สถานที่ติดต่อ
ห้องปฏิบัติการตรวจสอบอัญมณี
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณี
และเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 4 ถนนสีลม
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ 0 2634 4999 ต่อ 409
โทรสาร 0 2634 4970
อีเมล

เวลาทำการ
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 17.00 น.
เว้นวันเสาร์ - อาทิตย์ วันนักขัตฤกษ์
และวันหยุดตามประกาศของสถาบัน

แนะนำบริการ
นโยบายการเปิดเผยข้อมูลของห้องปฏิบัติการตรวจสอบอัญมณี

ราคาค่าบริการตรวจสอบอัญมณีและค่าบริการอื่น ๆ

ราคาค่าบริการตรวจสอบเพชร
ชนิด
น้ำหนัก
(กะรัต)
ประเภท
ราคา
(บาท)*
ตัวอย่าง
ใบรายงานผล

การจัดระดับ
คุณภาพเพชร
Diamond Grading
ขนาดเล็กกว่า 1.00
รายงานพร้อมภาพถ่าย
1,300 / เม็ด
Diamond Report
1.00 - 5.00
รายงานพร้อมภาพถ่าย
1,500 / เม็ด
ขนาดใหญ่กว่า 5.0 ส่วนที่เกิน 5.00 กะรัต
รายงานพร้อมภาพถ่าย
เพิ่ม 700 / กะรัต

การตรวจสอบ
ความเป็นธรรมชาติ
ของสีเพชร Determination of
authenticity of
fancy Colored
Diamond
ขนาดเล็กกว่า 1.00
รายงานพร้อมภาพถ่าย
2,500 / เม็ด
Diamond Report
1.00 – 1.99
รายงานพร้อมภาพถ่าย
3,000 / เม็ด
2.00 – 2.99
รายงานพร้อมภาพถ่าย
3,500 / เม็ด
3.00 – 4.99
รายงานพร้อมภาพถ่าย
4,500 / เม็ด
ใหญ่กว่าหรือเท่ากับ 5.00
รายงานพร้อมภาพถ่าย
6,000 / เม็ด
*ราคาดังกล่าวข้างต้นยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ราคาค่าบริการตรวจสอบอัญมณีแบบเต็ม

ชนิด
น้ำหนัก (กะรัต)
ราคา (บาท)*
ตัวอย่าง
ใบรายงานผล

ทับทิม
( Ruby)
เล็กกว่า 3.00
3.00 - 6.99
ใหญ่กว่าหรือเท่ากับ 7.00

ตรวจวิเคราะห์
หาแหล่งกำเนิด
1,600 / เม็ด
2,500 / เม็ด
3,700 / เม็ด

เพิ่ม 1,500 / เม็ด

แซปไฟร์ (Sapphire)
เล็กกว่า 3.00
3.00 - 6.99
ใหญ่กว่าหรือเท่ากับ 7.00

ตรวจวิเคราะห์
หาแหล่งกำเนิด
1,600 / เม็ด
2,500 / เม็ด
3,700 / เม็ด

เพิ่ม 1,500 / เม็ด
Sapphire Report

มรกต (Emerald)
เล็กกว่า 3.00
3.00 - 6.99
ใหญ่กว่าหรือเท่ากับ7.00

ตรวจวิเคราะห์
หาแหล่งกำเนิด
1,600 / เม็ด
2,500 / เม็ด
3,700 / เม็ด

เพิ่ม 1,500 / เม็ด

คริสโซเบริล (Chrysoberyl)
เล็กกว่าหรือเท่ากับ 20.00
ใหญ่กว่า 20.00
1,600 / เม็ด
2,500 / เม็ด

