คณะกรรมการสถาบัน

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค
วัน-เดือน-ปี-เกิด
 • 10 สิงหาคม พ.ศ. 2501
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาโท MBA 1) การตลาด 2) ธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน-เมดิสัน สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต (การเงินและการธนาคาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (DBA) University of South Australia, ประเทศออสเตรเลีย
การอบรมที่สำคัญ
 • ปี 2532
  หลักสูตร Management Development Program ณ Mt. Eliza, Melbourne, Australia
 • ปี 2546
  หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.) รุ่นที่ 38
 • ปี 2549-50
  หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 49
 • ปี 2551
  Leaders in Development Program-Managing Political & Economic Reform, Kennedy School of Government, Harvard University, USA
 • ปี 2552
  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 2
 • ปี 2555
  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 14
 • ปี 2555
  หลักสูตร Director Certificate Program (DCP) รุ่นที่ 166
 • ปี 2556
  หลักสูตร Audit Committee and Continuing Development Program (ACP)
 • ปี 2556
  หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 12 (Public Director Institute : PDI)
 • ปี 2557
  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.รุ่น 5)
ประวัติการทำงาน
 • ต.ค. 2556
  อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 • ต.ค. 2555
  รองปลัดกระทรวงพาณิชย์
 • ก.ย. 2555
  อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 • ก.ย. 2553
  อธิบดีกรมส่งเสริมการส่งออก
 • พ.ค. 2552
  อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
 • ต.ค. 2551
  รองปลัดกระทรวงพาณิชย์
 • ต.ค. 2550
  ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์
 • มี.ค. 2550
  ที่ปรึกษาการพาณิชย์กระทรวงพาณิชย์
 • ต.ค. 2546
  รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ
 • ก.พ. 2545
  รองอธิบดีกรมส่งเสริมการส่งออก
 • เม.ย. 2544
  ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการส่งเสริมการส่งออก กรมส่งเสริมการส่งออก
 • มิ.ย. 2541
  ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครแฟรงเฟริต ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน กรมส่งเสริมการส่งออก
 • มิ.ย. 2537
  ผู้อำนวยการกองการตลาดต่างประเทศ 2 กรมส่งเสริมการส่งออก
 • ก.ค. 2526
  เริ่มรับราชการกรมพาณิชย์สัมพันธ์ กระทรวงพาณิชย์
  ซึ่งในปี 2537 เปลี่ยนชื่อเป็นกรมส่งเสริมการส่งออก และวันที่ 20 กันยายน 2555
  เปลี่ยนชื่อเป็น กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
กรรมการและที่ปรึกษาต่างๆ
 • กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการบริหารศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) (ปัจจุบัน)
 • ประธานอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (ปัจจุบัน)
 • ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (ปัจจุบัน)
 • กรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (พ.ศ.2555 - ปัจจุบัน)
 • ที่ปรึกษาคณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย (พ.ศ.2555 - ปัจจุบัน)
 • ที่ปรึกษาคณะทำงานเจรจาด้านการค้าและการลงทุนของสภาธุรกิจไทย-สหภาพยุโรป (พ.ศ.2555 - ปัจจุบัน)
 • กรรมการมูลนิธิส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับ (พ.ศ.2553 - 2555)
 • กรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (พ.ศ.2553 - 2555)
 • กรรมการบริหารสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (พ.ศ.2553 - 2555)
 • กรรมการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) (พ.ศ.2553 - 2555)
 • กรรมการบริหารศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) (พ.ศ.2553 - 2555)
 • กรรมการมูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย (พ.ศ.2553 - 2555)
 • ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถาบันสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (พ.ศ.2553 - 2555)
 • ที่ปรึกษาสถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม อุตสาหกรรมการผลิต (พ.ศ.2553 - 2555)
 • ที่ปรึกษาคณะกรรมการสานงานส่งเสริมการค้าและการลงทุน สภาอุตสาหกรรม (พ.ศ.2553 - 2555)
 • กรรมการบริษัท อ้อยและน้ำตาลไทย จำกัด (พ.ศ.2552 - 2555)
 • กรรมการค่าจ้างแรงงานชุดที่ 17 (พ.ศ.2552 - 2555)
 • กรรมการบริษัท เทรดสยาม จำกัด (พ.ศ.2551)
เครื่องราชอิสริยภรณ์
 • 5 ธันวาคม 2555 มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
 • 5 ธันวาคม 2551 เหรียญจักรพรรดิมาลา
 • 5 ธันวาคม 2551 มหาวชิรมงกุฎ
อื่นๆ
 • ศิษย์เกียรติยศ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ.2555
 • นิสิตเก่าดีเด่น คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ.2553