สถานที่ติดต่อ
พิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับ
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณี
และเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 2 ถนนสีลม
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

ผู้สนใจเข้าชมพิพิธภัณฑ์เป็นหมู่คณะโปรดแจ้งล่วงหน้า
โทรศัพท์ 0 2634 4999 ต่อ 201
อีเมล

เวลาทำการ
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น.
เว้นวันเสาร์ - อาทิตย์ วันนักขัตฤกษ์
และวันหยุดตามประกาศของสถาบัน

อัตราค่าเข้าชม

  • นักท่องเที่ยวต่างชาติ  200  บาท
  • ประชาชน  80  บาท
  • นักเรียน นิสิต นักศึกษา  20  บาท
  • เด็กอายุไม่เกิน 6 ปี, พระภิกษุ, ผู้พิการ และมัคคุเทศก์ (แสดงบัตรประจำตัวที่ออกโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา)  เข้าชมฟรี