Loading... Please wait

สถิติการค้าไทย

นำเสนอข้อมูลสถิติมูลค่าการนำเข้าส่งออกสินค้าอัญมณี โลหะมีค่า และเครื่องประดับ ตาม พิกัดอัตราศุลกากรตอนที่ 71(Harmonized Tariff Schedule Chapter 71 ) ระหว่างประเทศไทยกับประเทศคู่ค้าต่าง ๆ
นำเข้า/ส่งออก  
ช่วงเวลา   -   
รายงานตาม 
หน่วย 
การแสดงผล 
ข้อมูลที่นำขึ้นเผยแพร่เป็นข้อมูลล่าสุดที่เป็นปัจจุบัน ซึ่งจะตามหลังเวลาตามปฏิทินประมาณ 1 เดือน เนื่องจากต้องรอการเผยแพร่จากกรมศุลกากรซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลตั้งต้นก่อน จึงจะนำมาประมวลผลเพื่อเผยแพร่ต่อไป หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ 0 2634 4999 ต่อ 444
 
*** กรุณาเปิดใช้งาน pop-up ในเบราว์เซอร์ของคุณ สำหรับการดูเมนู สถิติการค้าไทย ***

สถิติการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทย
ระหว่างเดือน มกราคม ถึง พฤศจิกายน ปี 2563 และ 2564


ลำดับประเภท
ของอัญมณีและเครื่องประดับ
25632564เปลี่ยนแปลง
(%)
มูลค่า (บาท)%มูลค่า (บาท)%
1ไข่มุก287,835,308.000.05660,203,812.000.23129.37
2เพชร25,911,132,897.004.7334,870,919,252.0012.0034.58
3รัตนชาติ และกึ่งรัตนชาติ15,593,195,157.002.8519,625,702,128.006.7525.86
4อัญมณีสังเคราะห์1,280,338,228.000.231,837,374,455.000.6343.51
5ฝุ่นหรือผงของรัตนชาติ หรือ กึ่งรัตนชาติ4,649,883.000.0011,056,235.000.00137.77
6โลหะเงิน3,923,987,665.000.725,082,593,725.001.7529.53
7โลหะสามัญที่หุ้มติดด้วยเงิน153,779.000.00758,479.000.00393.23
8ทองคำ411,242,482,831.0075.14115,134,886,477.0039.61-72.00
9โลหะสามัญที่หุ้มติดด้วยทองคำ3,682,006.000.002,029,814.000.00-44.87
10โลหะแพลทินัม677,496,805.000.12432,473,914.000.15-36.17
11โลหะสามัญเงิน หรือทองคำ ที่หุ้มติดด้วยแพลทินัม4,406,777.000.001,973,002.000.00-55.23
12เศษหรือของที่ใช้ไม่ได้ทำด้วยโลหะมีค่า5,753,499,837.001.054,657,398,334.001.60-19.05
13เครื่องประดับแท้73,668,973,395.0013.4697,226,282,285.0033.4531.98
14เครื่องทองหรือเครื่องเงิน90,748,487.000.02122,491,005.000.0434.98
15ของอื่นๆ ทำหรือหุ้มติดด้วยโลหะมีค่า683,731,596.000.12818,562,167.000.2819.72
16ของทำด้วยไข่มุก และรัตนชาติ1,174,439,049.000.212,569,585,326.000.88118.79
17เครื่องประดับเทียม6,939,783,687.001.277,617,363,108.002.629.76
18เหรียญกษาปณ์31,126,951.000.0121,184,290.000.01-31.94
รวมทั้งสิ้น547,271,664,338.00100.00290,692,837,808.00100.00-46.88
ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ โดยความร่วมมือของกรมศุลกากร

สถิติการนำเข้าอัญมณีและเครื่องประดับของไทย
ระหว่างเดือน มกราคม ถึง พฤศจิกายน ปี 2563 และ 2564


