สถานที่ติดต่อ
พิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับ
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณี
และเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 2 ถนนสีลม
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

ผู้สนใจเข้าชมพิพิธภัณฑ์เป็นหมู่คณะโปรดแจ้งล่วงหน้า
โทรศัพท์ 0 2634 4999 ต่อ 312
อีเมลเวลาทำการ
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น.
เว้นวันเสาร์ - อาทิตย์ วันนักขัตฤกษ์
และวันหยุดตามประกาศของสถาบัน

พิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับ

GIT Museum Entrance

การจัดตั้งพิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับเป็นส่วนหนึ่งในแผนงานของสถาบันที่มุ่งหวังจะเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และกระตุ้นให้เยาวชนและบุคคลทั่วไปได้ตระหนักถึงคุณค่าของอัญมณีและเครื่องประดับไทย อีกทั้งยังเป็นสถานที่สำหรับ การอนุรักษ์ตัวอย่างอัญมณีและเครื่องประดับไว้สำหรับอนุชนรุ่นหลังสืบต่อไป

ด้วยเหตุนี้ ในปี พ.ศ. 2544 สถาบันจึงได้จัดตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับ ขึ้นชุดหนึ่ง โดยมีศาสตราจารย์ศักดา ศิริพันธุ์ อดีตผู้อำนวยการสถาบัน และดร. สุณี ศรีอรทัยกุล นายกสมาคมผู้ค้าอัญมณี ไทยและเครื่องประดับในขณะนั้น เป็นประธานร่วม คณะกรรมการชุดนี้ได้ให้ความร่วมมือในการช่วยจัดหาอัญมณี / เครื่องประดับ / โลหะมีค่ารวมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการผลิตเพื่อจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ ซึ่งเพียงพอที่พิพิธภัณฑ์จะ จัดแสดงได้ในระดับหนึ่ง ต่อมาเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2545 สถาบันจึงได้จัดงานแนะนำพิพิธภัณฑ์อัญมณี และเครื่องประดับ โดยมีปลัดกระทรวงพาณิชย์ กรุณาให้เกียรติเป็นประธานในพิธี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ให้แพร่หลายในวงกว้างมากยิ่งขึ้น และนับแต่นั้นเป็นต้นมา พิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับ ได้เปิดให้เข้าชมโดยมีนิสิต นักศึกษา ผู้เข้ารับการฝึกอบรมของสถาบัน ตลอดจนประชาชนทั่วไป ได้เข้าชมอย่างต่อเนื่อง

ด้วยเจตนารมณ์ที่มุ่งมั่นจะพัฒนาให้พิพิธภัณฑ์เป็นสถานที่อนุรักษ์ตัวอย่างอัญมณีและเครื่องประดับและเพื่อการศึกษา ต่อเนื่องให้แก่อนุชนรุ่นหลังอันจะนำไปสู่การพัฒนาบุคลากรทางด้านอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของไทย ในระหว่างปี พ.ศ. 2546-2547 สถาบันยังคงปรับปรุงและพัฒนาการจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ให้ก้าวหน้าต่อไปโดยเพิ่มเติม การแสดงถาวรของพิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับ ประกอบด้วย การแสดงการทำเหมืองอัญมณี การนำเสนอขั้นตอน การผลิตอัญมณี การจัดแสดงตัวอย่างอัญมณีทั้งก่อนและหลังการเจียระไน การจำแนกตามประเภทและคุณสมบัติของอัญมณี แต่ละชนิด รวมทั้งแบบและการผลิตของเครื่องประดับ ตลอดจนการแสดงวิดีทัศน์เกี่ยวกับอุตสาหกรรมอัญมณีและ เครื่องประดับและแสดงสถิติข้อมูลทางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับ นอกจากนี้ยังติดตั้งคอมพิวเตอร์ช่วยในการสอน (Computer Aided Instruction) สำหรับการศึกษาด้วยตนเองไว้ภายในห้องแสดงนิทรรศการอีกด้วย

พิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับเปิดเป็นทางการเมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2547 โดยสถาบันได้ขอกราบทูล สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดพิพิธภัณฑ์อัญมณี และเครื่องประดับ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส ราชนครินทร์ ทรงเจริญพระชนมายุ 80 พรรษา และเพื่อเป็นสิริมงคลแก่พิพิธภัณฑ์ เจ้าหน้าที่ และผู้เกี่ยวข้องทุกคนสืบไป