนแปลงมลทินระดับไมโคร-นาโนเมตรหลังจากการเผาในพลอยคอรันดัม" 2552 ให้ทุน
42 โครงการ "การศึกษาบทบาทเชิงลึกของธาตุร่องรอยกับสาเหตุของการเกิดสีในพลอยคอรันดัม" 2552 ให้ทุน
43 โครงการการปรับปรุงคุณภาพเบริล ซอยไซต์ สปิเนล และความคงทนของอัญมณีหลังการปรับปรุงคุณภาพปีที่ 1 2553 ให้ทุน
44 โครงการการศึกษาพื้นผิวอัญมณีระดับไมโคร-นาโนเมตรด้วยเทคนิคขั้นสูงเพื่อสนับสนุนการตรวจวิเคราะห์ 2553 ให้ทุน
45 โครงการความหลากหลายของ glass filler ในอุตสาหกรรมอัญมณีในท้องตลาด 2553 ให้ทุน
46 โครงการลักษณะผิวเพชรที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพด้วยกระบวนการความดันความร้อนสูง 2553 ให้ทุน
47 โครงการแหล่งพลอยทับทิม - แซปไฟร์ใหม่ในประเทศเวียดนาม ศรีลังกา และกลุ่มประเทศแอฟริกาตะวันออก 2553 ให้ทุน
48 โครงการการศึกษาความสัมพันธ์ของชื่อสีทับทิมและแหล่งกำเนิด 2553 ให้ทุน
49 โครงการการวิจัยการจำแนกไข่มุกธรรมชาติและไข่มุกเลี้ยงด้วยเทคนิคทางสเปกโตรสโกปี 2553 ให้ทุน
50 โครงการจัดทำมาตรฐานวิธีการทดสอบความทนทานของพลอยทับทิม - แซปไฟร์ที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพด้วยวิธีการต่างๆ 2553 ให้ทุน
51 โครงการการพัฒนาชุดมาตรฐานพลอยสีเพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์ 2553 ให้ทุน
52 โครงการการปรับปรุงคุณภาพเบริล ซอยไซต์ สปิเนล และความคงทนของอัญมณี หลังการปรับปรุงคุณภาพ ปีที่ 2 2554 ให้ทุน
53 โครงการการทดลองเผาพลอยแซปไฟร์โดยใช้เบริลเลียมเป็นตัวช่วย 2554 ให้ทุน
54 โครงการลักษณะผิวเพชรธรรมชาติและเพชรที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพด้วยกระบวนการความดันความร้อนสูง 2554 ให้ทุน
55 โครงการแหล่งพลอยทับทิม - แซปไฟร์ในกลุ่มประเทศแอฟริกาตะวันออกและประเทศอื่นที่สำคัญ 2554 ให้ทุน
56 โครงการการแปรสภาพของเส้นเข็มรูไทล์ในแซปไฟร์จากแหล่งบางกะจะ จังหวัดจันทบุรี 2554 ให้ทุน
57 โครงการการตรวจสอบทัวร์มาลีนและเบริลอาบรังสี 2555 ให้ทุน
58 โครงการการศึกษาทับทิมที่ผ่านการเผาด้วยอุณหภูมิต่ำโดยใช้กล้องจุลทรรศน์แรงอะตอมและการดูดกลืนในช่วงรังสีอินฟาเรด 2555 ให้ทุน
59 โครงการการปรับปรุงคุณภาพพลอยไพลินแบบใหม่ 2555 ให้ทุน
60 โครงการเอกลักษณ์ตัวบ่งชี้ของพลอยแซปไฟร์จากประเทศศรีลังกาและพม่า 2555 ให้ทุน
61 โครงการการพัฒนาทองคำผสม 18 กะรัตอุณหภูมิหลอมเหลวต่ำสำหรับกระบวน การฉีดขึ้นรูปเครื่องประดับผ่านแม่พิมพ์ซิลิโคนเพื่อการประหยัดพลังงาน 2556 ให้ทุน
62 โครงการศึกษาศักยภาพและโอกาสการเข้าถึงแหล่งวัตถุดิบอัญมณีในประเทศสมาชิกอาเซียน (กัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม) 2556 ให้ทุน
63 โครงการพัฒนาสร้างเตาเผาไฟฟ้าอุณหภูมิสูงสุญญากาศ เพื่อการปรับปรุงคุณภาพพลอยด้วยความร้อน 2560 ให้ทุน
64 โครงการมาตรฐานความวาวมุก 2560 ให้ทุน
65 โครงการมาตรฐานสีดิจิทัลของทับทิมและไพลิน 2560 ให้ทุน
66 โครงการพัฒนาและปรับปรุงชุดมาตรฐานสีพลอย พัดพารัดชา 2560 ให้ทุน
67 โครงการปรับปรุงคุณภาพอัญมณีโดยใช้ความร้อน และความดัน 2560 ให้ทุน
68 โครงการศึกษาศักยภาพและโอกาสการเข้าถึงแหล่งวัตถุดิบอัญมณีในประเทศสมาชิกอาเซียน (กัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม) 2560 ให้ทุน