สรุปผลงานสำคัญของสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ปี 2542 - 2546

ความสำเร็จของการก่อสร้างที่ทำการสถาบันและการเตรียมความพร้อมในการให้บริการในรอบ 1 ปี
ผลงานและความสำเร็จของการดำเนินงานในรอบ 4 ปี
 1. ความสำเร็จของการบริการตรวจสอบและการออกแบบใบรับรองคุณภาพอัญมณีและเครื่องประดับสู่การยอมรับในระดับสากล  (ไฟล์ PDF ขนาด 991 KB)

 2. ความสำเร็จของการให้บริการตรวจสอบทองคำและโลหะมีค่าอื่นๆ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคและสนับสนุนงานของ สคบ. และ ททท.  (ไฟล์ PDF ขนาด 991 KB)

 3. ความสำเร็จของงานวิจัยด้านวัตถุดิบ การตรวจสอบคุณภาพอัญมณี การออกแบบที่โดดเด่น และการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมเพื่อสนับสนุนการส่งออก

  3.1 ความสำเร็จในการจัดตั้งมาตรฐานทับทิม ไพลิน แซปไฟร์สีอื่นๆ และมรกต และการประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยนี้ในอุตสาหกรรม  (ไฟล์ PDF ขนาด 783 KB)

  3.2 ความสำเร็จในการวิจัยและการจัดทำฐานข้อมูลแหล่งกำเนิดอัญมณีเพื่อให้บริการตรวจสอบแหล่งกำเนิดทางภูมิศาสตร์ของทับทิม ไพลิน และมรกต  (ไฟล์ PDF ขนาด 180 KB)

  3.3 ความสำเร็จในการวิจัยการแยกความแตกต่างระหว่างเพชรสีธรรมชาติกับเพชรสีอันเนื่องมากจากการอาบรังสีเพื่อให้บริการตรวจสอบสีเพชรที่เกิดจากการอาบรังสี  (ไฟล์ PDF ขนาด 180 KB)

  3.4 การนำผลงานวิจัยเรื่องการเกิดสีในพลอยสีส้มอมชมพูไปนำเสนอในต่างประเทศ  (ไฟล์ PDF ขนาด 223 KB)

  3.5 ความสำเร็จในการวิจัยการพัฒนารูปแบบและเทคโนโลยีเครื่องประดับทองคำเพื่อการส่งออก  (ไฟล์ PDF ขนาด 232 KB)

  3.6 ความสำเร็จในการวิจัยการพัฒนารูปแบบและเทคโนโลยีเครื่องประดับทองคำเพื่อการส่งออก  (ไฟล์ PDF ขนาด 193 KB)

 4. ความสำเร็จในการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพบุคลากรในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ

  4.1 การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม  (ไฟล์ PDF ขนาด 150 KB)

  4.2 หลักสูตรที่เปิดอบรมโดยสถาบัน  (ไฟล์ PDF ขนาด 749 KB)

  4.3 หลักสูตรที่สถาบันเปิดฝึกอบรมโดยความร่วมมือกับสถาบันอัญมณีต่างประเทศ  (ไฟล์ PDF ขนาด 267 KB)

  4.4 รายได้จากการฝึกอบรม  (ไฟล์ PDF ขนาด 101 KB)

 5. ความสำเร็จในการจัดทำฐานข้อมูลด้านการตลาดเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย

  5.1 การจัดทำฐานข้อมูลอัญมณีและเครื่องประดับของประเทศคู่ค้าและคู่แข่ง  (ไฟล์ PDF ขนาด 155 KB)

  5.2 การเผยแพร่ผลงานการจัดทำฐานข้อมูลอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ  (ไฟล์ PDF ขนาด 30 KB)

        5.2.1 ประมวลภาพการเผยแพร่ข้อมูลอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับสู่ภาคอุตสาหกรรม  (ไฟล์ PDF ขนาด 1,077 KB)

  5.3 ผลงานข้อมูลทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ  (ไฟล์ PDF ขนาด 369 KB)

  5.4 การทำวิจัยเพื่อจัดทำฐานข้อมูลอัญมณีและเครื่องประดับโดยร่วมมือกับอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ และคณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  (ไฟล์ PDF ขนาด 193 KB)

  5.5 การให้บริการข้อมูลอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับผ่านเว็บไซต์ของสถาบัน  (ไฟล์ PDF ขนาด 533 KB)

 6. ความสำเร็จในการจัดตั้งห้องสมุดอัญมณีและเครื่องประดับเพื่อเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าข้อมูลด้านอัญมณีและเครื่องประดับครบวงจร  (ไฟล์ PDF ขนาด 991 KB)

 7. ความสำเร็จในการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับเพื่อเป็นสถานที่อนุรักษ์ตัวอย่างอัญมณีและเครื่องประดับและเพื่อการศึกษาต่อเนื่อง

  7.1 การเตรียมการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับ  (ไฟล์ PDF ขนาด 155 KB)

  7.2 การขออนุเคราะห์บริจาคและตกแต่งการจัดแสดงอัญมณีและเครื่องประดับ  (ไฟล์ PDF ขนาด 30 KB)

        7.2.1 ประมวลภาพการเผยแพร่ข้อมูลอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับสู่ภาคอุตสาหกรรม  (ไฟล์ PDF ขนาด 1,077 KB)

  7.3 งานแนะนำพิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับ  (ไฟล์ PDF ขนาด 369 KB)

  7.4 การจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับ  (ไฟล์ PDF ขนาด 193 KB)

  7.5 นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั้งไทยและต่างชาติให้ความสนใใจเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์  (ไฟล์ PDF ขนาด 533 KB)

 8. การเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

  8.1 การได้รับเชิญเป็นตัวแทนประเทศไทยเพื่อนำเสนอ Country Paper  (ไฟล์ PDF ขนาด 853 KB)

  8.2 การให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานจากต่างประเทศในด้านการตรวจสอบอัญมณีและการจัดตั้งห้องปฏิบัติการวิเคราะห์และตรวจสอบอัญมณีและโลหะมีค่า  (ไฟล์ PDF ขนาด 30 KB)

        8.2.1 ประมวลภาพการเผยแพร่ข้อมูลอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับสู่ภาคอุตสาหกรรม  (ไฟล์ PDF ขนาด 259 KB)

  8.3 การสร้างสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ของสถาบันให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับนานาชาติ  (ไฟล์ PDF ขนาด 1,392 KB)

 9. การเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการและการศึกษาดูงานเพื่อรวบรวมข้อมูลด้านการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและการตลาด  (ไฟล์ PDF ขนาด 279 KB)

 10. การประสานความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม

  10.1 ผลการจัดทำแผนกลยุทธ์การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับร่วมกับภาคเอกชน  (ไฟล์ PDF ขนาด 131 KB)

  10.2 การจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  (ไฟล์ PDF ขนาด 80 KB)

  10.3 ความร่วมมือระหว่างสถาบันกับสมาคมหรือชมรมอัญมณีและเครื่องประดับ

          10.2.1 การร่วมมือจัดนิทรรศการและร่วมจัดงานสัมมนาทางวิชาการในงานแสดงสินค้านานาชาติ ในงาน Bangkok Gems & Jewelry จัดโดย กรมส่งเสริมการส่งออกและสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ  (ไฟล์ PDF ขนาด 915 KB)

          10.2.2 การประชุมร่วมระหว่างสถาบันและสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับในโครงการวิจัยเรื่องการจัดชั้นหรือเกรดทับทิม (PDF ขนาด 1,044 KB)

          10.2.3 การประชุมร่วมระหว่างสถาบันและสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับเพื่อแก้ปัญหาพลอยสีชมพูอมส้มหรือพลอยสีส้ม (PDF ขนาด 704 KB)

          10.2.4 การให้ความร่วมมือเป็นกรรมการตัดสินการประกวดพลอยไพลินในงาน Bangkok Gems & Jewelry ครั้งที่ 32

 11. การเยี่ยมชมกิจการผู้ประกอบการผลิตอัญมณีและเครื่องประดับเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น  (ไฟล์ PDF ขนาด 287 KB)

 12. การประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ของสถาบันและอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ  (ไฟล์ PDF ขนาด 369 KB)

 13. ผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ ผู้ประกอบการและสื่อมวลชน มาเยี่ยมชมกิจการสถาบัน

  13.1 ผู้บริหารระดับสูงจากต่างประเทศ  (ไฟล์ PDF ขนาด 730 KB)

  13.2 ผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และผู้ประกอบการชาวไทย  (ไฟล์ PDF ขนาด 851 KB)

  13.3 สื่อมวลชนทั้งในและต่างประเทศให้ความสนใจกิจกรรมของสถาบันและพิพิธภัณฑ์  (ไฟล์ PDF ขนาด 1,016 KB)

 14. การพัฒนาบุคลากรของสถาบัน  (ไฟล์ PDF ขนาด 304 KB)

 15. การตรวจสอบและการประเมินผลจากหน่วยงานอิสระ  (ไฟล์ PDF ขนาด 175 KB)