สถานที่ติดต่อ
ศูนย์ฝึกอบรม
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณี
และเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 3 ถนนสีลม
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ 0 2634 4999 ต่อ 306
โทรสาร 0 2634 4999 ต่อ 304
อีเมลวัน - เวลาติดต่อเจ้าหน้าที่
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 17.00 น.
เว้นวันเสาร์ - อาทิตย์ วันนักขัตฤกษ์
และวันหยุดตามประกาศของสถาบัน

ตารางราคาหลักสูตรฝึกอบรม
แบบฟอร์มใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม
สมัครหลักสูตรออนไลน์

หลักสูตรเทคนิคการออกแบบเครื่องประดับสู่ความเป็นเลิศ
(Intensive Jewelry Designer Course)


การออกแบบเครื่องประดับนับว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญ และมีบทบาทอย่างยิ่งในธุรกิจของคุณ โดยหลักสูตร Intensive Designer Couse นี้ จะสอนให้ผู้เรียนสามารถตอบโจทย์งานดีไซน์ของลูกค้า ด้วยการนำสิ่งรอบตัวมาใช้สร้างเป็นแรงบันดาลใจในการคิดแบบ โดยเริ่มต้นจากฝึกการเขียนแบบให้เป็น ให้ถูกต้อง ลงสีน้ำให้สวยงาม ซึ่งนับเป็นพื้นฐานของการออกแบบที่ดี แก้ปัญหาการออกแบบให้กับผู้ประกอบการ ที่มักจะคิดแบบได้ แต่วาดออกมาไม่ได้ และหลังจากนั้นผู้เรียนจะได้ฝึกการนำโจทย์จากสิ่งรอบตัว ทั้งแบบรูปธรรม และนามธรรม มาใช้ในการคิด วิเคราะห์ ผสมผสานกับวัสดุต่างๆ อาทิเช่น เพชร อัญมณี โลหะมีค่า รวมถึงวัสดุอื่นๆ มาประกอบขึ้นเป็นรูปแบบเครื่องประดับชิ้นเอกที่มีความโดดเด่นสร้างให้เครื่องประดับของคุณมีเอกลักษณ์ ซึ่งจะสามารถช่วยสร้างความเป็นตัวตนของแบรนด์ผ่านการออกแบบเครื่องประดับ ทำให้สินค้าเครื่องประดับของคุณมีความแตกต่างจากสินค้าทั่วไปในท้องตลาด

ระยะเวลาอบรม: 90 ชั่วโมง อบรมในจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 16.00 น.

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม
  1. ผู้เข้าอบรมไม่จำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานทางด้านการออกแบบเครื่องประดับ
  2. ผู้เข้าอบรมมีความสนใจและรักในการออกแบบเครื่องประดับ
เนื้อหาหลักสูตร
  1. เรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนแบบเครื่องประดับเบื้องต้น ฝึกวาดเครื่องประดับชนิดต่างๆ และเทคนิคการลงสีน้ำ
  2. เรียนรู้เรื่องรูปแบบต่างๆ ของเครื่องประดับ และการผลิตเครื่องประดับที่สำคัญ
  3. เรียนรู้เรื่องการนำวัสดุต่างๆ มาผสมผสานในการออกแบบ
  4. เรียนรู้เรื่องเทคนิคการสร้างแรงบันดาลใจสำหรับการออกแบบเครื่องประดับเพื่อส่งงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบเครื่องประดับ
ประกาศนียบัตร

ประกาศนียบัตรหลักสูตรเทคนิคการออกแบบเครื่องประดับสู่ความเป็นเลิศ
(Intensive Jewelry Design Course)

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

ท่านละ 36,500 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)


   

สถานที่ฝึกอบรม

ศูนย์ฝึกอบรม GIT เลขที่ 140, 140/1-3, 140/5 อาคารไอทีเอฟ – ทาวเวอร์ ชั้น 3 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

การสมัครฝึกอบรม

ท่านสามารถพิมพ์ใบสมัครโดยการคลิกที่หัวข้อ "ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการออกแบบเครื่องประดับ" และสั่งพิมพ์โดยใช้คำสั่งพิมพ์ในโปรแกรม Acobat Reader แล้วส่งกลับมายังสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ พร้อมหลักฐานการชำระเงิน หรือสมัครด้วยตนเองที่สถาบัน ฯ ชั้น 3

สำหรับท่านที่ต้องการสมัครสมาชิกของสถาบัน สามารถดูรายละเอียดได้ที่หน้า "การสมัครสมาชิกและสิทธิพิเศษ"