Loading... Please wait

สถิติการค้าไทย

นำเสนอข้อมูลสถิติมูลค่าการนำเข้าส่งออกสินค้าอัญมณี โลหะมีค่า และเครื่องประดับ ตาม พิกัดอัตราศุลกากรตอนที่ 71(Harmonized Tariff Schedule Chapter 71 ) ระหว่างประเทศไทยกับประเทศคู่ค้าต่าง ๆ
นำเข้า/ส่งออก  
ช่วงเวลา   -   
รายงานตาม 
หน่วย 
การแสดงผล 
ข้อมูลที่นำขึ้นเผยแพร่เป็นข้อมูลล่าสุดที่เป็นปัจจุบัน ซึ่งจะตามหลังเวลาตามปฏิทินประมาณ 1 เดือน เนื่องจากต้องรอการเผยแพร่จากกรมศุลกากรซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลตั้งต้นก่อน จึงจะนำมาประมวลผลเพื่อเผยแพร่ต่อไป หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ 0 2634 4999 ต่อ 444
 
*** กรุณาเปิดใช้งาน pop-up ในเบราว์เซอร์ของคุณ สำหรับการดูเมนู สถิติการค้าไทย ***

สถิติการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทย
ระหว่างเดือน มกราคม ถึง เมษายน ปี 2565 และ 2566


ลำดับประเภท
ของอัญมณีและเครื่องประดับ
25652566เปลี่ยนแปลง
(%)
มูลค่า (บาท)%มูลค่า (บาท)%
1ไข่มุก252,666,973.000.12311,616,063.000.1723.33
2เพชร22,050,005,353.0010.3214,582,993,946.008.00-33.86
3รัตนชาติ และกึ่งรัตนชาติ10,797,762,734.005.0521,311,362,480.0011.6997.37
4อัญมณีสังเคราะห์1,130,726,756.000.531,535,218,816.000.8435.77
5ฝุ่นหรือผงของรัตนชาติ หรือ กึ่งรัตนชาติ213,352,200.000.102,431,066.000.00-98.86
6โลหะเงิน2,034,485,559.000.9590,876,024.000.05-95.53
7โลหะสามัญที่หุ้มติดด้วยเงิน0.000.000.000.00-
8ทองคำ130,693,011,208.0061.1592,572,904,215.0050.80-29.17
9โลหะสามัญที่หุ้มติดด้วยทองคำ665,611.000.00241,769.000.00-63.68
10โลหะแพลทินัม123,093,849.000.06128,051,724.000.074.03
11โลหะสามัญเงิน หรือทองคำ ที่หุ้มติดด้วยแพลทินัม268,387.000.00704,374.000.00162.45
12เศษหรือของที่ใช้ไม่ได้ทำด้วยโลหะมีค่า2,411,986,173.001.131,661,645,878.000.91-31.11
13เครื่องประดับแท้38,705,272,810.0018.1145,340,293,886.0024.8817.14
14เครื่องทองหรือเครื่องเงิน42,197,774.000.0231,523,491.000.02-25.30
15ของอื่นๆ ทำหรือหุ้มติดด้วยโลหะมีค่า358,580,708.000.17246,248,526.000.14-31.33
16ของทำด้วยไข่มุก และรัตนชาติ1,443,820,525.000.681,383,659,967.000.76-4.17
17เครื่องประดับเทียม3,456,481,609.001.623,035,683,182.001.67-12.17
18เหรียญกษาปณ์1,316,634.000.009,193,083.000.01598.23
รวมทั้งสิ้น213,715,694,863.00100.00182,244,648,490.00100.00-14.73
ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ โดยความร่วมมือของกรมศุลกากร

สถิติการนำเข้าอัญมณีและเครื่องประดับของไทย
ระหว่างเดือน มกราคม ถึง เมษายน ปี 2565 และ 2566


