สถานที่ติดต่อ
ห้องปฏิบัติการตรวจสอบโลหะมีค่า
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณี
และเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 4 ถนนสีลม
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ 0 2634 4999 ต่อ 421
โทรสาร 0 2634 4970
อีเมล

เวลาทำการ
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 17.00 น.
เว้นวันเสาร์ - อาทิตย์ วันนักขัตฤกษ์
และวันหยุดตามประกาศของสถาบัน

ราคาค่าบริการตรวจสอบโลหะมีค่า

ราคาค่าบริการตรวจสอบโลหะมีค่า

ราคาค่าบริการตรวจสอบโลหะมีค่า
Inductively Couple Plasma (ICP)


ลักษณะการรายงานผล
ราคาต่อตัวอย่าง (บาท)
1. รายงานธาตุเดียว 600 บาท
2. รายงานธาตุเดียว (ตัวอย่างที่เป็นสารละลาย) 500 บาท
3. ค่าเตรียมตัวอย่าง สำหรับลักษณะตัวอย่างพิเศษ-ชิ้นส่วนอื่นๆ ที่ไม่ใช่เครื่องประดับ หรือโลหะทั่วไป เช่น ชิ้นส่วนจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิก หรือ ผงโลหะ หินแร่ เป็นต้น (คำนวณข้อ 1 ต่อไป) 500 บาท
4. รายงานมากกว่า 1 ธาตุ (คำนวณส่วนเกินจาก ข้อ 1) +300 บาทต่อธาตุ
(3 ตัวอย่างขึ้นไป)
5. การวิเคราะห์หาธาตุเชิงปริมาณวิเคราะห์ (ระบุธาตุ แต่ไม่ระบุค่าความบริสุทธิ์) 500 บาท
6. การตรวจวัดอัตราการแพร่ของปริมาณนิกเกิล 1 ชิ้นส่วนในเครื่องประดับ 3,000 / 2,500
(มากกว่า 10 ตัวอย่าง)
7. การตรวจวัดอัตราการแพร่ของปริมาณนิกเกิลมากกว่า 1 ชิ้นส่วนในเครื่องประดับ + 1000 ต่อจุด

ราคาค่าบริการของ Potentiometric Titration


ลักษณะการรายงานผล
ราคาต่อตัวอย่าง (บาท)
1. รายงานค่าความบริสุทธิ์ของเงิน 200 บาท

การวิเคราะห์เทคนิค Fire Assay ด้วยเตาหลอมอุณหภูมิสูง


ลักษณะการรายงานผล
ราคาต่อตัวอย่าง (บาท)
1. รายงานค่าความบริสุทธิ์ของทอง 600 บาท
2. รายงานค่าความบริสุทธิ์ของทอง (ลักษณะตัวอย่างพิเศษ หรือ ชิ้นส่วนอื่นๆ ที่ไม่ใช่เครื่องประดับ หรือ โลหะทั่วไป เช่น ชิ้นส่วนจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิก หรือ ผงโลหะ เป็นต้น) 800 - 1,000 บาท

ราคาค่าบริการของ X-ray Fluorescence (XRF)


ลักษณะการรายงานผล
ราคาต่อตัวอย่าง (บาท)
1. รายงานธาตุองค์ประกอบธาตุเดียว 200 บาท
2. รายงานธาตุองค์ประกอบมากกว่า 1 ธาตุ 300 บาท
3. รายงานธาตุองค์ประกอบธาตุเดียว จากหลายบริเวณในตัวอย่างชิ้นเดียวกัน (คำนวณข้อ 1 ก่อน) + 100 บาทต่อบริเวณ
4. รายงานธาตุองค์ประกอบมากกว่า 1 ธาตุ จากหลายบริเวณในตัวอย่างชิ้นเดียวกัน (คำนวณข้อ 2 ก่อน) + 200 บาทต่อบริเวณ
5. รายงานการตรวจวัดความหนา 800 บาทต่อชั้น
6. รายงานความหนาชั้นต่อไปในตัวอย่างชิ้นเดียวกัน (คำนวนข้อ 5 ก่อน) +400 บาทต่อชั้น

ราคาค่าบริการของ Laser Engravingลักษณะการรายงานผล
ราคาต่อตัวอย่าง (บาท)
1. แกะสลักตัวหนังสือหรือสัญลักษณ์ที่มีอยู่แล้วในพื้นที่ไม่เกิน 1 ตารางเซนติเมตรหรือไม่เกิน 16 ตัวอักษร 150 บาท
2. แกะสลักตัวหนังสือหรือสัญลักษณ์ที่มีอยู่แล้วในพื้นที่เกิน 3 ตารางเซนติเมตร (คำนวณต่อจากข้อ 1) + 50 บาท ต่อตารางเซนติเมตรที่เกิน
3. ทำสัญลักษณ์ตามลูกค้าวาด หรือถ่ายสำเนามาให้ โดยทางสถาบัน ต้องทำ Logo เข้าเครื่องเอง(คำนวณก่อนแล้วจึงคำนวณราคาตาม ข้อ 1 ถึง 3) 400 - 1,500 บาท (ขึ้นอยู่กับความยากง่าย)

*ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
*บุคคลที่เป็นสมาชิกของสถาบันฯ จะได้รับส่วนลดตามสิทธิประโยชน์ของสมาชิก

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ห้องปฏิบัติการตรวจสอบโลหะมีค่า โทร 02-634-4999 ต่อ 401, 421-425