Loading... Please wait

สถิติการค้าไทย

นำเสนอข้อมูลสถิติมูลค่าการนำเข้าส่งออกสินค้าอัญมณี โลหะมีค่า และเครื่องประดับ ตาม พิกัดอัตราศุลกากรตอนที่ 71(Harmonized Tariff Schedule Chapter 71 ) ระหว่างประเทศไทยกับประเทศคู่ค้าต่าง ๆ
นำเข้า/ส่งออก  
ช่วงเวลา   -   
รายงานตาม 
หน่วย 
การแสดงผล 
ข้อมูลที่นำขึ้นเผยแพร่เป็นข้อมูลล่าสุดที่เป็นปัจจุบัน ซึ่งจะตามหลังเวลาตามปฏิทินประมาณ 1 เดือน เนื่องจากต้องรอการเผยแพร่จากกรมศุลกากรซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลตั้งต้นก่อน จึงจะนำมาประมวลผลเพื่อเผยแพร่ต่อไป หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ 0 2634 4999 ต่อ 444
 
*** กรุณาเปิดใช้งาน pop-up ในเบราว์เซอร์ของคุณ สำหรับการดูเมนู สถิติการค้าไทย ***

สถิติการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทย
ระหว่างเดือน มกราคม ถึง กรกฎาคม ปี 2564 และ 2565


ลำดับประเภท
ของอัญมณีและเครื่องประดับ
25642565เปลี่ยนแปลง
(%)
มูลค่า (บาท)%มูลค่า (บาท)%
1ไข่มุก384,918,342.000.23459,306,813.000.1419.33
2เพชร20,932,458,550.0012.3235,357,102,853.0010.9368.91
3รัตนชาติ และกึ่งรัตนชาติ11,120,164,650.006.5519,532,709,338.006.0475.65
4อัญมณีสังเคราะห์1,199,934,342.000.712,053,063,582.000.6371.10
5ฝุ่นหรือผงของรัตนชาติ หรือ กึ่งรัตนชาติ6,391,278.000.00214,582,406.000.073,257.43
6โลหะเงิน2,701,549,792.001.593,569,138,960.001.1032.11
7โลหะสามัญที่หุ้มติดด้วยเงิน644,892.000.000.000.00-100.00
8ทองคำ70,416,460,386.0041.46175,240,785,082.0054.17148.86
9โลหะสามัญที่หุ้มติดด้วยทองคำ1,926,575.000.00680,735.000.00-64.67
10โลหะแพลทินัม340,581,945.000.20205,870,129.000.06-39.55
11โลหะสามัญเงิน หรือทองคำ ที่หุ้มติดด้วยแพลทินัม1,397,574.000.00790,206.000.00-43.46
12เศษหรือของที่ใช้ไม่ได้ทำด้วยโลหะมีค่า2,765,675,653.001.633,825,551,874.001.1838.32
13เครื่องประดับแท้53,310,059,712.0031.3973,389,267,281.0022.6937.66
14เครื่องทองหรือเครื่องเงิน71,350,224.000.0479,699,112.000.0211.70
15ของอื่นๆ ทำหรือหุ้มติดด้วยโลหะมีค่า479,032,049.000.28518,801,351.000.168.30
16ของทำด้วยไข่มุก และรัตนชาติ1,690,997,842.001.002,692,647,768.000.8359.23
17เครื่องประดับเทียม4,410,394,947.002.606,336,878,538.001.9643.68
18เหรียญกษาปณ์17,376,422.000.013,755,712.000.00-78.39
รวมทั้งสิ้น169,851,315,175.00100.00323,480,631,740.00100.0090.45
ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ โดยความร่วมมือของกรมศุลกากร

สถิติการนำเข้าอัญมณีและเครื่องประดับของไทย
ระหว่างเดือน มกราคม ถึง กรกฎาคม ปี 2564 และ 2565


