Loading... Please wait

สถิติการค้าไทย

นำเสนอข้อมูลสถิติมูลค่าการนำเข้าส่งออกสินค้าอัญมณี โลหะมีค่า และเครื่องประดับ ตาม พิกัดอัตราศุลกากรตอนที่ 71(Harmonized Tariff Schedule Chapter 71 ) ระหว่างประเทศไทยกับประเทศคู่ค้าต่าง ๆ
นำเข้า/ส่งออก  
ช่วงเวลา   -   
รายงานตาม 
หน่วย 
การแสดงผล 
ข้อมูลที่นำขึ้นเผยแพร่เป็นข้อมูลล่าสุดที่เป็นปัจจุบัน ซึ่งจะตามหลังเวลาตามปฏิทินประมาณ 1 เดือน เนื่องจากต้องรอการเผยแพร่จากกรมศุลกากรซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลตั้งต้นก่อน จึงจะนำมาประมวลผลเพื่อเผยแพร่ต่อไป หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ 0 2634 4999 ต่อ 444
 
*** กรุณาเปิดใช้งาน pop-up ในเบราว์เซอร์ของคุณ สำหรับการดูเมนู สถิติการค้าไทย ***

สถิติการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทย
ระหว่างเดือน มกราคม ถึง ตุลาคม ปี 2563 และ 2564


ลำดับประเภท
ของอัญมณีและเครื่องประดับ
25632564เปลี่ยนแปลง
(%)
มูลค่า (บาท)%มูลค่า (บาท)%
1ไข่มุก253,551,846.000.05615,082,047.000.24142.59
2เพชร22,792,120,784.004.3330,470,429,316.0011.8833.69
3รัตนชาติ และกึ่งรัตนชาติ14,305,786,664.002.7217,467,374,398.006.8122.10
4อัญมณีสังเคราะห์1,162,508,833.000.221,642,661,657.000.6441.30
5ฝุ่นหรือผงของรัตนชาติ หรือ กึ่งรัตนชาติ4,317,054.000.0010,932,334.000.00153.24
6โลหะเงิน2,777,841,424.000.534,538,084,307.001.7763.37
7โลหะสามัญที่หุ้มติดด้วยเงิน153,779.000.00644,892.000.00319.36
8ทองคำ406,263,397,178.0077.16101,972,160,388.0039.77-74.90
9โลหะสามัญที่หุ้มติดด้วยทองคำ3,675,609.000.001,953,471.000.00-46.85
10โลหะแพลทินัม558,763,749.000.11402,841,241.000.16-27.90
11โลหะสามัญเงิน หรือทองคำ ที่หุ้มติดด้วยแพลทินัม3,836,539.000.001,790,705.000.00-53.32
12เศษหรือของที่ใช้ไม่ได้ทำด้วยโลหะมีค่า5,409,303,384.001.034,233,881,660.001.65-21.73
13เครื่องประดับแท้65,025,946,148.0012.3585,277,345,012.0033.2631.14
14เครื่องทองหรือเครื่องเงิน80,610,135.000.02112,886,538.000.0440.04
15ของอื่นๆ ทำหรือหุ้มติดด้วยโลหะมีค่า606,058,542.000.12757,022,964.000.3024.91
16ของทำด้วยไข่มุก และรัตนชาติ948,281,197.000.182,229,042,242.000.87135.06
17เครื่องประดับเทียม6,268,971,048.001.196,673,248,021.002.606.45
18เหรียญกษาปณ์28,255,814.000.0120,914,159.000.01-25.98
รวมทั้งสิ้น526,493,379,727.00100.00256,428,295,352.00100.00-51.30
ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ โดยความร่วมมือของกรมศุลกากร

สถิติการนำเข้าอัญมณีและเครื่องประดับของไทย
ระหว่างเดือน มกราคม ถึง ตุลาคม ปี 2563 และ 2564


