สถานที่ติดต่อ
ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับ
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณี
และเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 4 ถนนสีลม
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ 0 2634 4999 ต่อ 410
โทรสาร 0 2634 4970
อีเมล์


เวลาทำการ
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 17.00 น.
เว้นวันเสาร์ - อาทิตย์ วันนักขัตฤกษ์
และวันหยุดตามประกาศของสถาบัน

งานวิจัยด้านการตลาด
การศึกษาโอกาสการค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทยในตลาดตะวันออกกลาง

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

พ.ศ. 2557

250.00 บาท
 หยิบใส่ตะกร้า

การเพิ่มโอกาสการส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทยภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

พ.ศ. 2556

250.00 บาท
 หยิบใส่ตะกร้า

การศึกษาโอกาสทางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทยในตลาดรัสเซีย

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

พ.ศ. 2555

250.00 บาท
 หยิบใส่ตะกร้า

การศึกษาโอกาสทางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทยในตลาดอินเดีย

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

พ.ศ. 2555

250.00 บาท
 หยิบใส่ตะกร้า

การพัฒนาเครื่องประดับอัญมณีกรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนอัญมณีจังหวัดจันทบุรี

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

พ.ศ. 2553

250.00 บาท
 ดาวน์โหลด

   1  / 4