สถานที่ติดต่อ
ศูนย์ฝึกอบรม
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณี
และเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 3 ถนนสีลม
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ 0 2634 4999 ต่อ 306
โทรสาร 0 2634 4999 ต่อ 304
อีเมลวัน - เวลาติดต่อเจ้าหน้าที่
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 17.00 น.
เว้นวันเสาร์ - อาทิตย์ วันนักขัตฤกษ์
และวันหยุดตามประกาศของสถาบัน

ตารางราคาหลักสูตรฝึกอบรม
แบบฟอร์มใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม
สมัครหลักสูตรออนไลน์

หลักสูตรด้านการตลาด

Gemology Class

การพัฒนาบุคลากรทางด้านการตลาดและการขาย เพื่อต่อยอดให้มีความรู้และความเข้าใจ ในการบริหารจัดการ การตลาดและการขายสินค้าอัญมณีและ เครื่องประดับอย่างลึกซึ้ง เป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขัน สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จึงเห็นควรจัดการฝึกอบรม เชิงปฎิบัติการในหลักสูตร "การบริหารการตลาดอัญมณีและเครื่องประดับขั้นสูง" ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยพัฒนา ศักยภาพและยกระดับขีดความสามารถในการบริหารจัดการการตลาด ให้แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ด้านการตลาดและ การขาย เพื่อให้บุคลากรเหล่านี้ ได้นำความรู้และทักษะ ที่ได้รับการจากฝึกอบรม ไปใช้ในการวางแผนและ/หรือปรับปรุง กลยุทธ์ทางการตลาดขององค์กรธุรกิจของตนได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลทางตรงต่อการเพิ่มขึ้น ในมูลค่าการส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทยและส่วนแบ่งในตลาดโลกได้เป็นผลสำเร็จ

ระยะเวลาอบรม

42 ชั่วโมง อบรมในวันจันทร์ พุธ และศุกร์ เวลา 17.30 - 20.30 น.

