Loading... Please wait

สถิติการค้าไทย

นำเสนอข้อมูลสถิติมูลค่าการนำเข้าส่งออกสินค้าอัญมณี โลหะมีค่า และเครื่องประดับ ตาม พิกัดอัตราศุลกากรตอนที่ 71(Harmonized Tariff Schedule Chapter 71 ) ระหว่างประเทศไทยกับประเทศคู่ค้าต่าง ๆ
นำเข้า/ส่งออก  
ช่วงเวลา   -   
รายงานตาม 
หน่วย 
การแสดงผล 
ข้อมูลที่นำขึ้นเผยแพร่เป็นข้อมูลล่าสุดที่เป็นปัจจุบัน ซึ่งจะตามหลังเวลาตามปฏิทินประมาณ 1 เดือน เนื่องจากต้องรอการเผยแพร่จากกรมศุลกากรซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลตั้งต้นก่อน จึงจะนำมาประมวลผลเพื่อเผยแพร่ต่อไป หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ 0 2634 4999 ต่อ 444
 
*** กรุณาเปิดใช้งาน pop-up ในเบราว์เซอร์ของคุณ สำหรับการดูเมนู สถิติการค้าไทย ***

สถิติการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทย
ระหว่างเดือน มกราคม ถึง ธันวาคม ปี 2564 และ 2565


ลำดับประเภท
ของอัญมณีและเครื่องประดับ
25642565เปลี่ยนแปลง
(%)
มูลค่า (บาท)%มูลค่า (บาท)%
1ไข่มุก712,610,734.000.22885,191,669.000.1724.22
2เพชร39,748,631,618.0012.5161,565,452,154.0011.9354.89
3รัตนชาติ และกึ่งรัตนชาติ22,045,194,729.006.9441,232,011,386.007.9987.03
4อัญมณีสังเคราะห์2,054,237,057.000.653,595,315,860.000.7075.02
5ฝุ่นหรือผงของรัตนชาติ หรือ กึ่งรัตนชาติ12,706,733.000.00216,191,081.000.041,601.39
6โลหะเงิน5,493,036,864.001.734,400,634,697.000.85-19.89
7โลหะสามัญที่หุ้มติดด้วยเงิน758,479.000.0026,948.000.00-96.45
8ทองคำ122,937,350,356.0038.68238,326,366,980.0046.1993.86
9โลหะสามัญที่หุ้มติดด้วยทองคำ2,111,672.000.00800,098.000.00-62.11
10โลหะแพลทินัม447,253,137.000.14472,342,220.000.095.61
11โลหะสามัญเงิน หรือทองคำ ที่หุ้มติดด้วยแพลทินัม2,165,252.000.001,447,191.000.00-33.16
12เศษหรือของที่ใช้ไม่ได้ทำด้วยโลหะมีค่า5,180,727,998.001.636,563,929,959.001.2726.70
13เครื่องประดับแท้106,870,140,756.0033.62142,360,509,160.0027.5933.21
14เครื่องทองหรือเครื่องเงิน139,520,414.000.04162,386,718.000.0316.39
15ของอื่นๆ ทำหรือหุ้มติดด้วยโลหะมีค่า871,421,421.000.27872,361,933.000.170.11
16ของทำด้วยไข่มุก และรัตนชาติ2,851,073,441.000.904,394,149,565.000.8554.12
17เครื่องประดับเทียม8,459,353,206.002.6610,887,340,678.002.1128.70
18เหรียญกษาปณ์23,215,597.000.0125,865,949.000.0111.42
รวมทั้งสิ้น317,851,509,464.00100.00515,962,324,246.00100.0062.33
ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ โดยความร่วมมือของกรมศุลกากร

สถิติการนำเข้าอัญมณีและเครื่องประดับของไทย
ระหว่างเดือน มกราคม ถึง ธันวาคม ปี 2564 และ 2565


