ประเภทสมาชิกและสิทธิประโยชน์

ประเภทนิติบุคคล

สิทธิพิเศษที่จะได้รับมีดังนี้

 1. ส่วนลด 10% จากราคาค่าบริการตรวจสอบอัญมณีและบริการ ตรวจสอบโลหะมีค่า
 2. ส่วนลด 10% สำหรับบริการตรวจสอบแบบเร่งด่วน Express และFast track
 3. ส่วนลด 5% เมื่อซื้อ 90 ใบ จาก 126,000 บาท เหลือ 119,700 บาท
 4. ส่วนลด 10% ต่อคน จากราคาค่าฝึกอบรมปกติ สำหรับหลักสูตร ระยะยาว (เฉพาะหลักสูตรภาษาไทย)
 5. ส่วนลด 15% เมื่อสมัครพร้อมกันตั้งแต่ 2 หลักสูตร หรือ 2 คนขึ้นไป จากราคาค่าฝึกอบรมปกติ สำหรับหลักสูตรระยะยาว (เฉพาะหลักสูตร ภาษาไทย)
 6. ส่วนลด 10% จากราคาค่าบริการผลิตชิ้นงานต้นแบบเครื่องประดับ
 7. ส่วนลด 10% เมื่อซื้อของที่ระลึกจากพิพิธภัณฑ์ ณ เคาน์เตอร์จำหน่าย
 8. ฟรีค่าเข้าห้องสมุด และค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์ พร้อมผู้ติดตาม 2 ท่าน
 9. ส่วนลด 15% จากราคาหนังสือหรือเอกสารปกติ
 10. ได้รับสิทธิพิเศษในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ
 11. สงวนสิทธิ์การจัดโปรโมชั่นพิเศษใดๆ ให้สิทธิพิเศษกับสมาชิกก่อน
 12. บริการให้คำปรึกษาด้านอัญมณีโดยนักอัญมณีศาสตร์ (ในเวลาทำการ)

หมายเหตุ

 • สิทธิประโยชน์ของสมาชิกดังกล่าวข้างต้นนี้ สามารถใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565
 • สถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชน์ของสมาชิกโดยไม่ได้แจ้ง ให้ทราบล่วงหน้า

ประเภทบุคคลธรรมดา

สิทธิพิเศษที่จะได้รับมีดังนี้

 1. ส่วนลด 10% จากราคาค่าบริการตรวจสอบอัญมณีและบริการ ตรวจสอบโลหะมีค่า
 2. ส่วนลด 10% สำหรับบริการตรวจสอบแบบเร่งด่วน Express และ Fast track
 3. ส่วนลด 5% เมื่อซื้อ 90 ใบ จาก 126,000 บาท เหลือ 119,700 บาท
 4. ส่วนลด 10% ต่อคน จากราคาค่าฝึกอบรมปกติ สำหรับหลักสูตร ระยะยาว (เฉพาะหลักสูตรภาษาไทย)
 5. ส่วนลด 15% เมื่อสมัครพร้อมกันตั้งแต่ 2 หลักสูตร หรือ 2 คนขึ้นไป จากราคาค่าฝึกอบรมปกติ สำหรับหลักสูตรระยะยาว (เฉพาะหลักสูตร ภาษาไทย)
 6. ส่วนลด 10% จากราคาค่าบริการผลิตชิ้นงานต้นแบบเครื่องประดับ
 7. ส่วนลด 10% เมื่อซื้อของที่ระลึกจากพิพิธภัณฑ์ ณ เคาน์เตอร์ จำหน่าย
 8. ฟรีค่าเข้าห้องสมุด และค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์
 9. ส่วนลด 15% จากราคาหนังสือหรือเอกสารปกติ
 10. ได้รับสิทธิพิเศษในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ
 11. สงวนสิทธิ์การจัดโปรโมชั่นพิเศษใดๆ ให้สิทธิพิเศษกับสมาชิกก่อน
 12. บริการให้คำปรึกษาด้านอัญมณีโดยนักอัญมณีศาสตร์ (ในเวลาทำการ)

หมายเหตุ

 • สิทธิประโยชน์ของสมาชิกดังกล่าวข้างต้นนี้สามารถใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565
 • สถาบันขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชน์ของสมาชิกโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สมาชิกโครงการซื้อด้วยความมั่นใจ (Buy With Confidence : BWC)

สิทธิประโยชน์ของสมาชิกที่จะได้รับมีดังนี้


แบบฟอร์มสมาชิก
**ท่านต้องติดตั้งโปรแกรม Acrobat Reader ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านก่อน จึงจะสามารถเปิดแบบฟอร์มสมาชิกได้