Loading... Please wait

สถิติการค้าไทย

นำเสนอข้อมูลสถิติมูลค่าการนำเข้าส่งออกสินค้าอัญมณี โลหะมีค่า และเครื่องประดับ ตาม พิกัดอัตราศุลกากรตอนที่ 71(Harmonized Tariff Schedule Chapter 71 ) ระหว่างประเทศไทยกับประเทศคู่ค้าต่าง ๆ
นำเข้า/ส่งออก  
ช่วงเวลา   -   
รายงานตาม 
หน่วย 
การแสดงผล 
ข้อมูลที่นำขึ้นเผยแพร่เป็นข้อมูลล่าสุดที่เป็นปัจจุบัน ซึ่งจะตามหลังเวลาตามปฏิทินประมาณ 1 เดือน เนื่องจากต้องรอการเผยแพร่จากกรมศุลกากรซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลตั้งต้นก่อน จึงจะนำมาประมวลผลเพื่อเผยแพร่ต่อไป หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ 0 2634 4999 ต่อ 444
 
*** กรุณาเปิดใช้งาน pop-up ในเบราว์เซอร์ของคุณ สำหรับการดูเมนู สถิติการค้าไทย ***

สถิติการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทย
ระหว่างเดือน มกราคม ถึง ตุลาคม ปี 2565 และ 2566


ลำดับประเภท
ของอัญมณีและเครื่องประดับ
25652566เปลี่ยนแปลง
(%)
มูลค่า (บาท)%มูลค่า (บาท)%
1ไข่มุก715,072,004.000.15970,535,658.000.2235.73
2เพชร51,949,037,860.0011.2238,022,647,769.008.72-26.81
3รัตนชาติ และกึ่งรัตนชาติ34,776,833,970.007.5161,830,033,474.0014.1777.79
4อัญมณีสังเคราะห์2,922,868,997.000.634,542,200,227.001.0455.40
5ฝุ่นหรือผงของรัตนชาติ หรือ กึ่งรัตนชาติ215,791,785.000.054,677,939.000.00-97.83
6โลหะเงิน4,367,049,745.000.94470,214,780.000.11-89.23
7โลหะสามัญที่หุ้มติดด้วยเงิน0.000.000.000.00-
8ทองคำ229,991,127,833.0049.69182,960,785,552.0041.94-20.45
9โลหะสามัญที่หุ้มติดด้วยทองคำ753,608.000.00357,760.000.00-52.53
10โลหะแพลทินัม453,706,037.000.10349,437,961.000.08-22.98
11โลหะสามัญเงิน หรือทองคำ ที่หุ้มติดด้วยแพลทินัม888,990.000.0016,520,219.000.001,758.31
12เศษหรือของที่ใช้ไม่ได้ทำด้วยโลหะมีค่า5,315,965,758.001.154,340,602,928.001.00-18.35
13เครื่องประดับแท้118,266,189,575.0025.55129,147,496,570.0029.619.20
14เครื่องทองหรือเครื่องเงิน141,608,049.000.03116,045,899.000.03-18.05
15ของอื่นๆ ทำหรือหุ้มติดด้วยโลหะมีค่า731,826,810.000.161,018,616,587.000.2339.19
16ของทำด้วยไข่มุก และรัตนชาติ3,872,926,183.000.843,810,772,102.000.87-1.60
17เครื่องประดับเทียม9,150,322,781.001.988,613,613,288.001.97-5.87
18เหรียญกษาปณ์23,278,464.000.0116,604,817.000.00-28.67
รวมทั้งสิ้น462,895,248,449.00100.00436,231,163,530.00100.00-5.76
ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ โดยความร่วมมือของกรมศุลกากร

สถิติการนำเข้าอัญมณีและเครื่องประดับของไทย
ระหว่างเดือน มกราคม ถึง ตุลาคม ปี 2565 และ 2566


