อดีตที่ปรึกษาของคณะกรรมการ


นายปราโมทย์ วิทยาสุข
ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถาบันสถาบัน
(19 ธค.2556 - 30 กย.2557)


นายราเชนทร์ พจนสุนทร
ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถาบันสถาบัน
(18 พ.ย. 2557 - 13 มี.ค. 2560)


นางวัชรี วิมุกตายน
ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถาบันสถาบัน
(15 ม.ค. 2556 - 13 มี.ค. 2560)


นางศรีรัตน์ รัษฐปานะ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถาบันสถาบัน
(19 ธ.ค. 2556 - 13 มี.ค. 2560)


นายสมชาย พรจินดารักษ์
ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถาบันสถาบัน
(15 ม.ค. 2556 - 13 มี.ค. 2560)


นางวราภรณ์ เชฎฐาวิวัฒนา
ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถาบันสถาบัน
(15 ม.ค. 2556 - 13 มี.ค. 2560)


นายวรวุฒิ โปษกานนท์
ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
(พ.ค. 2560 - ธ.ค. 2560)