สถานที่ติดต่อ
ห้องสมุดอัญมณีและเครื่องประดับ
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณี
และเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 1 ถนนสีลม
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ 0 2634 4999 ต่อ 102, 103
โทรสาร 0 2634 4999 ต่อ 436
อีเมลเวลาทำการ
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 17.00 น.
เว้นวันเสาร์ - อาทิตย์ วันนักขัตฤกษ์
และวันหยุดตามประกาศของสถาบัน

GIT Library Digital Collection

eBrary“eBrary เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรือ e-Book ก่อตั้งขึ้นในปี 1999 ครอบคลุม 16 สาขาวิชาหลัก เช่น ธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ ภาษาและวรรณคดี สังคมศาสตร์ การแพทย์ และมนุษย์ศาสตร์ ฯลฯ จากสํานักพิมพ์ชั้นนํามากกว่า 500 สํานักพิมพ์ เช่น Elsevier, Cambridge University Press, Cornell University Press, Harvard University Press, Johns Hopkins University Press, John Wiley & Sons, Oxford University Press, Springer, MIT Press, Taylor &Francis, The McGraw Hill Companies, Routledge, Yale University Press เป็นต้น โดยใช้ Technology และTools ของ eBrary ในการค้นหาและจัดการ Contents”
GOOGLE BOOKS
Journals & Magazines on ISSUU.COM
Auction Catalogues on ISSUU.COM
GIT Publications on ISSUU.COM
Online Publications


Download Publications

ดูทั้งหมด