ประเภทสมาชิกและสิทธิประโยชน์

ประเภทนิติบุคคล

สิทธิพิเศษที่จะได้รับมีดังนี้

 1. ส่วนลด 5% เมื่อซื้อคูปอง 3 เล่ม (จำนวน 90 ใบ)
 2. ส่วนลด 10% จากราคาค่าบริการตรวจสอบอัญมณี
 3. ได้ส่วนลดเพิ่ม ทันที 5% เมื่อส่งอัญมณีตรวจสอบจำนวนตั้งแต่ 6 เม็ด ขึ้นไป / คร้ัง (สามารถใช้ได้เฉพาะ Full Report เท่านั้น)
 4. บริการให้คำปรึกษาด้านอัญมณีโดยนักอัญมณีศาสตร์ (ในเวลาทำการ)
 5. ส่วนลด 10% จากราคาค่าบริการตรวจสอบโลหะมีค่า
 6. ส่วนลด 10% ต่อคน จากราคาค่าฝึกอบรมปกติสำหรับหลักสูตรระยะยาว
 7. ส่วนลด 15% ต่อคน เมื่อสมัครพร้อมกัน ตั้งแต่ 2 คน ขึ้นไป จากราคา ค่าฝึกอบรมปกติสำหรับหลักสูตรระยะยาว
 8. ส่วนลด 10% จากราคาค่าบริการผลิตชิ้นงานต้นแบบเครื่องประดับ
 9. ส่วนลด 10% เมื่อซื้อของที่ระลึกจากพิพิธภัณฑ์ ณ เคาน์เตอร์จำหน่าย
 10. ฟรีค่าเข้าห้องสมุด และค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์พร้อมผู้ติดตาม 2 ท่าน
 11. ส่วนลด 15% จากราคาหนังสือหรือเอกสารปกติ
 12. ได้รับสิทธิพิเศษในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ
 13. สงวนสิทธิ์การจัดโปรโมชั่น พิเศษใดๆ ให้สิทธิพิเศษกับสมาชิกก่อน

หมายเหตุ

 • ส่วนลด 15% สมัคร 2 หลักสูตรขึ้นไปพร้อมกัน จากราคาค่าฝึกอบรม จะต้องชำระเงิน พร้อมกันเท่านั้น
 • สิทธิประโยชน์ของสมาชิกดังกล่าวข้างต้นนี้ สามารถใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562
 • สถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชน์ของสมาชิกโดยไม่ได้แจ้ง ให้ทราบล่วงหน้า

ประเภทบุคคลธรรมดา

สิทธิพิเศษที่จะได้รับมีดังนี้

 1. สามารถใช้บริการออกใบรับรอง Memo report ได้ในราคา 300 บาท (พลอยเนื้ออ่อน ไม่ตรวจปรับปรุงคุณภาพ)
 2. ราคา 500 บาท (พลอยเนื้ออ่อน ปรับปรุงคุณภาพ/พลอยเนื้อแข็งไม่เกิน 3กะรัต ไม่ปรับปรุงคุณและปรับปรุงคุณภาพ)
 3. ส่วนลด 10% จากราคาค่าบริการตรวจสอบอัญมณี (Full report / Jewelry report)
 4. ส่วนลดเพิ่ม 5% เมื่อส่งตรวจออกใบรับรอง Full report 6 เม็ดขึ้นไป
 5. ส่วนลด 10% สำหรับบริการตรวจสอบแบบเร่งด่วน Express และ Fast track
 6. สามารถซื้อคูปองตรวจสอบอัญมณี Full report 30 ใบ
 7. ส่วนลดเพิ่ม 5% เมื่อซื้อ 90 ใบ จาก 126,000 บาท เหลือ 119,700 บาท
 8. ส่วนลด 10% จากราคาค่าบริการตรวจสอบโลหะมีค่า
 9. ส่วนลด 10% ต่อคน จากราคาค่าฝึกอบรมปกติสำหรับหลักสูตรระยะยาวทุกหลักสูตร
 10. ส่วนลด 15% สมัครพร้อมกันตั้งแต่ 2 หลักสูตรขึ้นไป จากราคาค่าฝึกอบรมปกติ สำหรับหลักสูตรระยะยาวทุกหลักสูตร (ชำระพร้อมกันเท่านั้น)
 11. ส่วนลด 10% จากราคาค่าบริการผลิตชิ้นงานต้นแบบเครื่องประดับ
 12. ส่วนลด 10% เมื่อซื้อของที่ระลึกจากพิพิธภัณฑ์ ณ เคาน์เตอร์จำหน่าย
 13. ฟรีค่าเข้าห้องสมุด และค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์
 14. ส่วนลด 10% จากราคาหนังสือหรือเอกสารปกติ
 15. ได้รับสิทธิพิเศษในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ
 16. สงวนสิทธิ์การจัดโปรโมชั่นพิเศษใดๆ ให้สิทธิพิเศษกับสมาชิกก่อน

หมายเหตุ

 • สิทธิประโยชน์ของสมาชิกดังกล่าวข้างต้นนี้สามารถใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562
 • สถาบันขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชน์ของสมาชิกโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สมาชิกโครงการซื้อด้วยความมั่นใจ (Buy With Confidence : BWC)

สิทธิประโยชน์ของสมาชิกที่จะได้รับมีดังนี้


แบบฟอร์มสมาชิก
**ท่านต้องติดตั้งโปรแกรม Acrobat Reader ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านก่อน จึงจะสามารถเปิดแบบฟอร์มสมาชิกได้