สถานที่ติดต่อ
ห้องสมุดอัญมณีและเครื่องประดับ
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณี
และเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 1 ถนนสีลม
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ 0 2634 4999 ต่อ 102, 103
โทรสาร 0 2634 4999 ต่อ 436
อีเมลเวลาทำการ
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 17.00 น.
เว้นวันเสาร์ - อาทิตย์ วันนักขัตฤกษ์
และวันหยุดตามประกาศของสถาบัน

ทรัพยากรสารสนเทศ

GIT Library

ห้องสมุดอัญมณีและเครื่องประดับเป็นห้องสมุดเฉพาะทางที่เปิดให้บริการข้อมูลทางด้านอัญมณีและเครื่องประดับ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทรัพยากรสารสนเทศภายในห้องสมุดประกอบด้วย

หนังสือ แบ่งหมวดหมู่ออกเป็น Collection ต่างๆ ดังนี้

 • Coloured Stone Collection หนังสือเกี่ยวกับอัญมณีทุกชนิด ยกเว้นเพชร
 • Diamonds Collection หนังสือเกี่ยวกับเพชร
 • General Collection หนังสือทั่วไปที่ไม่เกี่ยวข้องทางด้านอัญมณีและเครื่องประดับ
 • Geology & Gemology Collection หนังสือเกี่ยวกับธรณีวิทยาและอัญมณีศาสตร์
 • Jewelry Design Collection หนังสือเกี่ยวกับการออกแบบเครื่องประดับ
 • Jewelry Making Collection หนังสือเกี่ยวกับขั้นตอนและกระบวนการทำเครื่องประดับ
 • Marketing Collection หนังสือเกี่ยวกับธุรกิจและการตลาด
 • Organic Gems Collection หนังสือเกี่ยวกับอัญมณีอินทรียวัตถุ เช่น มุก ปะการัง ฯลฯ
 • Precious Metals Collection หนังสือเกี่ยวกับโลหะมีค่า เช่น เงิน ทองคำ ฯลฯ
 • Reference Collection หนังสืออ้างอิง เช่น พจนานุกรม สารานุกรม ฯลฯ
 • Research & Thesis Collection รายงานการวิจัยและวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ

วารสารและนิตยสาร ประกอบด้วย วารสารและนิตยสารทางด้านอัญมณีและเครื่องประดับ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจากทั้งในและต่างประเทศถึงเกือบ 100 ชื่อเรื่อง เช่น 18 Karati, Art Jewelry, Bangkok Gems & Jewellery, Gems & Gemology, Gem Guide, GZ, IDEX, JCK, Jewellery News Asia, Rapaport, Solitaire, Schmuck, Vioro, Vogue Gioiello, World of Gold ฯลฯ

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย CD-ROM และ DVD หลายร้อยรายการ

ทรัพยากรสารสนเทศอื่นๆ อาทิเช่น Catalogue อัญมณีและเครื่องประดับจากทั่วโลก