อดีตคณะกรรมการสถาบัน


นายวรวิทย์ จำปีรัตน์

วัน-เดือน-ปี-เกิด
 • 28 พฤษภาคม 2496

ประวัติการศึกษา
 • หลักสูตรพิเศษ
  รัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการการคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
 • หลักสูตรพิเศษ
  หลักสูตร Director Certification Program (DCP) จาก Thai Institute of Directors
 • หลักสูตรพิเศษ
  นักบริหารระดับสูง (นบส.) รุ่น 48 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
 • ปริญญาโท
  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (MPA) สาขา Public Administration, The University of Manila
 • ปริญญาตรี
  บริหารธุรกิจบัณฑิต (BBA) สาขา Management, The University of Manila
 • ปริญญาตรี
  บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการทำงาน
 • ต.ค. 2554 - ปัจจุบัน
  ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
 • ก.ย. 2552 - ก.ย. 2554
  รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
 • ต.ค. 2551
  ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ
 • ต.ค. 2550
  ผู้อำนวยการสำนักจัดทำงบประมาณด้านความมั่นคง 1
 • ต.ค. 2548
  ผู้อำนวยการสำนักจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ 2
 • พ.ค. 2548
  ผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์การงบประมาณเพื่อการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
 • ส.ค. 2522 - เม.ย. 2548
  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งบประมาณ
การเป็นกรรมการในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
 • ก.ย. 2552 - ปัจจุบัน
  ผู้แทนสำนักงบประมาณในคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย
 • มี.ค. 2552 - ปัจจุบัน
  ผู้แทนสำนักงบประมาณในคณะกรรมการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
 • ต.ค. 2551 - ก.ย. 2552
  ผู้แทนสำนักงบประมาณในคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล
การเป็นคณะกรรมการ อนุกรรมการ และคณะทำงานที่สำคัญ
 • 2554
  คณะกรรมการประสานงานระหว่างหน่วยราชการทางการเงิน (กระทรวงการคลัง)
 • 2553
  คณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแห่งชาติ (สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข)
 • 2553
  คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ)
 • 2553
  คณะกรรมการร่วมเพื่อพัฒนาการเข้าถึงระบบยาที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืน (กระทรวงพาณิชย์)
 • 2553
  คณะกรรมการประกันสังคม (สำนักงานประกันสังคม)
 • 2553
  คณะอนุกรรมการอำนวยการบริหารแรงงานต่างด้าวทั้งระบบ (กรมการจัดหางาน)
 • 2553
  คณะกรรมการสถาบันแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง (กรมการจัดหางาน)
 • 2553
  คณะกรรมการกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร (กรมการจัดหางาน)
 • 2553
  คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์)
 • 2553
  คณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (สำนักงาน ก.พ.)
 • 2553
  กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
 • 2553
  คณะอนุกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
 • 2552
  คณะกรรมการกลั่นกรองและบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ)
 • 2552
  คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
 • 2552
  คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (กรมบัญชีกลาง)
 • 2551
  คณะกรรมการมาตรฐานการบริการงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย)
 • 2551
  คณะกรรมการพิจารณาค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเตรียมการหารือการดำเนินการรับเสด็จฯ งานพิธีหัวเมือง (สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย)
 • 2551
  คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี)
 • 2551
  คณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
 • 2551
  คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี)
 • 2551
  คณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อใช้เป็นรางวัล สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี)
 • 2551
  คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจศึกษาและพัฒนาระบบรายได้ท้องถิ่น (สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี)
 • 2551
  คณะทำงานพัฒนาระบบรายได้ท้องถิ่น (สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี)
 • 2551
  คณะทำงานจัดทำแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน (พ.ศ. 2552-2555) (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
 • 2551
  คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น)