ลำดับประเภท
ของอัญมณีและเครื่องประดับ
25642565เปลี่ยนแปลง
(%)
มูลค่า (บาท)%มูลค่า (บาท)%
1ไข่มุก535,502,967.000.22652,357,684.000.2021.82
2เพชร30,971,886,137.0012.9848,470,435,817.0015.1356.50
3รัตนชาติ และกึ่งรัตนชาติ7,252,184,751.003.0412,647,449,398.003.9574.40
4อัญมณีสังเคราะห์1,575,145,034.000.662,446,358,360.000.7655.31
5ฝุ่นหรือผงของรัตนชาติ หรือ กึ่งรัตนชาติ201,977,172.000.08195,120,944.000.06-3.39
6โลหะเงิน14,556,369,776.006.1017,893,372,894.005.5822.92
7โลหะสามัญที่หุ้มติดด้วยเงิน6,619,520.000.004,783,364.000.00-27.74
8ทองคำ167,086,807,295.0070.01210,202,437,871.0065.6025.80
9โลหะสามัญที่หุ้มติดด้วยทองคำ224,995.000.00549,686.000.00144.31
10โลหะแพลทินัม1,904,413,456.000.801,924,037,583.000.601.03
11โลหะสามัญเงิน หรือทองคำ ที่หุ้มติดด้วยแพลทินัม295,939.000.0041,454.000.00-85.99
12เศษหรือของที่ใช้ไม่ได้ทำด้วยโลหะมีค่า346,149,162.000.1518,402,555.000.01-94.68
13เครื่องประดับแท้11,294,667,970.004.7321,370,673,050.006.6789.21
14เครื่องทองหรือเครื่องเงิน31,564,141.000.0134,061,880.000.017.91
15ของอื่นๆ ทำหรือหุ้มติดด้วยโลหะมีค่า1,737,922,160.000.732,645,519,654.000.8352.22
16ของทำด้วยไข่มุก และรัตนชาติ49,358,715.000.02139,791,247.000.04183.21
17เครื่องประดับเทียม1,089,367,819.000.461,571,803,584.000.4944.29
18เหรียญกษาปณ์22,037,248.000.01207,000,902.000.06839.32
รวมทั้งสิ้น238,662,494,257.00100.00320,424,197,927.00100.0034.26
ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ โดยความร่วมมือของกรมศุลกากร


สถิติการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทย
ระหว่างเดือน มกราคม ถึง กรกฎาคม ปี 2564 และ 2565


ลำดับประเทศ25642565เปลี่ยนแปลง
(%)
มูลค่า (บาท)%มูลค่า (บาท)%
1สวิตเซอร์แลนด์16,202,549,193.009.5480,140,370,261.0024.77394.62
2สิงคโปร์31,793,212,388.0018.7243,542,072,423.0013.4636.95
3สหรัฐอเมริกา25,332,466,994.0014.9137,989,935,231.0011.7449.97
4ฮ่องกง25,413,023,390.0014.9631,821,581,762.009.8425.22
5กัมพูชา2,241,630,515.001.3224,950,671,421.007.711,013.06
6อินเดีย8,184,307,698.004.8221,885,261,670.006.77167.41
7เยอรมนี8,922,313,276.005.2511,538,929,444.003.5729.33
8ออสเตรเลีย7,711,025,672.004.5411,030,822,027.003.4143.05
9สหราชอาณาจักร6,250,192,710.003.6810,225,933,865.003.1663.61
10สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว6,042,389,827.003.566,342,596,351.001.964.97
อื่นๆ31,758,203,512.0018.7044,012,457,285.0013.6138.59
รวม169,851,315,175.00100.00323,480,631,740.00100.0090.45
ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ โดยความร่วมมือของกรมศุลกากร

สถิติการนำเข้าอัญมณีและเครื่องประดับของไทย
ระหว่างเดือน มกราคม ถึง กรกฎาคม ปี 2564 และ 2565


ลำดับประเทศ25642565เปลี่ยนแปลง
(%)
มูลค่า (บาท)%มูลค่า (บาท)%
1สวิตเซอร์แลนด์79,273,783,089.0033.22107,561,691,120.0033.5735.68
2ฮ่องกง42,073,690,186.0017.6350,292,383,738.0015.7019.53
3อินเดีย25,372,970,941.0010.6340,554,242,164.0012.6659.83
4จีน8,908,403,568.003.7315,276,049,240.004.7771.48
5ออสเตรเลีย17,663,344,051.007.4011,825,476,489.003.69-33.05
6สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว8,497,395,155.003.5611,687,267,139.003.6537.54
7ญี่ปุ่น6,535,608,451.002.7411,495,781,612.003.5975.89
8สิงคโปร์10,067,062,744.004.228,680,152,713.002.71-13.78
9ไทย3,403,419,683.001.438,585,359,735.002.68152.26
10สหรัฐอเมริกา3,869,372,361.001.626,042,188,860.001.8956.15
อื่นๆ32,997,444,028.0013.8348,423,605,117.0015.1146.75
รวม238,662,494,257.00100.00320,424,197,927.00100.0034.26
ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ โดยความร่วมมือของกรมศุลกากร