Loading... Please wait

สถิติการค้าไทย

นำเสนอข้อมูลสถิติมูลค่าการนำเข้าส่งออกสินค้าอัญมณี โลหะมีค่า และเครื่องประดับ ตาม พิกัดอัตราศุลกากรตอนที่ 71(Harmonized Tariff Schedule Chapter 71 ) ระหว่างประเทศไทยกับประเทศคู่ค้าต่าง ๆ
นำเข้า/ส่งออก  
ช่วงเวลา   -   
รายงานตาม 
หน่วย 
การแสดงผล 
ข้อมูลที่นำขึ้นเผยแพร่เป็นข้อมูลล่าสุดที่เป็นปัจจุบัน ซึ่งจะตามหลังเวลาตามปฏิทินประมาณ 1 เดือน เนื่องจากต้องรอการเผยแพร่จากกรมศุลกากรซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลตั้งต้นก่อน จึงจะนำมาประมวลผลเพื่อเผยแพร่ต่อไป หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ 0 2634 4999 ต่อ 444
 
*** กรุณาเปิดใช้งาน pop-up ในเบราว์เซอร์ของคุณ สำหรับการดูเมนู สถิติการค้าไทย ***

สถิติการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทย
ระหว่างเดือน มกราคม ถึง ธันวาคม ปี 2562 และ 2563


ลำดับประเภท
ของอัญมณีและเครื่องประดับ
25622563เปลี่ยนแปลง
(%)
มูลค่า (บาท)%มูลค่า (บาท)%
1ไข่มุก546,810,164.000.11334,320,700.000.06-38.86
2เพชร47,258,348,927.009.7229,183,115,008.005.15-38.25
3รัตนชาติ และกึ่งรัตนชาติ44,754,796,381.009.2116,832,442,769.002.97-62.39
4อัญมณีสังเคราะห์2,201,606,337.000.451,412,415,333.000.25-35.85
5ฝุ่นหรือผงของรัตนชาติ หรือ กึ่งรัตนชาติ3,508,207.000.005,148,477.000.0046.76
6โลหะเงิน3,382,255,548.000.704,347,559,851.000.7728.54
7โลหะสามัญที่หุ้มติดด้วยเงิน50,176.000.00157,242.000.00213.38
8ทองคำ235,555,971,491.0048.45416,856,534,424.0073.5976.97
9โลหะสามัญที่หุ้มติดด้วยทองคำ2,007,437.000.003,709,015.000.0084.76
10โลหะแพลทินัม179,754,507.000.04748,233,683.000.13316.25
11โลหะสามัญเงิน หรือทองคำ ที่หุ้มติดด้วยแพลทินัม13,744,664.000.004,534,219.000.00-67.01
12เศษหรือของที่ใช้ไม่ได้ทำด้วยโลหะมีค่า23,787,106,409.004.896,072,075,269.001.07-74.47
13เครื่องประดับแท้114,145,469,902.0023.4880,935,661,671.0014.29-29.09
14เครื่องทองหรือเครื่องเงิน174,700,107.000.0498,699,595.000.02-43.50
15ของอื่นๆ ทำหรือหุ้มติดด้วยโลหะมีค่า516,823,660.000.11752,279,500.000.1345.56
16ของทำด้วยไข่มุก และรัตนชาติ579,508,302.000.121,313,665,102.000.23126.69
17เครื่องประดับเทียม12,942,772,141.002.667,525,497,768.001.33-41.86
18เหรียญกษาปณ์122,054,183.000.0337,662,542.000.01-69.14
รวมทั้งสิ้น486,167,288,543.00100.00566,463,712,168.00100.0016.52
ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ โดยความร่วมมือของกรมศุลกากร

สถิติการนำเข้าอัญมณีและเครื่องประดับของไทย
ระหว่างเดือน มกราคม ถึง ธันวาคม ปี 2562 และ 2563


ลำดับประเภท
ของอัญมณีและเครื่องประดับ
25622563เปลี่ยนแปลง
(%)
มูลค่า (บาท)%มูลค่า (บาท)%
1ไข่มุก603,020,302.000.16542,653,306.000.21-10.01
2เพชร62,243,502,260.0016.3240,102,966,093.0015.87-35.57
3รัตนชาติ และกึ่งรัตนชาติ19,261,900,124.005.0510,030,820,279.003.97-47.92
4อัญมณีสังเคราะห์2,426,534,615.000.641,626,781,494.000.64-32.96
5ฝุ่นหรือผงของรัตนชาติ หรือ กึ่งรัตนชาติ298,957,957.000.08252,116,129.000.10-15.67
6โลหะเงิน17,104,591,138.004.4916,399,307,221.006.49-4.12
7โลหะสามัญที่หุ้มติดด้วยเงิน11,618,595.000.007,795,474.000.00-32.91
8ทองคำ218,230,532,463.0057.23157,966,791,607.0062.52-27.61
9โลหะสามัญที่หุ้มติดด้วยทองคำ2,626,416.000.001,433,222.000.00-45.43
10โลหะแพลทินัม2,867,481,307.000.752,237,181,420.000.89-21.98
11โลหะสามัญเงิน หรือทองคำ ที่หุ้มติดด้วยแพลทินัม2,754,151.000.00338,663.000.00-87.70
12เศษหรือของที่ใช้ไม่ได้ทำด้วยโลหะมีค่า18,867,638,152.004.9524,318,967.000.01-99.87
13เครื่องประดับแท้31,168,904,224.008.1718,304,062,958.007.24-41.27
14เครื่องทองหรือเครื่องเงิน85,383,815.000.0247,339,017.000.02-44.56
15ของอื่นๆ ทำหรือหุ้มติดด้วยโลหะมีค่า3,218,356,774.000.843,153,216,858.001.25-2.02
16ของทำด้วยไข่มุก และรัตนชาติ576,234,133.000.15159,706,184.000.06-72.28
17เครื่องประดับเทียม2,576,385,988.000.681,619,809,214.000.64-37.13
18เหรียญกษาปณ์1,801,242,168.000.47204,266,893.000.08-88.66
รวมทั้งสิ้น381,347,664,582.00100.00252,680,904,999.00100.00-33.74
ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ โดยความร่วมมือของกรมศุลกากร


สถิติการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทย
ระหว่างเดือน มกราคม ถึง ธันวาคม ปี 2562 และ 2563


ลำดับประเทศ25622563เปลี่ยนแปลง
(%)
มูลค่า (บาท)%มูลค่า (บาท)%
1สวิตเซอร์แลนด์146,673,253,236.0030.17219,724,039,206.0038.7949.81
2สิงคโปร์52,037,005,069.0010.70124,500,660,023.0021.98139.25
3ฮ่องกง72,766,249,924.0014.9755,950,091,026.009.88-23.11
4ออสเตรเลีย28,217,480,445.005.8039,747,349,393.007.0240.86
5สหรัฐอเมริกา39,458,169,866.008.1232,089,840,779.005.66-18.67
6เยอรมนี18,130,173,424.003.7317,547,349,165.003.10-3.21
7อินเดีย20,787,240,361.004.2812,788,667,888.002.26-38.48
8กัมพูชา18,903,657,978.003.898,043,488,661.001.42-57.45
9ญี่ปุ่น8,360,872,111.001.727,368,909,301.001.30-11.86
10เบลเยียม9,534,366,452.001.965,031,325,701.000.89-47.23
อื่นๆ71,298,819,677.0014.6743,671,991,025.007.71-38.75
รวม486,167,288,543.00100.00566,463,712,168.00100.0016.52
ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ โดยความร่วมมือของกรมศุลกากร

สถิติการนำเข้าอัญมณีและเครื่องประดับของไทย
ระหว่างเดือน มกราคม ถึง ธันวาคม ปี 2562 และ 2563


ลำดับประเทศ25622563เปลี่ยนแปลง
(%)
มูลค่า (บาท)%มูลค่า (บาท)%
1ฮ่องกง73,427,511,573.0019.2546,005,835,356.0018.21-37.35
2สิงคโปร์25,515,336,968.006.6940,304,519,001.0015.9557.96
3สวิตเซอร์แลนด์74,900,198,384.0019.6438,843,896,273.0015.37-48.14
4อินเดีย31,655,790,878.008.3030,105,182,688.0011.91-4.90
5สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว190,823.000.0012,700,878,760.005.036,655,742.72
6จีน13,830,711,790.003.6312,377,592,495.004.90-10.51
7กัมพูชา47,972,508,970.0012.5810,665,525,557.004.22-77.77
8ญี่ปุ่น12,061,345,075.003.167,407,780,245.002.93-38.58
9ไทย16,762,404,659.004.407,218,655,175.002.86-56.94
10เบลเยียม10,179,360,541.002.675,996,817,676.002.37-41.09
อื่นๆ75,042,304,921.0019.6841,054,221,773.0016.25-45.29
รวม381,347,664,582.00100.00252,680,904,999.00100.00-33.74
ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ โดยความร่วมมือของกรมศุลกากร