สถานที่ติดต่อ
ห้องปฏิบัติการตรวจสอบอัญมณี
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณี
และเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 4 ถนนสีลม
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ 0 2634 4999 ต่อ 409
โทรสาร 0 2634 4970
อีเมล

เวลาทำการ
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 17.00 น.
เว้นวันเสาร์ - อาทิตย์ วันนักขัตฤกษ์
และวันหยุดตามประกาศของสถาบัน

ราคาค่าบริการแกะสลักขอบเพชรและพลอย

1. การแกะสลักตัวหนังสือที่น้อยกว่า 14 ตัวอักษรบนเพชรหรือพลอย 1 เม็ด

น้ำหนักอัญมณี (กะรัต) ราคาต่อเม็ด (บาท)
0.25–0.49 700
0.50–0.74 750
0.75–0.99 850
1.00–1.24 900
1.25–1.49 950
1.50–1.99 1,000
2.00–2.49 1,200
2.50–2.99 1,400
มากกว่า 3.00 เพิ่มขึ้นเป็นช่วง ช่วงละ 0.5 กะรัต ราคาเพิ่มขึ้นช่วงละ 200 บาท

2. การแกะสลักตัวหนังสือที่น้อยกว่า 14 ตัวอักษรบนเพชรหรือพลอยมากกว่า 10 เม็ดขึ้นไป และแกะสลักเหมือนกันทุกเม็ด ลดราคา 20%

3. การแกะสลักตัวหนังสือที่มากกว่า 14 ตัวอักษรและ/หรือมีกราฟิก จะมีการตกลงราคาระหว่างสถาบันกับลูกค้าเป็นรายๆ ไป