ลำดับประเภท
ของอัญมณีและเครื่องประดับ
25632564เปลี่ยนแปลง
(%)
มูลค่า (บาท)%มูลค่า (บาท)%
1ไข่มุก425,546,522.000.24808,103,588.000.2589.90
2เพชร31,363,200,946.0017.7543,907,256,479.0013.6240.00
3รัตนชาติ และกึ่งรัตนชาติ8,602,222,325.004.8710,395,656,299.003.2320.85
4อัญมณีสังเคราะห์1,274,808,093.000.722,439,436,204.000.7691.36
5ฝุ่นหรือผงของรัตนชาติ หรือ กึ่งรัตนชาติ200,123,769.000.11292,051,423.000.0945.94
6โลหะเงิน12,624,825,310.007.1521,797,138,370.006.7672.65
7โลหะสามัญที่หุ้มติดด้วยเงิน6,209,246.000.008,969,500.000.0044.45
8ทองคำ101,449,065,432.0057.43216,819,819,085.0067.26113.72
9โลหะสามัญที่หุ้มติดด้วยทองคำ1,365,980.000.00260,738.000.00-80.91
10โลหะแพลทินัม1,670,989,287.000.952,755,116,919.000.8564.88
11โลหะสามัญเงิน หรือทองคำ ที่หุ้มติดด้วยแพลทินัม266,480.000.00295,939.000.0011.05
12เศษหรือของที่ใช้ไม่ได้ทำด้วยโลหะมีค่า21,388,815.000.01354,949,069.000.111,559.51
13เครื่องประดับแท้14,788,498,448.008.3718,175,411,589.005.6422.90
14เครื่องทองหรือเครื่องเงิน39,633,522.000.0246,364,865.000.0116.98
15ของอื่นๆ ทำหรือหุ้มติดด้วยโลหะมีค่า2,539,684,186.001.442,694,612,886.000.846.10
16ของทำด้วยไข่มุก และรัตนชาติ145,708,844.000.0869,124,591.000.02-52.56
17เครื่องประดับเทียม1,301,383,680.000.741,568,146,143.000.4920.50
18เหรียญกษาปณ์190,250,214.000.11207,858,602.000.069.26
รวมทั้งสิ้น176,645,171,099.00100.00322,340,572,289.00100.0082.48
ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ โดยความร่วมมือของกรมศุลกากร


สถิติการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทย
ระหว่างเดือน มกราคม ถึง ตุลาคม ปี 2563 และ 2564


ลำดับประเทศ25632564เปลี่ยนแปลง
(%)
มูลค่า (บาท)%มูลค่า (บาท)%
1สิงคโปร์117,646,627,145.0022.3546,942,319,579.0018.31-60.10
2สหรัฐอเมริกา25,774,106,490.004.9040,489,982,339.0015.7957.10
3ฮ่องกง50,652,474,951.009.6235,681,545,768.0013.91-29.56
4สวิตเซอร์แลนด์218,403,222,602.0041.4820,751,932,824.008.09-90.50
5เยอรมนี14,821,610,193.002.8214,197,987,251.005.54-4.21
6อินเดีย9,495,007,786.001.8013,420,826,183.005.2341.35
7สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว17,488,635.000.0010,447,916,698.004.0759,641.18
8ออสเตรเลีย37,080,105,236.007.049,889,243,984.003.86-73.33
9สหราชอาณาจักร3,317,873,383.000.639,559,324,161.003.73188.12
10ญี่ปุ่น6,038,558,050.001.156,882,937,606.002.6813.98
อื่นๆ43,246,305,256.008.2148,164,278,959.0018.7811.37
รวม526,493,379,727.00100.00256,428,295,352.00100.00-51.30
ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ โดยความร่วมมือของกรมศุลกากร

สถิติการนำเข้าอัญมณีและเครื่องประดับของไทย
ระหว่างเดือน มกราคม ถึง ตุลาคม ปี 2563 และ 2564


ลำดับประเทศ25632564เปลี่ยนแปลง
(%)
มูลค่า (บาท)%มูลค่า (บาท)%
1สวิตเซอร์แลนด์20,527,199,467.0011.62100,269,940,481.0031.11388.47
2ฮ่องกง27,884,436,072.0015.7956,413,069,832.0017.50102.31
3อินเดีย23,098,259,532.0013.0836,330,025,229.0011.2757.28
4ออสเตรเลีย3,015,776,888.001.7123,680,787,570.007.35685.23
5จีน9,765,146,670.005.5314,621,734,703.004.5449.73
6สิงคโปร์24,411,795,068.0013.8212,535,091,602.003.89-48.65
7สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว9,668,202,693.005.4711,689,550,486.003.6320.91
8ญี่ปุ่น6,358,129,491.003.608,422,287,972.002.6132.46
9เบลเยียม4,795,469,960.002.716,502,562,207.002.0235.60
10ไทย5,898,891,562.003.345,532,857,114.001.72-6.21
อื่นๆ41,221,863,696.0023.3446,342,665,093.0014.3812.42
รวม176,645,171,099.00100.00322,340,572,289.00100.0082.48
ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ โดยความร่วมมือของกรมศุลกากร