ลำดับประเภท
ของอัญมณีและเครื่องประดับ
25652566เปลี่ยนแปลง
(%)
มูลค่า (บาท)%มูลค่า (บาท)%
1ไข่มุก1,074,250,710.000.211,157,029,292.000.307.71
2เพชร71,939,318,929.0014.3754,514,877,301.0014.05-24.22
3รัตนชาติ และกึ่งรัตนชาติ23,321,406,435.004.6635,168,124,840.009.0650.80
4อัญมณีสังเคราะห์3,911,169,405.000.785,959,378,426.001.5452.37
5ฝุ่นหรือผงของรัตนชาติ หรือ กึ่งรัตนชาติ282,974,723.000.06197,691,892.000.05-30.14
6โลหะเงิน22,427,681,521.004.4814,843,098,038.003.82-33.82
7โลหะสามัญที่หุ้มติดด้วยเงิน7,147,270.000.005,316,947.000.00-25.61
8ทองคำ335,083,804,860.0066.92220,411,720,033.0056.80-34.22
9โลหะสามัญที่หุ้มติดด้วยทองคำ640,078.000.001,987,708.000.00210.54
10โลหะแพลทินัม2,843,486,078.000.572,257,455,795.000.58-20.61
11โลหะสามัญเงิน หรือทองคำ ที่หุ้มติดด้วยแพลทินัม5,856,197.000.0023,030,906.000.01293.27
12เศษหรือของที่ใช้ไม่ได้ทำด้วยโลหะมีค่า24,133,183.000.0043,392,265.000.0179.80
13เครื่องประดับแท้33,572,013,315.006.7046,375,459,702.0011.9538.14
14เครื่องทองหรือเครื่องเงิน44,251,833.000.0152,376,513.000.0118.36
15ของอื่นๆ ทำหรือหุ้มติดด้วยโลหะมีค่า3,350,876,178.000.673,572,407,008.000.926.61
16ของทำด้วยไข่มุก และรัตนชาติ236,256,163.000.05516,019,942.000.13118.42
17เครื่องประดับเทียม2,313,460,112.000.462,680,205,657.000.6915.85
18เหรียญกษาปณ์298,357,420.000.06297,549,167.000.08-0.27
รวมทั้งสิ้น500,737,084,410.00100.00388,077,121,432.00100.00-22.50
ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ โดยความร่วมมือของกรมศุลกากร


สถิติการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทย
ระหว่างเดือน มกราคม ถึง ตุลาคม ปี 2565 และ 2566


ลำดับประเทศ25652566เปลี่ยนแปลง
(%)
มูลค่า (บาท)%มูลค่า (บาท)%
1สวิตเซอร์แลนด์87,530,811,975.0018.9199,063,704,048.0022.7113.18
2ฮ่องกง46,697,202,169.0010.0987,829,852,841.0020.1388.08
3สิงคโปร์59,106,165,312.0012.7758,859,800,974.0013.49-0.42
4สหรัฐอเมริกา56,091,523,017.0012.1249,688,727,065.0011.39-11.41
5อินเดีย31,750,035,739.006.8620,071,300,986.004.60-36.78
6เยอรมนี17,155,572,566.003.7114,508,287,324.003.33-15.43
7สหราชอาณาจักร14,488,237,071.003.1311,888,940,879.002.73-17.94
8กัมพูชา53,959,826,730.0011.6611,616,320,404.002.66-78.47
9อิตาลี6,102,834,113.001.328,401,161,213.001.9337.66
10ญี่ปุ่น7,803,752,578.001.698,093,015,050.001.863.71
อื่นๆ82,209,287,179.0017.7666,210,052,746.0015.18-19.46
รวม462,895,248,449.00100.00436,231,163,530.00100.00-5.76
ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ โดยความร่วมมือของกรมศุลกากร

สถิติการนำเข้าอัญมณีและเครื่องประดับของไทย
ระหว่างเดือน มกราคม ถึง ตุลาคม ปี 2565 และ 2566


ลำดับประเทศ25652566เปลี่ยนแปลง
(%)
มูลค่า (บาท)%มูลค่า (บาท)%
1สวิตเซอร์แลนด์176,197,503,845.0035.19100,479,179,691.0025.89-42.97
2ฮ่องกง69,007,396,266.0013.7862,484,039,204.0016.10-9.45
3อินเดีย61,693,644,496.0012.3242,765,228,372.0011.02-30.68
4ญี่ปุ่น22,996,741,539.004.5921,363,298,490.005.50-7.10
5ไทย13,573,181,442.002.7120,540,802,177.005.2951.33
6กัมพูชา15,658,814.000.0018,282,963,658.004.71116,658.29
7สิงคโปร์20,691,569,628.004.1318,045,695,232.004.65-12.79
8จีน18,642,073,774.003.7213,485,343,824.003.47-27.66
9สหรัฐอเมริกา8,953,385,024.001.7910,404,616,096.002.6816.21
10ฝรั่งเศส4,638,555,247.000.9310,052,389,647.002.59116.71
อื่นๆ104,327,374,335.0020.8370,173,565,041.0018.08-32.74
รวม500,737,084,410.00100.00388,077,121,432.00100.00-22.50
ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ โดยความร่วมมือของกรมศุลกากร