มาตรฐานระบบคุณภาพ

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015 ในขอบข่ายครอบคลุมบริการทั้งองค์กร จากบริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งถือว่าเป็นมาตรฐานสากลที่องค์กรทั่วโลกให้ความสำคัญเพื่อเป็นเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการทำงานเพื่อการบริการ และการสร้างความน่าเชื่อถือและเชื่อมั่นต่อระบบการทำงานแก่บุคคลภายนอกอีกด้วย ตลอดจนรักษามาตรฐานการบริการให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด และพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

รวมถึงสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ในขอบข่ายการตรวจสอบอัญมณีและโลหะมีค่า จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดยเป็นมาตรฐานที่สร้างความเชื่อมั่นในผลของการทดสอบว่าถูกต้องตามขอบข่ายที่ได้รับการรับรองทั้งเป็นมาตรฐานที่แสดงถึงความสามารถของบุคลากรผู้ดำเนินการทดสอบนั้น และได้พัฒนาประสิทธิภาพและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในการขยายขอบข่ายรายการทดสอบในทุกปี