ลำดับประเภท
ของอัญมณีและเครื่องประดับ
25652566เปลี่ยนแปลง
(%)
มูลค่า (บาท)%มูลค่า (บาท)%
1ไข่มุก347,086,149.000.25388,608,478.000.3011.96
2เพชร29,337,913,491.0021.4422,796,188,455.0017.77-22.30
3รัตนชาติ และกึ่งรัตนชาติ6,157,090,442.004.5012,162,338,800.009.4897.53
4อัญมณีสังเคราะห์1,360,358,853.000.992,444,768,154.001.9179.71
5ฝุ่นหรือผงของรัตนชาติ หรือ กึ่งรัตนชาติ123,630,293.000.0977,488,773.000.06-37.32
6โลหะเงิน9,044,988,937.006.616,291,642,821.004.91-30.44
7โลหะสามัญที่หุ้มติดด้วยเงิน3,581,823.000.001,525,969.000.00-57.40
8ทองคำ76,532,923,095.0055.9461,359,785,687.0047.84-19.83
9โลหะสามัญที่หุ้มติดด้วยทองคำ169,027.000.001,342,804.000.00694.43
10โลหะแพลทินัม1,158,545,152.000.85869,191,290.000.68-24.98
11โลหะสามัญเงิน หรือทองคำ ที่หุ้มติดด้วยแพลทินัม537.000.007,267,948.000.011,353,335.38
12เศษหรือของที่ใช้ไม่ได้ทำด้วยโลหะมีค่า16,639,994.000.0119,313,315.000.0216.07
13เครื่องประดับแท้10,453,848,016.007.6419,510,184,558.0015.2186.63
14เครื่องทองหรือเครื่องเงิน17,471,411.000.0116,948,862.000.01-2.99
15ของอื่นๆ ทำหรือหุ้มติดด้วยโลหะมีค่า1,143,974,601.000.841,089,677,313.000.85-4.75
16ของทำด้วยไข่มุก และรัตนชาติ76,894,600.000.06171,134,352.000.13122.56
17เครื่องประดับเทียม843,981,186.000.62948,094,176.000.7412.34
18เหรียญกษาปณ์189,043,020.000.14104,034,479.000.08-44.97
รวมทั้งสิ้น136,808,140,627.00100.00128,259,536,234.00100.00-6.25
ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ โดยความร่วมมือของกรมศุลกากร


สถิติการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทย
ระหว่างเดือน มกราคม ถึง เมษายน ปี 2565 และ 2566


ลำดับประเทศ25652566เปลี่ยนแปลง
(%)
มูลค่า (บาท)%มูลค่า (บาท)%
1สวิตเซอร์แลนด์78,351,544,061.0036.6651,170,305,039.0028.08-34.69
2สิงคโปร์36,215,130,499.0016.9537,539,562,308.0020.603.66
3ฮ่องกง17,595,054,402.008.2328,441,935,417.0015.6161.65
4สหรัฐอเมริกา19,677,181,081.009.2118,208,456,682.009.99-7.46
5เยอรมนี6,320,609,041.002.965,181,024,948.002.84-18.03
6อินเดีย13,572,791,666.006.354,596,802,334.002.52-66.13
7สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์2,550,741,964.001.193,775,457,103.002.0748.01
8อิตาลี2,239,583,583.001.053,771,541,998.002.0768.40
9สหราชอาณาจักร6,361,065,833.002.983,568,553,657.001.96-43.90
10ญี่ปุ่น3,017,761,589.001.412,774,108,521.001.52-8.07
อื่นๆ27,814,231,144.0013.0123,216,900,483.0012.74-16.53
รวม213,715,694,863.00100.00182,244,648,490.00100.00-14.73
ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ โดยความร่วมมือของกรมศุลกากร

สถิติการนำเข้าอัญมณีและเครื่องประดับของไทย
ระหว่างเดือน มกราคม ถึง เมษายน ปี 2565 และ 2566


ลำดับประเทศ25652566เปลี่ยนแปลง
(%)
มูลค่า (บาท)%มูลค่า (บาท)%
1ฮ่องกง19,153,114,700.0014.0023,035,084,197.0017.9620.27
2สวิตเซอร์แลนด์36,140,572,642.0026.4217,785,680,445.0013.87-50.79
3อินเดีย25,223,850,691.0018.4416,940,907,655.0013.21-32.84
4กัมพูชา3,988,963.000.008,349,024,665.006.51209,203.14
5ไทย2,990,729,470.002.197,836,136,031.006.11162.01
6ญี่ปุ่น4,585,190,952.003.357,205,930,112.005.6257.16
7สหรัฐอเมริกา2,943,198,126.002.155,717,973,712.004.4694.28
8สิงคโปร์3,697,587,712.002.705,294,342,024.004.1343.18
9ฝรั่งเศส2,373,749,113.001.744,707,442,927.003.6798.31
10จีน5,565,426,461.004.073,259,348,583.002.54-41.44
อื่นๆ34,130,731,797.0024.9528,127,665,883.0021.93-17.59
รวม136,808,140,627.00100.00128,259,536,234.00100.00-6.25
ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ โดยความร่วมมือของกรมศุลกากร