องค์การมหาชน

 • โรงพยาบาลบ้านแพ้ว - http://bphospital.sarapad2u.com/
 • โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ - http://www.mwit.ac.th
 • ศูนย์กลางการเรียนรู้ไอซีทีแห่งชาติ - http://www.tkc.go.th
 • ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ของประเทศไทย - http://www.tcels.or.th
 • ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร - http://www.sac.or.th
 • ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม - http://www.moralcenter.or.th
 • ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ - http://www.sacict.net
 • ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ - http://www.tcdc.or.th
 • สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน - http://www.neda.or.th
 • สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน - http://www.efai.or.th
 • สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - http://www.okmd.or.th
 • สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร - http://www.arda.or.th
 • สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ - http://www.gistda.or.th
 • สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา - http://www.onesqa.or.th
 • สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ - http://www.tceb.or.th
 • สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติhttp://www.sipa.or.th
 • สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ - http://www.tint.or.th
 • สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ - http://www.dti.or.th
 • สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ - http://www.niets.or.th
 • สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ - http://www.ndmi.or.th
 • สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน - http://www.codi.or.th
 • สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล - http://www.ha.or.th
 • สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา - http://www.itd.or.th
 • สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ - http://www.narit.or.th
 • สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง - http://www.hrdi.or.th
 • สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน - http://www.slri.or.th
 • สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร - http://www.haii.or.th
 • สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ - http://www.nia.or.th
 • สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว - http://www.wisdomking.or.th/
 • สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิคส์ - http://www.etda.or.th
 • สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ - http://www.bedo.or.th
 • สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิคส์ - http://www.ega.or.th
 • สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ - http://www.tceb.or.th
 • สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ - http://www.tkpark.or.th
 • หอภาพยนตร์ - http://www.fapot.org
 • องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน - http://www.dasta.or.th
 • องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก - http://www.tgo.or.th