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม
 • Introduction to Luxury Product Market
  เพื่อทราบถึงภาพรวมตลาดสินค้าฟุ่มเฟือยภายในประเทศและในตลาดโลกในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตตลอดจนถึงประสบการณ์ทางด้านการตลาดสินค้าฟุ่มเฟือยจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 • Integrated Marketing Communication for Luxury Products (2 sessions)
  เพื่อทราบถึงกลยุทธ์การตลาดขององค์กรธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสินค้าฟุ่มเฟือย (ซึ่งรวมถึงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ) ในการติดต่อสื่อสารไปยังลูกค้าโดยใช้เครื่องมือทางการตลาดที่เหมาะสมในการให้ข่าวสาร สร้างภาพพจน์ และจูงใจกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 • International Gem and Jewelry Fair Participation Strategies
  เพื่อทราบถึงขั้นตอนและการเตรียมตัวเข้าร่วมงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับนานาชาติ การออกแบบบูธให้ดึงดูดใจ การสร้างชื่อเสียงและการยอมรับให้แก่สินค้า การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในระหว่างงานแสดงสินค้า ตลอดจนรับฟังประสบการณ์ที่น่าสนใจจากการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับนานาชาติจากผู้ทรงคุณวุฒิในอุตสาหกรรมฯ
 • Jewelry and Fashion Trend
  เพื่อทราบถึงความเชื่อมโยงและโอกาสในธุรกิจแฟชั่นอันประกอบไปด้วยธุรกิจเสื้อผ้า ธุรกิจเครื่องหนัง (รองเท้า กระเป๋า) และธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับในยุคที่สินค้าแบรนด์เนมต่างหันมาผลิตสินค้าแฟชั่นแบบครบวงจร พร้อมนำเสนอเทคนิคที่จะช่วยให้ไม่ตกกระแสแฟชั่นที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา รวมถึงแนะแนวทางการสร้างเทรนด์อัญมณีและเครื่องประดับในตลาดโลก
 • Improvement of Gem and Jewelry Selling Skills
  เพื่อทราบถึงกลยุทธ์การขายสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับในเชิงรุกเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านรายได้ พร้อมเรียนรู้เทคนิคการขายเพชร พลอยสี และ เครื่องประดับ จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในอุตสาหกรรม
 • Selling Gem and Jewelry through Television Network
  เพื่อทำความรู้จักกับช่องทางการขายผ่านเครือข่ายโทรทัศน์อาทิเช่น QVC, Home Shopping Network และ ShopNBC ตลอดจนรับฟังประสบการณ์การค้าผ่านช่องทางการขายนี้จากผู้ทรงคุณวุฒิในอุตสาหกรรม
 • E-Commerce for Gem and Jewelry Business
  เพื่อทราบถึงความจำเป็นของการมีเว็บไซต์สำหรับสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่องค์กรและสินค้า ตลอดจนคุณสมบัติของเว็บไซต์พาณิชย์อิเลคทรอนิคส์ที่ดีที่องค์กรสามารถใช้เป็นเครื่องมือทางการขายและการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • Brand Building for Fashion Goods
  เพื่อทราบเทคนิคและกลยุทธ์การสร้างแบรนด์สินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ Tippy & Matthew ให้ติดตลาดทั้งในและนอกประเทศได้ภายในเวลาอันสั้น
 • Marketing Research for Gem and Jewelry Business
  เพื่อทราบถึงความจำเป็นและประโยชน์จากการทำวิจัยตลาด เทคนิคการวิจัยตลาดที่ได้รับความนิยม แหล่งข้อมูลงานวิจัยด้านการตลาด ตลอดจนถึงกลวิธีการทำวิจัยตลาดได้ง่ายๆ ด้วยตนเอง
 • Strategic Marketing Planning for Gem and Jewelry (2 sessions)
  เพื่อทราบถึงแนวคิดและกลวิธีในการวางแผนทางการตลาดเชิงกลยุทธ์ที่เหมาะสม สำหรับสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับในสภาพแวดล้อมทางการตลาดที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
 • Innovation : A Way to Create Sustainable Competitive Advantage
  เพื่อทราบถึงเทคนิคและกลยุทธ์ในการสร้างสรรค์นวัตกรรม การพัฒนาความคิดซึ่งมุ่งเน้นที่ "การคิดต่าง" เพื่อสร้างความแตกต่างอันถือเป็นเอกลักษณ์ให้แก่สินค้าอัญมณีและเครื่องประดับขององค์กร อันจะนำมาซึ่งความได้เปรียบทางการแข่งขันและมูลค่าการค้าที่เพิ่มขึ้น
 • Negotiation Techniques
  เพื่อทราบถึงแนวคิดและเทคนิคการเจรจาต่อรองทางการค้าให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กร ปัจจัยแห่งความสำเร็จข้อผิดพลาด และข้อควรหลีกเลี่ยงในการเจรจาต่อรอง พร้อมฝึกภาคปฎิบัติที่นำไปใช้ได้จริงในธุรกิจ
วิทยากร

อำนวยการสอนโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ

 • ศาสตราจารย์ศักดา ศิริพันธ์
 • ผศ.ดร.กฤติกา คงสมพงษ์
 • ผศ.ดร.กฤตินี ณัฎฐวุฒิสิทธิ์
 • ดร.อโณทัย ชลชาติภิญโญ
 • ดร.สร้อยเพชร เรศานนท์
 • คุณปรีดา เตียสุวรรณ์
 • คุณสุวิไล วชิรัคศศวกุล
 • รศ. กิตติ สิริพัลลภ
 • คุณวีระศักดิ์ เลอวิศิษฐ์
 • คุณกรรณิการ์ เศวตเศรณี
ประกาศนียบัตร

หลักสูตรการบริหารการตลาดอัญมณีและเครื่องประดับขั้นสูง Advanced Gem and Jewelry Marketing Management Course

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

ท่านละ 19,500 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

สถานที่ฝึกอบรม

ศูนย์ฝึกอบรม 140, 140/1-3, 140/5 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 3 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

การสมัครฝึกอบรม

ท่านสามารถพิมพ์ใบสมัครโดยการคลิกที่หัวข้อ "ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารการตลาดอัญมณีและเครื่องประดับขั้นสูง" และสั่งพิมพ์โดยใช้คำสั่งพิมพ์ในโปรแกรม Acobat Reader แล้วส่งกลับมายังสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ พร้อมหลักฐานการชำระเงิน หรือสมัครด้วยตนเองที่สถาบัน ฯ ชั้น 3

- - ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรวุฒิบัตรธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ - -

สำหรับท่านที่ต้องการสมัครสมาชิกของสถาบัน สามารถดูรายละเอียดได้ที่หน้า "การสมัครสมาชิกและสิทธิพิเศษ"

หมายเหตุ
 • กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้า 1 เดือนก่อนเริ่มการอบรม