อดีตคณะกรรมการสถาบันสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ

ประธาน

นายราเชนทร์ พจนสุนทร
รองปลัดกระทรวงพาณิชย์
(14 มี.ค. 2560 - 1 ต.ค. 2561)


นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ
รองปลัดกระทรวงพาณิชย์
(14 มี.ค. 2560 - 13 มี.ค. 2560)

นายการุณ กิตติสถาพร
ปลัดกระทรวงพาณิชย์
(พ.ค. 2547 - ส.ค. 2551)กรรมการโดยตำแหน่ง
ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์

นางจันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์
อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
(ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561)


นางสาวมาลี โชคล้ำเลิศ
อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
(ต.ค. 2558 - ก.ย. 2560)


นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค
อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
(ก.ย. 2553 - ก.ย. 2555 และ ต.ค. 2556 - ก.ย. 2558)


นางศรีรัตน์ รัษฐปานะ
อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
(ต.ค. 2552 - ส.ค. 2553 และ
พ.ย. 2555 - ก.ย. 2556)


นางจันทรา บูรณฤกษ์
อธิบดีกรมส่งเสริมการส่งออก
(พ.ค. 2547 - ต.ค. 2549)

ผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นายทศพร นุชอนงค์
อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี
(ก.พ. 2559 - 30 ก.ย. 2561)

นายสุพจน์ เจิมสวัสดิพงษ์
อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี
(ต.ค. 2557 - ม.ค. 2559)
 


นายปราณีต ร้อยบาง
อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี
(พ.ย. 2555 - ต.ค. 2556)


นายนิทัศน์ ภู่วัฒนกุล
อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี
(ธ.ค. 2554 - ต.ค. 2555)


นางพรทิพย์ ปั่นเจริญ
อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี
(เม.ย. 2553 - 30 มี.ค. 2554)


นายปรีชา จันทร์ศิริตานนท์
อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี
(พ.ย. 2551 - ม.ค. 2552)


นายอภิชัย ชวเจริญพันธ์
อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี
(ม.ค. 2550 - ส.ค. 2551)


นายสมศักดิ์ โพธิสัตย์
อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี
(พ.ค. 2547 - ก.ย. 2549)

ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม

นายปณิธาน จินดาภู
รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
(ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560)


นายชาติ หงส์เทียมจันทร์
อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
(ต.ค. 2558 - ก.ย. 2559)


คุณสุรพงษ์ เชียงทอง
อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
(พ.ย. 2557 - ก.ย. 2558)


นายเสน่ห์ นิยมไทย
อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
(ต.ค. 2555 - ก.ย. 2556)


นายสมเกียรติ ภู่ธงชัยฤทธิ์
อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
(ม.ค. 2554 - ก.ย. 2555)


นายปราโมทย์ วิทยาสุข
อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
(ต.ค. 2547 - ส.ค. 2553)


นายสุพัฒน์ ลิมปาภรณ์
อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
(พ.ค. - ก.ย. 2547)

 

ผู้แทนสำนักงบประมาณ

นายสุรยุทธ ศรีประเสริฐ
ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ (นักวิเคราะห์งบประมาณทรงคุณวุฒิ)
(ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561)


นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ
ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
(พ.ย. 2556 - ก.ย. 2560)


นายวรวิทย์ จำปีรัตน์
ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
(ต.ค. 2554 - ก.ย. 2556)


นางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ
ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
(มี.ค. 2553 - ก.ย. 2554)


นายอรรถชัย บุรกรรมโกวิท
รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
(ต.ค. 2548 - ก.พ. 2553)


นางสตรี ประทีปะเสน
รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
(พ.ค. 2547 - ก.ย. 2548)

 


กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายภูเก็ต คุณประภากร
นายกสมาคมผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี
(14 มี.ค. 2560 - 28 ก.ย. 2561)


นายสุริยน ศรีอรทัยกุล
ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
(14 มี.ค. 2560 - 28 ก.ย. 2561)


ดร.บุญกิต จิตรงามปลั่ง
นายกสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
(พ.ค. 2547 - ธ.ค. 2555 และ
14 มี.ค. 2560 - 28 ก.ย. 2561)


นางสาวฐิภา นววัฒนทรัพย์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก.วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ส
(14 มี.ค. 2560 - 10 ต.ค. 2561)

 

นายจิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี
นายกสมาคมค้าทองคำ
(พ.ค. 2547 - ส.ค. 2551)


รศ.ดร.ชโยดม สรรพศรี
อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(พ.ค. 2547 - ธ.ค. 2555)


นายบุญยง อัศรัสกร
ประธานกรรมการ
บริษัท ไอ.จี.เอส. จำกัด (มหาชน)
(พ.ค. 2549 - ส.ค. 2551)


นายณรงค์ ธรรมาวรานุคุปต์
นายกสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
(พ.ค. 2547 - มิ.ย. 2548)

 

นายพรสิทธิ์ ศรีอรทัยกุล
ประธานกรรมการ
บริษัท บิวตี้เจมส์ แฟคตอรี่ จำกัด
(พ.ค. 2547 - ธ.ค. 2555)


นายวิชัย อัศรัสกร
นายกสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
(ส.ค. 2551 - ธ.ค. 2555)

 

นายแพทย์กฤชรัตน์ หิรัณยศิริ
ประธานกรรมการบริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ จำกัด
(ส.ค. 2551 - 13 มี.ค. 2560)


รศ.ดร.กฤตินี ณัฏฐวุฒิสิทธิ์
อาจารย์ประจำสาขาการตลาด
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(ธ.ค. 2555 - 13 มี.ค. 2560)


นางประพีร์ สรไกรกิติกูล
รองประธานกรรมการ
บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)
(ธ.ค. 2555 - 13 มี.ค. 2560)


นายสมชัย ทรัพย์เกษม
กรรมการ หจก. จิมมี่ จิวเวลรี่
(ธ.ค. 2555 - 13 มี.ค. 2560)


นายวิบูลย์ หงษ์ศรีจินดา
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ปิยภูมิ อัญมณี จำกัด
(ธ.ค. 2555 - 13 มี.ค. 2560)กรรมการและเลขานุการ


นางวิลาวัณย์ อติชาติ
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ
(มี.ค. 2548 - เม.ย. 2556)

ผศ.ดร. พรสวาท วัฒนกูล
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ
(พ.ค. 2556 - เม.ย. 2560)