หยก (Jade)
เล็กกว่าหรือเท่ากับ 10.00
ใหญ่กว่า 10.00
1,600 / เม็ด
2,500 / เม็ด

พลอยชนิดอื่นๆ
(Other Colored
Stones)
เล็กกว่าหรือเท่ากับ 20.00
ใหญ่กว่า 20.00
1,600 / เม็ด
2,500 / เม็ด
*ราคาดังกล่าวข้างต้นยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ราคาค่าบริการตรวจสอบไข่มุกแบบเต็ม

ชนิด
จำนวน
ประเภทการตรวจสอบ
ราคา (บาท)*
ตัวอย่าง
ใบรายงานผล

ไข่มุก
การตรวจออก
ใบรับรอง
แบบเป็นเม็ด
ขนาดเล็กกว่าหรือเท่ากับ 12 มม.
1,600 / เม็ด
ขนาดใหญ่กว่า 12 มม.
2,500 / เม็ด
การตรวจออก
ใบรับรอง
แบบเป็นสาย
สายยาวไม่เกิน 16 นิ้ว และมุกขนาดเล็กกว่าหรือเท่ากับ 12 มม.
5,000 / สาย
สายยาวไม่เกิน 16 นิ้ว และมุกขนาดใหญ่กว่า 12 มม.
8,000 / สาย
*ถ้าสายยาวกว่า 16 นิ้ว ให้เทียบอัตราส่วนเพิ่มตามราคาต่อนิ้ว
*ราคาดังกล่าวข้างต้นยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ราคาค่าบริการตรวจสอบเครื่องประดับแบบเต็ม

ชนิด
จำนวน
ราคา (บาท)*
ตัวอย่าง
ใบรายงานผล

การตรวจสอบเครื่องประดับ Jewelry Identification
พลอย 1 เม็ด
3,000 / ชิ้น
 
เพชร สุ่ม 1-5 เม็ด
ตรวจพลอยเพิ่ม
คิดราคาเพิ่ม
700 / เม็ด
 
โลหะ XRF
ตรวจเพชรเพิ่ม
คิดราคาเพิ่ม
250 / เม็ด
*ราคาดังกล่าวข้างต้นยังไม่รวมภาษามูลเพิ่ม 7%

ราคาค่าบริการตรวจสอบอัญมณีแบบย่อ

ชนิด
ประเภทการตรวจสอบ
ราคา (บาท)*
ตัวอย่าง
ใบรายงานผล
พลอยเนื้ออ่อนทุกชนิดทุกขนาด
(All Sized of Semi-Precious Colored Stones)
ไม่ตรวจการปรับปรุงคุณภาพทุกขนาด
(Without treatment determination)
300 / เม็ด
ตรวจการปรับปรุงคุณภาพทุกขนาด
(With treatment determination)
500 / เม็ด
พลอยเนื้อแข็งทุกชนิดทุกขนาด
(All Sized of Precious Colored Stones)
ตรวจการปรับปรุงคุณภาพทุกขนาด
(With treatment determination)
500 / เม็ด
เพชรทุกขนาด (ยกเว้นเพชรสี)
(All Sized of Diamonds, except color diamonds)
ตรวจเพชรธรรมชาติหรือเพชรสังเคราะห์
(Natural or Synthetic diamond determination)
500 / เม็ด
*ราคาดังกล่าวข้างต้นยังไม่รวมภาษามูลเพิ่ม 7%
หมายเหตุ : ราคาบริการค่าตรวจสอบอัญมณี อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ราคาค่าบริการแกะสลักขอบเพชรและพลอย

บริการแกะสลักขอบเพชรและพลอย ราคา (บาท/เม็ด)
1. การแกะสลัก Report Number 500
2. การแกะสลักตัวหนังสือไม่เกิน 14 ตัวอักษร 900
หมายเหตุ :
  • อัตราค่าบริการดังกล่าว ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
  • การแกะสลักตัวหนังสือที่มากกว่า 14 ตัวอักษรและ/หรือมีกราฟิก จะมีการตกลงราคาระหว่างสถาบันกับลูกค้าเป็นราย ๆ ไป