ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้

ตัวชี้วัดย่อย/ข้อ ข้อมูล รายละเอียด
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
OIT 1 โครงสร้าง
OIT 2 ข้อมูลผู้บริหาร
OIT 3 อำนาจหน้าที่
OIT 4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
OIT 5 ข้อมูลการติดต่อ
OIT 6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การประชาสัมพันธ์
OIT 7 ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
OIT 8 Q&A
OIT 9 Social Network
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
การดำเนินงาน
OIT 10 แผนดำเนินงานประจำปี
OIT 11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
OIT 12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
OIT 13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
OIT 14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
OIT 15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
OIT 16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
OIT 17 E-Service
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
OIT 18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
OIT 19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
OIT 20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
OIT 21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
OIT 22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
OIT 23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
OIT 24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
OIT 25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
OIT 26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
OIT 27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
OIT 28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
OIT 29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
OIT 30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
OIT 31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
OIT 32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
OIT 33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้

ตัวชี้วัดย่อย/ข้อ ข้อมูล รายละเอียด
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
OIT 34 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
OIT 35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
OIT 36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
OIT 37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
OIT 38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม
แผนป้องกันการทุจริต
OIT 39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
OIT 40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
OIT 41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
OIT 42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
OIT 43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน