Loading... Please wait

สถิติการค้าไทย

นำเสนอข้อมูลสถิติมูลค่าการนำเข้าส่งออกสินค้าอัญมณี โลหะมีค่า และเครื่องประดับ ตาม พิกัดอัตราศุลกากรตอนที่ 71(Harmonized Tariff Schedule Chapter 71 ) ระหว่างประเทศไทยกับประเทศคู่ค้าต่าง ๆ
นำเข้า/ส่งออก  
ช่วงเวลา   -   
รายงานตาม 
หน่วย 
การแสดงผล 
ข้อมูลที่นำขึ้นเผยแพร่เป็นข้อมูลล่าสุดที่เป็นปัจจุบัน ซึ่งจะตามหลังเวลาตามปฏิทินประมาณ 1 เดือน เนื่องจากต้องรอการเผยแพร่จากกรมศุลกากรซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลตั้งต้นก่อน จึงจะนำมาประมวลผลเพื่อเผยแพร่ต่อไป หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ 0 2634 4999 ต่อ 444
 
*** กรุณาเปิดใช้งาน pop-up ในเบราว์เซอร์ของคุณ สำหรับการดูเมนู สถิติการค้าไทย ***

สถิติการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทย
ระหว่างเดือน มกราคม ถึง สิงหาคม ปี 2562 และ 2563


ลำดับประเภท
ของอัญมณีและเครื่องประดับ
25622563เปลี่ยนแปลง
(%)
มูลค่า (บาท)%มูลค่า (บาท)%
1ไข่มุก389,666,432.000.11208,172,506.000.04-46.58
2เพชร32,285,623,841.009.0217,744,671,064.003.74-45.04
3รัตนชาติ และกึ่งรัตนชาติ29,314,234,406.008.1911,718,918,585.002.47-60.02
4อัญมณีสังเคราะห์1,391,968,464.000.39953,148,113.000.20-31.53
5ฝุ่นหรือผงของรัตนชาติ หรือ กึ่งรัตนชาติ2,600,046.000.002,501,899.000.00-3.77
6โลหะเงิน2,938,889,914.000.821,532,772,720.000.32-47.85
7โลหะสามัญที่หุ้มติดด้วยเงิน49,831.000.00153,779.000.00208.60
8ทองคำ193,738,946,776.0054.13383,872,830,189.0080.8998.14
9โลหะสามัญที่หุ้มติดด้วยทองคำ1,625,302.000.003,374,698.000.00107.64
10โลหะแพลทินัม97,969,849.000.03378,384,368.000.08286.23
11โลหะสามัญเงิน หรือทองคำ ที่หุ้มติดด้วยแพลทินัม4,937,314.000.003,644,407.000.00-26.19
12เศษหรือของที่ใช้ไม่ได้ทำด้วยโลหะมีค่า16,728,195,785.004.674,566,327,096.000.96-72.70
13เครื่องประดับแท้71,486,552,189.0019.9747,478,732,215.0010.00-33.58
14เครื่องทองหรือเครื่องเงิน90,579,613.000.0360,158,555.000.01-33.58
15ของอื่นๆ ทำหรือหุ้มติดด้วยโลหะมีค่า317,113,195.000.09398,938,237.000.0825.80
16ของทำด้วยไข่มุก และรัตนชาติ364,064,425.000.10566,263,921.000.1255.54
17เครื่องประดับเทียม8,707,735,766.002.435,053,310,493.001.06-41.97
18เหรียญกษาปณ์86,341,935.000.0215,644,224.000.00-81.88
รวมทั้งสิ้น357,947,095,083.00100.00474,557,947,069.00100.0032.58
ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ โดยความร่วมมือของกรมศุลกากร

สถิติการนำเข้าอัญมณีและเครื่องประดับของไทย
ระหว่างเดือน มกราคม ถึง กรกฎาคม ปี 2562 และ 2563