ลำดับประเภท
ของอัญมณีและเครื่องประดับ
25642565เปลี่ยนแปลง
(%)
มูลค่า (บาท)%มูลค่า (บาท)%
1ไข่มุก997,593,276.000.251,336,772,570.000.2334.00
2เพชร55,530,608,867.0013.9481,618,045,049.0013.8146.98
3รัตนชาติ และกึ่งรัตนชาติ13,649,356,663.003.4328,094,386,654.004.75105.83
4อัญมณีสังเคราะห์3,033,958,964.000.764,790,589,598.000.8157.90
5ฝุ่นหรือผงของรัตนชาติ หรือ กึ่งรัตนชาติ361,592,551.000.09321,644,359.000.05-11.05
6โลหะเงิน25,859,003,776.006.4925,378,928,092.004.30-1.86
7โลหะสามัญที่หุ้มติดด้วยเงิน10,452,975.000.0010,233,927.000.00-2.10
8ทองคำ267,205,259,279.0067.05397,485,933,270.0067.2748.76
9โลหะสามัญที่หุ้มติดด้วยทองคำ431,417.000.00789,028.000.0082.89
10โลหะแพลทินัม3,114,931,905.000.783,277,106,469.000.555.21
11โลหะสามัญเงิน หรือทองคำ ที่หุ้มติดด้วยแพลทินัม3,380,247.000.005,866,829.000.0073.56
12เศษหรือของที่ใช้ไม่ได้ทำด้วยโลหะมีค่า359,926,171.000.0926,432,052.000.00-92.66
13เครื่องประดับแท้22,710,477,458.005.7041,125,670,150.006.9681.09
14เครื่องทองหรือเครื่องเงิน56,827,383.000.0159,666,606.000.015.00
15ของอื่นๆ ทำหรือหุ้มติดด้วยโลหะมีค่า3,175,273,833.000.803,855,134,555.000.6521.41
16ของทำด้วยไข่มุก และรัตนชาติ92,742,209.000.02286,715,810.000.05209.15
17เครื่องประดับเทียม1,992,171,451.000.502,819,844,424.000.4841.55
18เหรียญกษาปณ์340,724,477.000.09352,237,338.000.063.38
รวมทั้งสิ้น398,494,712,902.00100.00590,845,996,780.00100.0048.27
ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ โดยความร่วมมือของกรมศุลกากร


สถิติการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทย
ระหว่างเดือน มกราคม ถึง ธันวาคม ปี 2564 และ 2565


ลำดับประเทศ25642565เปลี่ยนแปลง
(%)
มูลค่า (บาท)%มูลค่า (บาท)%
1สวิตเซอร์แลนด์25,588,382,481.008.0589,025,589,995.0017.25247.91
2สหรัฐอเมริกา49,833,175,388.0015.6866,356,804,097.0012.8633.16
3สิงคโปร์58,011,798,476.0018.2562,775,817,778.0012.178.21
4กัมพูชา8,720,935,882.002.7456,709,233,268.0010.99550.27
5ฮ่องกง41,664,217,830.0013.1155,932,236,815.0010.8434.25
6อินเดีย18,522,305,828.005.8335,410,606,844.006.8691.18
7เยอรมนี18,090,827,771.005.6920,035,143,457.003.8810.75
8สหราชอาณาจักร11,842,474,803.003.7316,823,447,388.003.2642.06
9ออสเตรเลีย12,484,057,894.003.9315,898,590,210.003.0827.35
10สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว12,713,021,979.004.0011,633,703,237.002.25-8.49
อื่นๆ60,380,311,132.0019.0085,361,151,157.0016.5441.37
รวม317,851,509,464.00100.00515,962,324,246.00100.0062.33
ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ โดยความร่วมมือของกรมศุลกากร

สถิติการนำเข้าอัญมณีและเครื่องประดับของไทย
ระหว่างเดือน มกราคม ถึง ธันวาคม ปี 2564 และ 2565


ลำดับประเทศ25642565เปลี่ยนแปลง
(%)
มูลค่า (บาท)%มูลค่า (บาท)%
1สวิตเซอร์แลนด์123,967,877,697.0031.11205,122,011,323.0034.7265.46
2ฮ่องกง70,619,930,742.0017.7278,058,906,706.0013.2110.53
3อินเดีย45,721,511,143.0011.4768,293,691,177.0011.5649.37
4ญี่ปุ่น10,777,896,183.002.7030,850,859,182.005.22186.24
5สิงคโปร์15,763,659,490.003.9629,258,226,885.004.9585.61
6จีน18,386,543,430.004.6121,126,275,266.003.5814.90
7ออสเตรเลีย25,719,510,150.006.4519,909,264,768.003.37-22.59
8ไทย7,392,602,566.001.8618,020,521,578.003.05143.76
9สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว14,234,831,230.003.5713,808,971,597.002.34-2.99
10สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์6,421,664,055.001.6110,982,533,894.001.8671.02
อื่นๆ59,488,686,216.0014.9395,414,734,404.0016.1560.39
รวม398,494,712,902.00100.00590,845,996,780.00100.0048.27
ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ โดยความร่วมมือของกรมศุลกากร