Loading... Please wait

สถิติการค้าไทย

นำเสนอข้อมูลสถิติมูลค่าการนำเข้าส่งออกสินค้าอัญมณี โลหะมีค่า และเครื่องประดับ ตาม พิกัดอัตราศุลกากรตอนที่ 71(Harmonized Tariff Schedule Chapter 71 ) ระหว่างประเทศไทยกับประเทศคู่ค้าต่าง ๆ
นำเข้า/ส่งออก  
ช่วงเวลา   -   
รายงานตาม 
หน่วย 
การแสดงผล 
ข้อมูลที่นำขึ้นเผยแพร่เป็นข้อมูลล่าสุดที่เป็นปัจจุบัน ซึ่งจะตามหลังเวลาตามปฏิทินประมาณ 1 เดือน เนื่องจากต้องรอการเผยแพร่จากกรมศุลกากรซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลตั้งต้นก่อน จึงจะนำมาประมวลผลเพื่อเผยแพร่ต่อไป หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ 0 2634 4999 ต่อ 444
 
*** กรุณาเปิดใช้งาน pop-up ในเบราว์เซอร์ของคุณ สำหรับการดูเมนู สถิติการค้าไทย ***

สถิติการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทย
ระหว่างเดือน มกราคม ถึง เมษายน ปี 2563 และ 2564


ลำดับประเภท
ของอัญมณีและเครื่องประดับ
25632564เปลี่ยนแปลง
(%)
มูลค่า (บาท)%มูลค่า (บาท)%
1ไข่มุก118,312,439.000.05232,907,402.000.3296.86
2เพชร9,714,507,944.003.8512,063,477,863.0016.3824.18
3รัตนชาติ และกึ่งรัตนชาติ8,368,083,189.003.315,960,558,855.008.09-28.77
4อัญมณีสังเคราะห์591,457,624.000.23606,477,581.000.822.54
5ฝุ่นหรือผงของรัตนชาติ หรือ กึ่งรัตนชาติ1,737,484.000.003,386,891.000.0094.93
6โลหะเงิน1,284,476,413.000.511,063,756,587.001.44-17.18
7โลหะสามัญที่หุ้มติดด้วยเงิน2,600.000.00644,892.000.0024,703.54
8ทองคำ198,344,590,033.0078.5319,910,405,397.0027.04-89.96
9โลหะสามัญที่หุ้มติดด้วยทองคำ2,759,847.000.00966,784.000.00-64.97
10โลหะแพลทินัม268,613,784.000.11184,928,469.000.25-31.15
11โลหะสามัญเงิน หรือทองคำ ที่หุ้มติดด้วยแพลทินัม2,878,607.000.001,155,591.000.00-59.86
12เศษหรือของที่ใช้ไม่ได้ทำด้วยโลหะมีค่า3,351,847,617.001.331,583,869,389.002.15-52.75
13เครื่องประดับแท้27,375,685,378.0010.8428,382,583,674.0038.543.68
14เครื่องทองหรือเครื่องเงิน40,586,500.000.0238,984,421.000.05-3.95
15ของอื่นๆ ทำหรือหุ้มติดด้วยโลหะมีค่า165,353,301.000.07265,702,640.000.3660.69
16ของทำด้วยไข่มุก และรัตนชาติ103,747,723.000.04926,337,353.001.26792.87
17เครื่องประดับเทียม2,817,922,148.001.122,395,307,972.003.25-15.00
18เหรียญกษาปณ์6,319,950.000.0015,182,525.000.02140.23
รวมทั้งสิ้น252,558,882,581.00100.0073,636,634,286.00100.00-70.84
ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ โดยความร่วมมือของกรมศุลกากร

สถิติการนำเข้าอัญมณีและเครื่องประดับของไทย
ระหว่างเดือน มกราคม ถึง เมษายน ปี 2563 และ 2564


ลำดับประเภท
ของอัญมณีและเครื่องประดับ
25632564เปลี่ยนแปลง
(%)
มูลค่า (บาท)%มูลค่า (บาท)%
1ไข่มุก215,895,047.000.24258,469,475.000.1519.72
2เพชร13,136,683,927.0014.6118,392,965,820.0010.7940.01
3รัตนชาติ และกึ่งรัตนชาติ5,027,588,076.005.593,636,249,373.002.13-27.67
4อัญมณีสังเคราะห์552,466,623.000.61752,477,383.000.4436.20
5ฝุ่นหรือผงของรัตนชาติ หรือ กึ่งรัตนชาติ103,073,078.000.11104,840,404.000.061.71
6โลหะเงิน5,079,889,452.005.657,342,039,177.004.3144.53
7โลหะสามัญที่หุ้มติดด้วยเงิน4,602,092.000.012,911,888.000.00-36.73
8ทองคำ55,939,050,364.0062.22130,533,215,535.0076.58133.35
9โลหะสามัญที่หุ้มติดด้วยทองคำ519,310.000.00201,096.000.00-61.28
10โลหะแพลทินัม769,951,488.000.861,119,265,129.000.6645.37
11โลหะสามัญเงิน หรือทองคำ ที่หุ้มติดด้วยแพลทินัม249,494.000.00293,776.000.0017.75
12เศษหรือของที่ใช้ไม่ได้ทำด้วยโลหะมีค่า4,266,173.000.00338,365,944.000.207,831.37
13เครื่องประดับแท้7,394,815,936.008.226,294,763,118.003.69-14.88
14เครื่องทองหรือเครื่องเงิน9,739,304.000.0118,267,130.000.0187.56
15ของอื่นๆ ทำหรือหุ้มติดด้วยโลหะมีค่า900,389,582.001.00954,103,617.000.565.97
16ของทำด้วยไข่มุก และรัตนชาติ104,274,546.000.1230,448,323.000.02-70.80
17เครื่องประดับเทียม561,342,962.000.62650,646,602.000.3815.91
18เหรียญกษาปณ์103,982,818.000.1216,354,938.000.01-84.27
รวมทั้งสิ้น89,908,780,272.00100.00170,445,878,728.00100.0089.58
ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ โดยความร่วมมือของกรมศุลกากร


สถิติการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทย
ระหว่างเดือน มกราคม ถึง เมษายน ปี 2563 และ 2564


ลำดับประเทศ25632564เปลี่ยนแปลง
(%)
มูลค่า (บาท)%มูลค่า (บาท)%
1สหรัฐอเมริกา11,475,864,606.004.5413,038,028,762.0017.7113.61
2สิงคโปร์59,445,383,871.0023.549,489,650,948.0012.89-84.04
3ฮ่องกง31,730,196,285.0012.569,273,291,358.0012.59-70.77
4อินเดีย4,407,293,440.001.755,336,628,111.007.2521.09
5เยอรมนี5,926,108,326.002.355,129,559,466.006.97-13.44
6ออสเตรเลีย11,723,529,392.004.644,814,826,193.006.54-58.93
7สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว8,275,645.000.004,522,661,131.006.1454,550.26
8ญี่ปุ่น2,436,314,620.000.962,553,856,998.003.474.82
9สหราชอาณาจักร1,316,433,843.000.522,158,513,727.002.9363.97
10กัมพูชา6,783,129,637.002.692,070,522,590.002.81-69.48
อื่นๆ117,306,352,916.0046.4515,249,095,002.0020.71-87.00
รวม252,558,882,581.00100.0073,636,634,286.00100.00-70.84
ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ โดยความร่วมมือของกรมศุลกากร

สถิติการนำเข้าอัญมณีและเครื่องประดับของไทย
ระหว่างเดือน มกราคม ถึง เมษายน ปี 2563 และ 2564


ลำดับประเทศ25632564เปลี่ยนแปลง
(%)
มูลค่า (บาท)%มูลค่า (บาท)%
1สวิตเซอร์แลนด์7,653,977,258.008.5166,988,423,135.0039.30775.21
2ฮ่องกง13,763,825,320.0015.3124,885,446,008.0014.6080.80
3ออสเตรเลีย1,818,481,645.002.0217,092,851,129.0010.03839.95
4อินเดีย9,420,102,572.0010.4815,116,760,056.008.8760.47
5สิงคโปร์19,052,045,680.0021.197,205,413,670.004.23-62.18
6จีน4,606,577,239.005.125,411,137,432.003.1717.47
7ญี่ปุ่น3,105,429,058.003.454,788,420,996.002.8154.20
8สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว400,725,806.000.454,645,258,347.002.731,059.21
9สหรัฐอเมริกา2,227,438,510.002.482,350,622,022.001.385.53
10แอฟริกาใต้341,583,455.000.382,339,389,419.001.37584.87
อื่นๆ27,518,593,729.0030.6119,622,156,514.0011.51-28.69
รวม89,908,780,272.00100.00170,445,878,728.00100.0089.58
ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ โดยความร่วมมือของกรมศุลกากร