ลำดับประเภท
ของอัญมณีและเครื่องประดับ
25622563เปลี่ยนแปลง
(%)
มูลค่า (บาท)%มูลค่า (บาท)%
1ไข่มุก309,898,980.000.15296,379,398.000.24-4.36
2เพชร38,191,703,244.0017.9320,297,380,504.0016.75-46.85
3รัตนชาติ และกึ่งรัตนชาติ11,393,895,730.005.356,352,976,999.005.24-44.24
4อัญมณีสังเคราะห์1,418,519,006.000.67842,016,940.000.69-40.64
5ฝุ่นหรือผงของรัตนชาติ หรือ กึ่งรัตนชาติ163,968,578.000.08141,481,987.000.12-13.71
6โลหะเงิน9,900,553,948.004.657,928,056,476.006.54-19.92
7โลหะสามัญที่หุ้มติดด้วยเงิน7,931,046.000.005,660,144.000.00-28.63
8ทองคำ112,440,588,832.0052.7871,559,840,169.0059.04-36.36
9โลหะสามัญที่หุ้มติดด้วยทองคำ1,973,139.000.00744,353.000.00-62.28
10โลหะแพลทินัม1,861,201,951.000.871,117,415,995.000.92-39.96
11โลหะสามัญเงิน หรือทองคำ ที่หุ้มติดด้วยแพลทินัม2,614,192.000.00259,723.000.00-90.06
12เศษหรือของที่ใช้ไม่ได้ทำด้วยโลหะมีค่า14,881,928,844.006.998,928,678.000.01-99.94
13เครื่องประดับแท้16,969,750,995.007.979,797,965,450.008.08-42.26
14เครื่องทองหรือเครื่องเงิน35,947,585.000.0223,262,979.000.02-35.29
15ของอื่นๆ ทำหรือหุ้มติดด้วยโลหะมีค่า1,908,063,137.000.901,616,795,138.001.33-15.27
16ของทำด้วยไข่มุก และรัตนชาติ320,819,166.000.15122,908,677.000.10-61.69
17เครื่องประดับเทียม1,646,983,573.000.77901,381,203.000.74-45.27
18เหรียญกษาปณ์1,565,345,839.000.73184,789,216.000.15-88.19
รวมทั้งสิ้น213,021,687,785.00100.00121,198,244,029.00100.00-43.11
ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ โดยความร่วมมือของกรมศุลกากร


สถิติการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทย
ระหว่างเดือน มกราคม ถึง สิงหาคม ปี 2562 และ 2563


ลำดับประเทศ25622563เปลี่ยนแปลง
(%)
มูลค่า (บาท)%มูลค่า (บาท)%
1สวิตเซอร์แลนด์123,496,984,000.0034.50204,207,062,796.0043.0365.35
2สิงคโปร์40,615,877,088.0011.35109,963,338,584.0023.17170.74
3ฮ่องกง48,326,928,606.0013.5045,286,499,811.009.54-6.29
4ออสเตรเลีย24,131,723,556.006.7434,939,444,945.007.3644.79
5สหรัฐอเมริกา26,185,023,642.007.3219,068,054,415.004.02-27.18
6เยอรมนี10,197,442,092.002.8511,129,450,748.002.359.14
7อินเดีย14,116,598,455.003.947,319,134,935.001.54-48.15
8กัมพูชา10,548,107,349.002.956,794,472,900.001.43-35.59
9ญี่ปุ่น5,497,616,305.001.544,479,255,061.000.94-18.52
10เบลเยียม6,539,341,294.001.833,539,954,501.000.75-45.87
อื่นๆ48,291,452,696.0013.4927,831,278,373.005.86-42.37
รวม357,947,095,083.00100.00474,557,947,069.00100.0032.58
ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ โดยความร่วมมือของกรมศุลกากร

สถิติการนำเข้าอัญมณีและเครื่องประดับของไทย
ระหว่างเดือน มกราคม ถึง กรกฎาคม ปี 2562 และ 2563


ลำดับประเทศ25622563เปลี่ยนแปลง
(%)
มูลค่า (บาท)%มูลค่า (บาท)%
1ฮ่องกง35,143,072,964.0016.5020,051,914,476.0016.54-42.94
2สิงคโปร์11,031,154,412.005.1819,710,656,742.0016.2678.68
3อินเดีย19,506,511,925.009.1614,419,193,741.0011.90-26.08
4สวิตเซอร์แลนด์53,421,545,967.0025.0810,934,033,781.009.02-79.53
5กัมพูชา19,830,868,104.009.3110,665,483,023.008.80-46.22
6จีน7,666,531,372.003.606,844,022,074.005.65-10.73
7ไทย10,715,464,436.005.034,635,988,540.003.83-56.74
8ญี่ปุ่น7,047,850,147.003.314,545,057,410.003.75-35.51
9สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว5,767.000.003,566,796,202.002.9461,848,282.21
10เบลเยียม6,001,848,305.002.823,371,488,486.002.78-43.83
อื่นๆ42,656,834,386.0020.0222,453,609,554.0018.53-47.36
รวม213,021,687,785.00100.00121,198,244,029.00100.00-43.11
ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ โดยความร่วมมือของกรมศุลกากร