ลำดับประเภท
ของอัญมณีและเครื่องประดับ
25632564เปลี่ยนแปลง
(%)
มูลค่า (บาท)%มูลค่า (บาท)%
1ไข่มุก469,809,345.000.20912,547,679.000.2694.24
2เพชร36,149,877,462.0015.4749,102,790,929.0014.1335.83
3รัตนชาติ และกึ่งรัตนชาติ9,397,260,372.004.0212,181,673,282.003.5129.63
4อัญมณีสังเคราะห์1,464,079,169.000.632,694,924,460.000.7884.07
5ฝุ่นหรือผงของรัตนชาติ หรือ กึ่งรัตนชาติ223,014,126.000.10320,599,676.000.0943.76
6โลหะเงิน15,260,643,470.006.5324,088,573,124.006.9357.85
7โลหะสามัญที่หุ้มติดด้วยเงิน6,268,083.000.009,479,776.000.0051.24
8ทองคำ147,631,917,230.0063.17229,087,263,821.0065.9355.17
9โลหะสามัญที่หุ้มติดด้วยทองคำ1,365,980.000.00431,417.000.00-68.42
10โลหะแพลทินัม1,927,825,185.000.822,983,204,314.000.8654.74
11โลหะสามัญเงิน หรือทองคำ ที่หุ้มติดด้วยแพลทินัม332,521.000.00387,814.000.0016.63
12เศษหรือของที่ใช้ไม่ได้ทำด้วยโลหะมีค่า24,318,967.000.01354,976,213.000.101,359.67
13เครื่องประดับแท้16,467,561,170.007.0520,687,133,724.005.9525.62
14เครื่องทองหรือเครื่องเงิน44,114,287.000.0253,970,481.000.0222.34
15ของอื่นๆ ทำหรือหุ้มติดด้วยโลหะมีค่า2,812,638,970.001.202,884,619,147.000.832.56
16ของทำด้วยไข่มุก และรัตนชาติ154,709,628.000.0780,594,316.000.02-47.91
17เครื่องประดับเทียม1,465,270,432.000.631,769,151,600.000.5120.74
18เหรียญกษาปณ์203,621,967.000.09271,917,885.000.0833.54
รวมทั้งสิ้น233,704,628,364.00100.00347,484,239,658.00100.0048.69
ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ โดยความร่วมมือของกรมศุลกากร


สถิติการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทย
ระหว่างเดือน มกราคม ถึง พฤศจิกายน ปี 2563 และ 2564


ลำดับประเทศ25632564เปลี่ยนแปลง
(%)
มูลค่า (บาท)%มูลค่า (บาท)%
1สิงคโปร์120,224,694,572.0021.9754,717,844,533.0018.82-54.49
2สหรัฐอเมริกา29,084,224,658.005.3145,512,489,130.0015.6656.49
3ฮ่องกง53,151,770,255.009.7138,158,227,965.0013.13-28.21
4สวิตเซอร์แลนด์219,506,526,181.0040.1125,348,228,035.008.72-88.45
5เยอรมนี16,518,407,264.003.0216,233,537,337.005.58-1.72
6อินเดีย11,513,754,174.002.1016,206,523,651.005.5840.76
7สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว17,717,435.000.0010,833,023,542.003.7361,043.29
8สหราชอาณาจักร3,832,956,869.000.7010,811,175,899.003.72182.06
9ออสเตรเลีย38,542,951,346.007.0410,567,541,854.003.64-72.58
10ญี่ปุ่น6,729,966,945.001.237,732,644,166.002.6614.90
อื่นๆ48,148,694,639.008.8054,571,601,696.0018.7713.34
รวม547,271,664,338.00100.00290,692,837,808.00100.00-46.88
ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ โดยความร่วมมือของกรมศุลกากร

สถิติการนำเข้าอัญมณีและเครื่องประดับของไทย
ระหว่างเดือน มกราคม ถึง พฤศจิกายน ปี 2563 และ 2564


ลำดับประเทศ25632564เปลี่ยนแปลง
(%)
มูลค่า (บาท)%มูลค่า (บาท)%
1สวิตเซอร์แลนด์35,167,905,471.0015.05105,428,943,037.0030.34199.79
2ฮ่องกง41,333,615,898.0017.6961,333,169,571.0017.6548.39
3อินเดีย26,969,557,210.0011.5440,598,221,746.0011.6850.53
4ออสเตรเลีย3,447,469,727.001.4823,745,158,048.006.83588.77
5จีน11,667,707,869.004.9916,407,275,908.004.7240.62
6สิงคโปร์40,073,243,225.0017.1512,694,299,882.003.65-68.32
7สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว11,395,331,631.004.8812,171,692,727.003.506.81
8ญี่ปุ่น6,810,276,821.002.918,961,608,795.002.5831.59
9เบลเยียม5,121,578,683.002.196,850,937,030.001.9733.77
10ไทย6,492,213,641.002.786,615,323,946.001.901.90
อื่นๆ45,225,728,188.0019.3552,677,608,968.0015.1616.48
รวม233,704,628,364.00100.00347,484,239,658.00100.0048.69
ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ โดยความร่วมมือของกรมศุลกากร