อดีตคณะกรรมการ

ประธาน

นายราเชนทร์ พจนสุนทร
รองปลัดกระทรวงพาณิชย์
(14 มี.ค. 2560 - 1 ต.ค. 2561)


นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค
ปลัดกระทรวงพาณิชย์
(2 เม.ย. 2562 - 29 มิ.ย. 2564)นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ
ปลัดกระทรวงพาณิชย์
(ต.ค. 2551 - มี.ค. 2560)


นายการุณ กิตติสถาพร
ปลัดกระทรวงพาณิชย์
(พ.ค. 2547 - ส.ค. 2551)กรรมการโดยตำแหน่ง
ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์

นายสมเด็จ สุสมบูรณ์
อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
(29 มิ.ย. 2564 - 30 ก.ย. 2564)

นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์
อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
(ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562)


นางจันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์
อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
(ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561)


นางสาวมาลี โชคล้ำเลิศ
อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
(ต.ค. 2558 - ก.ย. 2560)


นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค
อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
(ก.ย. 2553 - ก.ย. 2555 และ ต.ค. 2556 - ก.ย. 2558)


นางศรีรัตน์ รัษฐปานะ
อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
(ต.ค. 2552 - ส.ค. 2553 และ
พ.ย. 2555 - ก.ย. 2556)


นางจันทรา บูรณฤกษ์
อธิบดีกรมส่งเสริมการส่งออก
(พ.ค. 2547 - ต.ค. 2549)

ผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นายสมหมาย เตชวาล
อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี
(29 มิ.ย. 2564 - 30 ก.ย. 2564)

นายทศพร นุชอนงค์
อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี
(ก.พ. 2559 - 30 ก.ย. 2561)

นายสุพจน์ เจิมสวัสดิพงษ์
อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี
(ต.ค. 2557 - ม.ค. 2559)
 


นายปราณีต ร้อยบาง
อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี
(พ.ย. 2555 - ต.ค. 2556)


นายนิทัศน์ ภู่วัฒนกุล
อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี
(ธ.ค. 2554 - ต.ค. 2555)


นางพรทิพย์ ปั่นเจริญ
อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี
(เม.ย. 2553 - 30 มี.ค. 2554)


นายปรีชา จันทร์ศิริตานนท์
อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี
(พ.ย. 2551 - ม.ค. 2552)


นายอภิชัย ชวเจริญพันธ์
อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี
(ม.ค. 2550 - ส.ค. 2551)


นายสมศักดิ์ โพธิสัตย์
อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี
(พ.ค. 2547 - ก.ย. 2549)

ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม

นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์
อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
(ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2562)


นายปณิธาน จินดาภู
รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
(ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560)


นายชาติ หงส์เทียมจันทร์
อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
(ต.ค. 2558 - ก.ย. 2559)


คุณสุรพงษ์ เชียงทอง
อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
(พ.ย. 2557 - ก.ย. 2558)


นายเสน่ห์ นิยมไทย
อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
(ต.ค. 2555 - ก.ย. 2556)


นายสมเกียรติ ภู่ธงชัยฤทธิ์
อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
(ม.ค. 2554 - ก.ย. 2555)


นายปราโมทย์ วิทยาสุข
อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
(ต.ค. 2547 - ส.ค. 2553)


นายสุพัฒน์ ลิมปาภรณ์
อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
(พ.ค. - ก.ย. 2547)

 
ผู้แทนสำนักงบประมาณ

นายพยุงศักดิ์ ครเจริญ
ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ
(ก.พ. 2564 - มิ.ย. 2564)


นางสาวชวนชม กิจพันธ์
ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ
(ธ.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2563)


นายสุรยุทธ ศรีประเสริฐ
ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ
(นักวิเคราะห์งบประมาณทรงคุณวุฒิ)
(ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561)


นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ
ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
(พ.ย. 2556 - ก.ย. 2560)

 


นายวรวิทย์ จำปีรัตน์
ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
(ต.ค. 2554 - ก.ย. 2556)


นางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ
ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
(มี.ค. 2553 - ก.ย. 2554)


นายอรรถชัย บุรกรรมโกวิท
รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
(ต.ค. 2548 - ก.พ. 2553)


นางสตรี ประทีปะเสน
รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
(พ.ค. 2547 - ก.ย. 2548)

 


กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายชายพงษ์ นิยมกิจ
ประธานคณะกรรมการหอการค้าจันทบุรี สมัยที่ 18
(2 เม.ย. 2562 - 22 มิ.ย. 2564)


นายเธียรพันธุ์ บุญทรงษีกุล
รองเลขาธิการกลุ่มอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
(2 เม.ย. 2562 - 22 มิ.ย. 2564)


นายมนตรี เนรกัณฐี
ผอ.ฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์ บริษัท บิวตี้เจมส์ แฟคตอรี่ จำกัด
(7 เม.ย. 2563 - 22 มิ.ย. 2564)


ผศ.ดร.ขจีพร วงศ์ปรีดี
คณบดี วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(2 เม.ย. 2562 - 22 มิ.ย. 2564)


นางสาวพิกุล ทักษิณวราจาร
ข้าราชการบำนาญ
(14 มี.ค. 2560 - 22 มิ.ย. 2564)


นายรังสรรค์ ตุลชีวิน
กรรมการผู้จัดการ บริษัท คีย์ เจมส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
(2 เม.ย. 2562 - 23 มี.ค. 2563)


นายภูเก็ต คุณประภากร
นายกสมาคมผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี
(14 มี.ค. 2560 - 28 ก.ย. 2561)


นายบุญยง อัศรัสกร
ประธานกรรมการ
บริษัท ไอ.จี.เอส. จำกัด (มหาชน)
(พ.ค. 2549 - ส.ค. 2551)


นายณรงค์ ธรรมาวรานุคุปต์
นายกสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
(พ.ค. 2547 - มิ.ย. 2548)

 

นายพรสิทธิ์ ศรีอรทัยกุล
ประธานกรรมการ
บริษัท บิวตี้เจมส์ แฟคตอรี่ จำกัด
(พ.ค. 2547 - ธ.ค. 2555)


นายวิชัย อัศรัสกร
นายกสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
(ส.ค. 2551 - ธ.ค. 2555)

 

นายแพทย์กฤชรัตน์ หิรัณยศิริ
ประธานกรรมการบริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ จำกัด
(ส.ค. 2551 - 13 มี.ค. 2560)


รศ.ดร.กฤตินี ณัฏฐวุฒิสิทธิ์
อาจารย์ประจำสาขาการตลาด
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(ธ.ค. 2555 - 13 มี.ค. 2560)


นางประพีร์ สรไกรกิติกูล
รองประธานกรรมการ
บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)
(ธ.ค. 2555 - 13 มี.ค. 2560)

 

นายสมชัย ทรัพย์เกษม
กรรมการ หจก. จิมมี่ จิวเวลรี่
(ธ.ค. 2555 - 13 มี.ค. 2560)


นายวิบูลย์ หงษ์ศรีจินดา
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ปิยภูมิ อัญมณี จำกัด
(ธ.ค. 2555 - 13 มี.ค. 2560)ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ

นางสาวมาลี โชคล้ำเลิศ
ที่ปรึกษาด้านการบริหารและการกำหนดนโยบายด้านการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
(ต.ค. 2560 - 22 มิ.ย. 2564)


นางสาวเรวดี วีระวุฒิพล
ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
(ธ.ค. 2560 - 22 มิ.ย. 2564)กรรมการและเลขานุการ


ศาสตราจารย์ศักดา ศิริพันธุ์
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ
(ก.ย. 2542 - ก.พ. 2548)


นางวิลาวัณย์ อติชาติ
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ
(มี.ค. 2548 - เม.ย. 2556)


ผศ.ดร. พรสวาท วัฒนกูล
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ
(พ.ค. 2556 - เม.ย. 2560)


นางดวงกมล เจียมบุตร
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ
(ก.ค. 2560 - ส.ค. 2563)