 • 2551
  คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น)
 • 2551
  คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น)
 • 2550
  คณะกรรมการสถาบันเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทย (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม)
 • 2550
  คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนพิจารณาแผนปฏิบัติงานและแผนงบประมาณประจำปีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 (กรมโรงงานอุตสาหกรรม)
 • 2550
  คณะกรรมการนโยบายความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการกับต่างประเทศ (กระทรวงการต่างประเทศ)
 • 2550
  คณะกรรมการวินิจฉัยการจ่ายเงินรางวัลหรือเงินสินบน (กรมทรัพย์สินทางปัญญา)
 • 2550
  คณะกรรมการผังเมือง (กรมโยธาธิการและผังเมือง)
 • 2550
  คณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อการพัฒนาพื้นที่ (กรมโยธาธิการและผังเมือง)
 • 2550
  คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการเงินช่วยเหลือ เพื่อการปรับตัวของภาคการผลิตและภาคการบริการ ที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า (กรมการค้าต่างประเทศ)
 • 2550
  คณะอนุกรรมการตรวจสอบค่าใช้จ่ายโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปรังปี 2547-2549 และข้าวเปลือกนาปีปีการผลิต 2547/48-2548/48 (กรมการค้าภายใน)
 • 2550
  คณะอนุกรรมการจัดทำและกำกับแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการ (สำนักนายกรัฐมนตรี)
 • 2550
  คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาประสานงานวางและจัดทำผังเมือง (กรมโยธาธิการและผังเมือง)
 • 2550
  คณะทำงานแบ่งส่วนราชการของกรมส่งเสริมการส่งออก (กรมส่งเสริมการส่งออก)
 • 2550
  คณะทำงานจัดสวัสดิการให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน (กรมการปกครอง)
 • 2549
  คณะกรรมการศูนย์อำนวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจน (ศูนย์อำนวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจนแห่งชาติ)
 • 2549
  คณะกรรมการอำนวยการโครงการขนาดใหญ่ของกระทรวงการคลัง (สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง)
 • 2549
  คณะกรรมการสถาบันไทย-เยอรมัน (สถาบันไทย-เยอรมัน)
 • 2549
  คณะกรรมการดำเนินโครงการลงทุนพิเศษของรัฐเพื่อการพัฒนาประเทศ(กระทรวงพาณิชย์)
 • 2549
  คณะกรรมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี (กระทรวงการต่างประเทศ)
 • 2549
  คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการ (กรมโรงงานอุตสาหกรรม)
 • 2549
  คณะอนุกรรมการด้านแผนงบประมาณเชิงบูรณาการดำเนินภารกิจต่างประเทศของคณะผู้แทนไทยในต่างประเทศ (คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการยุทธศาสตร์ด้านต่างประเทศในระดับชาติ)
 • 2549
  คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินคนยากจน (ศูนย์อำนวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจนแห่งชาติ)
 • 2549
  คณะทำงานศึกษาข้อมูลการดำเนินนโยบายกิจกรรมกึ่งการคลังและภาระทางการคลัง (สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง)
 • 2548
  คณะกรรมการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน (SML) (สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี)
 • 2548
  คณะกรรมการเตรียมการเชิญและจัดกิจกรรมในวโรกาสสมเด็จพระราชาธิบดีสมเด็จพระราชินีต่างประเทศ ร่วมงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี (สำนักนายกรัฐมนตรี)
 • 2548
  คณะอนุกรรมการการเงิน (คณะกรรมการอำนวยการโครงการจัดหาแหล่งน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคทั่วประเทศ)
 • 2548
  คณะอนุกรรมการดำเนินงานเพื่อบูรณาการ พัฒนา และกลั่นกรองงาน (คณะกรรมการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน (SML)
 • 2547
  คณะอนุกรรมการจัดทำแผนและงบประมาณการต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจนแบบบูรณาการ (ศูนย์อำนวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจนแห่งชาติ)
 • 2547
  คณะอนุกรรมการการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานแก้ไขปัญหาความยากจน (ศูนย์อำนวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจนแห่งชาติ)
 • 2547
  คณะทำงานของนายกรัฐมนตรี (Prime Minister’s Task Force) เพื่อสร้างหมู่บ้าน/ชุมชน (SML) (สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี)
 • 2545
  ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาและแก้ไขปัญหาการถือครองที่ทำกินของประชาชน (วุฒิสภา)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ
 • 5 ธ.ค. 2551 ประฐมาภรณ์ ช้างเผือก (ป.ช.)
 • 5 ธ.ค. 2548 ประฐมาภรณ์ มงกุฎไทย (ป.ม.)