สถานที่ติดต่อ
ห้องปฏิบัติการตรวจสอบอัญมณี
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณี
และเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 4 ถนนสีลม
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ 0 2634 4999 ต่อ 409
โทรสาร 0 2634 4970
อีเมล

เวลาทำการ
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 17.00 น.
เว้นวันเสาร์ - อาทิตย์ วันนักขัตฤกษ์
และวันหยุดตามประกาศของสถาบัน

ราคาค่าบริการตรวจสอบอัญมณี

แนะนำบริการ

ห้องปฏิบัติการตรวจสอบอัญมณีของสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) มีเครื่องมือที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของโลกและมีนักอัญมณีศาสตร์ที่มีประสบการณ์สูง นอกจากนั้น ห้องปฏิบัติการตรวจสอบฯ ยังได้รับการรับรองจากสมาพันธ์อัญมณีโลก (The World Jewellery Confederation หรือมีชี่อย่อว่า CIBJO) ให้เป็น CIBJO Member เมื่อเดือนพฤษภาคม 2543

การให้บริการของห้องปฏิบัติการตรวจสอบอัญมณีมีดังต่อไปนี้

  • การตรวจวิเคราะห์จำแนกอัญมณีธรรมชาติ สังเคราะห์ และเลียนแบบ
  • การตรวจสอบการผ่านการปรับปรุงคุณภาพของอัญมณี
  • การตรวจสอบชนิดของมุกและการปรับปรุงคุณภาพ
  • การตรวจวิเคราะห์จำแนกเพชรธรรมชาติ เพชรสังเคราะห์หรืออัญมณีเลียนแบบเพชร
  • การตรวจสอบเพชรที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพโดยวิธีการต่างๆ
  • การจัดระดับมาตรฐานคุณภาพ (4C's) ของเพชร
  • การตรวจวิเคราะห์เพื่อระบุแหล่งกำเนิดทางภูมิศาสตร์ของอัญมณี (ทับทิม ไพลิน และ มรกต)
  • การตรวจสอบชนิดของหยกและการปรับปรุงคุณภาพ

ขั้นตอนการให้บริการฝ่ายตรวจสอบอัญมณี
การรายงานผล

รายงานผลการวิเคราะห์และตรวจสอบ แบ่งเป็น

1. รายงานผลการตรวจสอบแบบเต็ม (Gem Identification Report)

ระบุ ชนิด ประเภท สัดส่วน น้ำหนัก คำอธิบายที่ชัดเจน รวมทั้งมีภาพถ่ายสีดิจิตัลของอัญมณีด้วย สำหรับทับทิมและไพลิน สามารถให้บริการ การจัดระดับคุณภาพสี ข้อมูลรายงานผลการตรวจสอบพร้อมทั้งภาพถ่ายสีระบบดิจิตัลของอัญมณี จะถูกพิมพ์ลงบนกระดาษชนิดพิเศษซึ่งมีภาพสามมิติโฮโลแกรมรูปพระบรมมหาราชวังซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของประเทศไทยติดผนึกอยู่เพื่อป้องกันการปลอมแปลงตัวอย่างใบรายงานผล


2. รายงานผลการตรวจสอบการจัดระดับคุณภาพเพชร (Diamond Grading Report)

ระบุ ชนิด สัดส่วน น้ำหนัก คำอธิบายความที่ชัดเจน รวมทั้งระดับคุณภาพของเพชรตามมาตรฐาน 4Cs (Color, Clarity, Cut and Carat)
ตัวอย่างใบรายงานผลการจัดระดับคุณภาพเพชร


3. รายงานผลการตรวจสอบแบบออกใบรับรองคุณภาพหยก (Jade Report)

ระบุ ชนิด ประเภท สัดส่วน น้ำหนัก คำอธิบายที่ชัดเจน รวมทั้งมีภาพถ่ายสีดิจิตัลของหยกชิ้นนั้นๆ ด้วย สามารถให้บริการตรวจสอบการปรับปรุงคุณภาพหยกโดยเฉพาะ ข้อมูลรายงานผลการตรวจสอบพร้อมทั้งภาพถ่ายสีระบบดิจิตัล จะถูกพิมพ์ลงบนกระดาษชนิดพิเศษซึ่งมีภาพสามมิติโฮโลแกรมรูปพระบรมมหาราชวังซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของประเทศไทยติดผนึกอยู่เพื่อป้องกันการปลอมแปลง
ตัวอย่างใบรายงานผลการจัดระดับคุณภาพหยก


4. รายงานผลการตรวจสอบแบบออกใบรับรองคุณภาพมุก (Pearl Report)

ระบุ ชนิด ประเภท สัดส่วน น้ำหนัก คำอธิบายที่ชัดเจน รวมทั้งมีภาพถ่ายสีดิจิตัลของมุกด้วย สามารถให้บริการตรวจสอบการปรับปรุงคุณภาพมุกโดยเฉพาะ ข้อมูลรายงานผลการตรวจสอบพร้อมทั้งภาพถ่ายสีระบบดิจิตัล จะถูกพิมพ์ลงบนกระดาษชนิดพิเศษซึ่งมีภาพสามมิติโฮโลแกรมรูปพระบรมมหาราชวังซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของประเทศไทยติดผนึกอยู่เพื่อป้องกันการปลอมแปลง
ตัวอย่างใบรายงานผลการจัดระดับคุณภาพมุก


5. รายงานผลการตรวจสอบแบบออกใบรับรองคุณภาพเครื่องประดับ (Jewelry Report)

ระบุ ชนิด ประเภท สัดส่วน น้ำหนัก และความบริสุทธิ์ของโลหะมีค่า พร้อมคำอธิบายที่ชัดเจน รวมทั้งมีภาพถ่ายสีดิจิตัลของเครื่องประดับด้วย ข้อมูลรายงานผลการตรวจสอบพร้อมทั้งภาพถ่ายสีระบบดิจิตัล จะถูกพิมพ์ลงบนกระดาษชนิดพิเศษซึ่งมีภาพสามมิติโฮโลแกรมรูปพระบรมมหาราชวังซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของประเทศไทยติดผนึกอยู่เพื่อป้องกันการปลอมแปลง
ตัวอย่างใบรายงานผลการจัดระดับคุณภาพเครื่องประดับ