Loading... Please wait

สถิติการค้าไทย

นำเสนอข้อมูลสถิติมูลค่าการนำเข้าส่งออกสินค้าอัญมณี โลหะมีค่า และเครื่องประดับ ตาม พิกัดอัตราศุลกากรตอนที่ 71(Harmonized Tariff Schedule Chapter 71 ) ระหว่างประเทศไทยกับประเทศคู่ค้าต่าง ๆ
นำเข้า/ส่งออก  
ช่วงเวลา   -   
รายงานตาม 
หน่วย 
การแสดงผล 
ข้อมูลที่นำขึ้นเผยแพร่เป็นข้อมูลล่าสุดที่เป็นปัจจุบัน ซึ่งจะตามหลังเวลาตามปฏิทินประมาณ 1 เดือน เนื่องจากต้องรอการเผยแพร่จากกรมศุลกากรซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลตั้งต้นก่อน จึงจะนำมาประมวลผลเพื่อเผยแพร่ต่อไป หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ 0 2634 4999 ต่อ 444
 
*** กรุณาเปิดใช้งาน pop-up ในเบราว์เซอร์ของคุณ สำหรับการดูเมนู สถิติการค้าไทย ***

สถิติการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทย
ระหว่างเดือน มกราคม ถึง กรกฎาคม ปี 2563 และ 2564


ลำดับประเภท
ของอัญมณีและเครื่องประดับ
25632564เปลี่ยนแปลง
(%)
มูลค่า (บาท)%มูลค่า (บาท)%
1ไข่มุก180,354,371.000.05384,918,342.000.23113.42
2เพชร15,043,538,592.004.0020,942,755,073.0012.3339.21
3รัตนชาติ และกึ่งรัตนชาติ10,852,012,517.002.8911,116,577,260.006.542.44
4อัญมณีสังเคราะห์848,032,093.000.231,199,794,109.000.7141.48
5ฝุ่นหรือผงของรัตนชาติ หรือ กึ่งรัตนชาติ2,240,210.000.006,391,278.000.00185.30
6โลหะเงิน1,467,766,982.000.392,701,549,792.001.5984.06
7โลหะสามัญที่หุ้มติดด้วยเงิน153,779.000.00644,892.000.00319.36
8ทองคำ296,410,721,285.0078.8770,416,460,386.0041.45-76.24
9โลหะสามัญที่หุ้มติดด้วยทองคำ3,187,166.000.001,926,575.000.00-39.55
10โลหะแพลทินัม361,044,818.000.10340,581,945.000.20-5.67
11โลหะสามัญเงิน หรือทองคำ ที่หุ้มติดด้วยแพลทินัม3,601,854.000.001,397,574.000.00-61.20
12เศษหรือของที่ใช้ไม่ได้ทำด้วยโลหะมีค่า4,239,552,898.001.132,759,559,127.001.62-34.91
13เครื่องประดับแท้41,042,470,062.0010.9253,330,698,955.0031.3929.94
14เครื่องทองหรือเครื่องเงิน52,841,714.000.0171,350,224.000.0435.03
15ของอื่นๆ ทำหรือหุ้มติดด้วยโลหะมีค่า317,141,297.000.08479,032,049.000.2851.05
16ของทำด้วยไข่มุก และรัตนชาติ432,571,161.000.121,690,997,842.001.00290.92
17เครื่องประดับเทียม4,554,256,127.001.214,410,848,763.002.60-3.15
18เหรียญกษาปณ์13,868,528.000.0017,376,422.000.0125.29
รวมทั้งสิ้น375,825,355,454.00100.00169,872,860,608.00100.00-54.80
ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ โดยความร่วมมือของกรมศุลกากร

สถิติการนำเข้าอัญมณีและเครื่องประดับของไทย
ระหว่างเดือน มกราคม ถึง กรกฎาคม ปี 2563 และ 2564


