สถานที่ติดต่อ
ห้องปฏิบัติการตรวจสอบโลหะมีค่า
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณี
และเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 4 ถนนสีลม
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ 0 2634 4999 ต่อ 421
โทรสาร 0 2634 4970
อีเมล

เวลาทำการ
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น.
เว้นวันเสาร์ - อาทิตย์ วันนักขัตฤกษ์
และวันหยุดตามประกาศของสถาบัน

ราคาค่าบริการตรวจสอบโลหะมีค่า

แนะนำบริการ


ห้องปฏิบัติการตรวจสอบโลหะมีค่า ได้เปิดให้บริการตรวจสอบและแกะสลักเครื่องหมายรับรองคุณภาพ (Hallmarking) ทองคำ แพลทินัม เงิน และโลหะมีค่าอื่นๆ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2546 โดยใช้อุปกรณ์ที่ทันสมัย ที่สุดได้แก่ Inductively Couple Plasma Optical Emission Spectroscopy (ICP-OES) และ X-Ray Fluorescence (XRF) ในการตรวจสอบความบริสุทธิ์ และเครื่องเลเซอร์ในการแกะสลักเครื่องหมายรับรองคุณภาพทองคำ และโลหะมีค่าอื่นๆ โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล ทั้งนี้การจัดตั้งศูนย์ ตรวจสอบโลหะมีค่าฯ แห่งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค ป้องกันการฉ้อโกง และสนับสนุนให้เกิดการแข่งขันอย่างสุจริต นอกจากนี้ยังเป็นการสนับสนุนภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครอง ผู้บริโภค (สคบ.) ในการตรวจสอบความบริสุทธิ์ของสินค้าเครื่องประดับและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวตามความประสงค์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

ขั้นตอนการให้บริการฝ่ายตรวจสอบโลหะมีค่า

การให้บริการของห้องปฏิบัติการตรวจสอบโลหะมีค่าจะแบ่งได้เป็น 2 ประเภทด้วยกันคือ ประเภททำลายชิ้นงานและ ประเภทไม่ทำลายชิ้นงาน
  1. ประเภททำลายชิ้นงาน แบ่งตามวีธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวิเคราะห์ออกเป็นดังนี้
  2. ประเภทไม่ทำลายชิ้นงาน แบ่งตามวีธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวิเคราะห์ออกเป็นดังนี้
การรายงานผล รายงานผลการวิเคราะห์และตรวจสอบ แบ่งเป็น
1. รายงานผลการตรวจสอบแบบไทย

มีการระบุ ชนิด ประเภท น้ำหนัก และคำอธิบายลักษณะตัวอย่าง เทคนิคในการวิเคราะห์และค่าความบริสุทธิ์ของโลหะมีค่า แบบภาษาไทย
ตัวอย่างใบรายงานผลแบบภาษาไทย

2. รายงานผลการตรวจสอบแบบภาษาอังกฤษตัวอย่างใบรายงานผลแบบภาษาอังกฤษ

3. รายงานผลการตรวจสอบแบบมีรูปภาพตัวอย่างใบรายงานผลแบบมีรูปภาพ

4. รายงานผลการตรวจสอบแบบ Jewelry Reportตัวอย่างใบรายงานผลแบบมีรูปภาพ