สถานที่ติดต่อ
ศูนย์ข้อมูลอัญมณีและเครื่องประดับ
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณี
และเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 4 ถนนสีลม
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ 0 2634 4999 ต่อ 444
โทรสาร 0 2634 4999 ต่อ 436
อีเมล

เวลาทำการ
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 17.00 น.
เว้นวันเสาร์ - อาทิตย์ วันนักขัตฤกษ์
และวันหยุดตามประกาศของสถาบัน

แนะนำบริการ

ศูนย์ข้อมูลอัญมณีและเครื่องประดับ มีหน้าที่หลักในการค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์ และจัดทำฐานข้อมูลด้านการตลาดอัญมณีและเครื่องประดับไทยและนานาชาติเพื่อเผยแพร่แก่ผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับไทย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบฐานข้อมูลออนไลน์ เว็บไซต์ (http://www.git.or.th) งานสัมมนา รายงานวิชาการ สื่อสิ่งพิมพ์ รวมถึงการให้บริการผ่านห้องสมุดอัญมณีและเครื่องประดับในฐานะศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง

ทั้งนี้ด้วยความมุ่งมั่นที่จะตอบสนองต่อความต้องการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนให้มีข้อมูลที่เพียงพอ ครบถ้วน และทันต่อเหตุการณ์ ข้อมูลที่ทางศูนย์ฯ ได้จัดทำขึ้นจึงครอบคลุมทั้งในด้านสถิติการค้า สถานการณ์การค้าในตลาดโลก พฤติกรรมผู้บริโภค ช่องทางการตลาด นโยบายและกฎระเบียบการค้า โอกาสและอุปสรรคในการค้าและการลงทุน ตลอดจนถึงฐานข้อมูลรายชื่อผู้นำเข้าในตลาดสำคัญ และฐานข้อมูลรายชื่อผู้ส่งออกไทย โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อช่วยให้ส่วนงานภาครัฐสามารถใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดกรอบการส่งเสริมและพัฒนาในด้านการค้าและการลงทุนแก่ภาคอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถเจรจาการค้าระหว่างประเทศได้โดยไม่เสียเปรียบทางการค้า ขณะที่ในส่วนของผู้ประกอบการเองก็ยังสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม สามารถสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนให้แก่ธุรกิจของตน อันจะส่งผลไปสู่การสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจของประเทศโดยรวม ตามลำดับ

ระบบฐานข้อมูลด้านการตลาด

ระบบฐานข้อมูลอัญมณีและเครื่องประดับออนไลน์เป็นเครื่องมือสำคัญชิ้นหนึ่งของศูนย์ข้อมูลที่จะช่วยในการเผยแพร่ข้อมูลเชิงลึกด้านต่างๆ ในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับออกสู่สาธารณชนอย่างกว้างขวางและมีประสิทธิภาพ เพื่อผู้ประกอบการไทยได้ใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนกลยุทธ์การผลิตและการตลาดได้อย่างเหมาะสม พัฒนารูปแบบสินค้าได้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ตลอดจนหลีกเลี่ยงการเกิดข้อเสียเปรียบทางการค้า ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถใช้บริการ ระบบฐานข้อมูลอัญมณีและเครื่องประดับออนไลน์ ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

สัมมนาทางวิชาการ

งานสัมมนาทางวิชาการถือเป็นช่องทางหนึ่งที่ศูนย์ข้อมูลใช้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการตลอดจนผลงานวิจัยด้านการตลาดอัญมณีและเครื่องประดับประเทศคู่ค้าและคู่แข่งสู่ผู้ประกอบการในธุรกิจอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยเพื่อใช้ประโยชน์ในการวางแผนกลยุทธ์ทางด้านการผลิตและการตลาดได้อย่างเหมาะสม รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดนโยบายเพื่อการพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

บริการให้คำปรึกษาและสนับสนุนข้อมูล

ศูนย์ข้อมูลยินดีให้บริการตอบคำถามด้านอัญมณีและเครื่องประดับ (เน้นข้อมูลด้านการตลาด) และ/หรือแนะนำแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องแก่หน่วยงาน ภาครัฐและเอกชน ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ทั้งในลักษณะการตอบคำถามผ่านทางโทรศัพท์ อีเมล และการสนับสนุนข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์ในการกำหนดนโยบายการค้า การจัดกิจกรรมทางการตลาด ตลอดจนการจัดทำรายงานวิชาการและงานวิจัยต่างๆ