ลำดับประเภท
ของอัญมณีและเครื่องประดับ
25632564เปลี่ยนแปลง
(%)
มูลค่า (บาท)%มูลค่า (บาท)%
1ไข่มุก296,379,398.000.24535,502,967.000.2280.68
2เพชร20,282,888,178.0016.7430,971,886,137.0012.9852.70
3รัตนชาติ และกึ่งรัตนชาติ6,352,976,999.005.247,252,184,751.003.0414.15
4อัญมณีสังเคราะห์842,016,940.000.691,575,145,034.000.6687.07
5ฝุ่นหรือผงของรัตนชาติ หรือ กึ่งรัตนชาติ141,481,987.000.12201,977,172.000.0842.76
6โลหะเงิน7,927,922,762.006.5414,556,369,776.006.1083.61
7โลหะสามัญที่หุ้มติดด้วยเงิน5,660,144.000.006,619,520.000.0016.95
8ทองคำ71,559,843,990.0059.05167,086,807,295.0070.01133.49
9โลหะสามัญที่หุ้มติดด้วยทองคำ744,353.000.00224,995.000.00-69.77
10โลหะแพลทินัม1,117,415,995.000.921,904,413,456.000.8070.43
11โลหะสามัญเงิน หรือทองคำ ที่หุ้มติดด้วยแพลทินัม259,723.000.00295,939.000.0013.94
12เศษหรือของที่ใช้ไม่ได้ทำด้วยโลหะมีค่า8,928,678.000.01346,149,162.000.153,776.82
13เครื่องประดับแท้9,808,049,199.008.0911,290,054,512.004.7315.11
14เครื่องทองหรือเครื่องเงิน23,262,979.000.0231,564,141.000.0135.68
15ของอื่นๆ ทำหรือหุ้มติดด้วยโลหะมีค่า1,616,795,138.001.331,737,921,727.000.737.49
16ของทำด้วยไข่มุก และรัตนชาติ122,908,677.000.1049,354,128.000.02-59.84
17เครื่องประดับเทียม901,505,639.000.741,089,431,305.000.4620.85
18เหรียญกษาปณ์184,789,216.000.1522,040,482.000.01-88.07
รวมทั้งสิ้น121,193,829,995.00100.00238,657,942,499.00100.0096.92
ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ โดยความร่วมมือของกรมศุลกากร


สถิติการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทย
ระหว่างเดือน มกราคม ถึง กรกฎาคม ปี 2563 และ 2564


ลำดับประเทศ25632564เปลี่ยนแปลง
(%)
มูลค่า (บาท)%มูลค่า (บาท)%
1สิงคโปร์88,769,442,505.0023.6231,794,445,747.0018.72-64.18
2ฮ่องกง36,966,448,109.009.8425,417,150,045.0014.96-31.24
3สหรัฐอเมริกา16,910,134,655.004.5025,352,214,360.0014.9249.92
4สวิตเซอร์แลนด์151,966,892,432.0040.4416,202,731,606.009.54-89.34
5เยอรมนี9,348,382,491.002.498,922,313,276.005.25-4.56
6อินเดีย6,184,656,847.001.658,184,307,698.004.8232.33
7ออสเตรเลีย26,657,224,808.007.097,711,984,827.004.54-71.07
8สหราชอาณาจักร1,948,620,658.000.526,250,192,710.003.68220.75
9สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว13,943,002.000.006,042,389,827.003.5643,236.36
10ญี่ปุ่น3,849,508,325.001.024,611,155,423.002.7119.79
อื่นๆ33,210,101,622.008.8429,383,975,089.0017.30-11.52
รวม375,825,355,454.00100.00169,872,860,608.00100.00-54.80
ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ โดยความร่วมมือของกรมศุลกากร

สถิติการนำเข้าอัญมณีและเครื่องประดับของไทย
ระหว่างเดือน มกราคม ถึง กรกฎาคม ปี 2563 และ 2564


ลำดับประเทศ25632564เปลี่ยนแปลง
(%)
มูลค่า (บาท)%มูลค่า (บาท)%
1สวิตเซอร์แลนด์10,934,033,781.009.0279,273,433,528.0033.22625.02
2ฮ่องกง20,051,914,476.0016.5542,073,690,186.0017.63109.82
3อินเดีย14,404,666,781.0011.8925,372,970,941.0010.6376.14
4ออสเตรเลีย1,957,264,091.001.6117,663,344,051.007.40802.45
5สิงคโปร์19,710,656,742.0016.2610,067,062,744.004.22-48.93
6จีน6,844,117,145.005.658,908,463,708.003.7330.16
7สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว3,566,796,202.002.948,497,395,155.003.56138.24
8ญี่ปุ่น4,544,923,696.003.756,535,608,451.002.7443.80
9เบลเยียม3,371,488,486.002.784,711,351,690.001.9739.74
10สหรัฐอเมริกา2,783,284,438.002.303,869,369,350.001.6239.02
อื่นๆ33,024,684,157.0027.2531,685,252,695.0013.28-4.06
รวม121,193,829,995.00100.00238,657,942,499.00100.0096.92
ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ โดยความร่วมมือของกรมศุลกากร