Loading... Please wait

สถิติการค้าไทย

นำเสนอข้อมูลสถิติมูลค่าการนำเข้าส่งออกสินค้าอัญมณี โลหะมีค่า และเครื่องประดับ ตาม พิกัดอัตราศุลกากรตอนที่ 71(Harmonized Tariff Schedule Chapter 71 ) ระหว่างประเทศไทยกับประเทศคู่ค้าต่าง ๆ
นำเข้า/ส่งออก  
ช่วงเวลา   -   
รายงานตาม 
หน่วย 
การแสดงผล 
ข้อมูลที่นำขึ้นเผยแพร่เป็นข้อมูลล่าสุดที่เป็นปัจจุบัน ซึ่งจะตามหลังเวลาตามปฏิทินประมาณ 1 เดือน เนื่องจากต้องรอการเผยแพร่จากกรมศุลกากรซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลตั้งต้นก่อน จึงจะนำมาประมวลผลเพื่อเผยแพร่ต่อไป หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ 0 2634 4999 ต่อ 444
 
*** กรุณาเปิดใช้งาน pop-up ในเบราว์เซอร์ของคุณ สำหรับการดูเมนู สถิติการค้าไทย ***

สถิติการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทย
ระหว่างเดือน มกราคม ถึง มีนาคม ปี 2564 และ 2565


ลำดับประเภท
ของอัญมณีและเครื่องประดับ
25642565เปลี่ยนแปลง
(%)
มูลค่า (บาท)%มูลค่า (บาท)%
1ไข่มุก160,753,803.000.30194,890,781.000.1121.24
2เพชร9,172,660,120.0017.0917,077,755,516.009.6286.18
3รัตนชาติ และกึ่งรัตนชาติ4,571,551,622.008.527,396,896,388.004.1761.80
4อัญมณีสังเคราะห์466,600,496.000.87969,832,117.000.55107.85
5ฝุ่นหรือผงของรัตนชาติ หรือ กึ่งรัตนชาติ3,299,440.000.01213,351,081.000.126,366.28
6โลหะเงิน1,014,249,609.001.891,520,751,948.000.8649.94
7โลหะสามัญที่หุ้มติดด้วยเงิน644,892.000.000.000.00-100.00
8ทองคำ13,352,335,789.0024.87115,573,265,494.0065.10765.57
9โลหะสามัญที่หุ้มติดด้วยทองคำ722,998.000.00665,387.000.00-7.97
10โลหะแพลทินัม152,560,819.000.28109,249,542.000.06-28.39
11โลหะสามัญเงิน หรือทองคำ ที่หุ้มติดด้วยแพลทินัม1,097,532.000.00199,777.000.00-81.80
12เศษหรือของที่ใช้ไม่ได้ทำด้วยโลหะมีค่า1,043,197,587.001.941,864,846,237.001.0578.76
13เครื่องประดับแท้21,064,384,154.0039.2428,595,115,977.0016.1135.75
14เครื่องทองหรือเครื่องเงิน31,013,420.000.0630,816,637.000.02-0.63
15ของอื่นๆ ทำหรือหุ้มติดด้วยโลหะมีค่า209,987,123.000.39327,350,283.000.1855.89
16ของทำด้วยไข่มุก และรัตนชาติ698,227,546.001.301,036,198,785.000.5848.40
17เครื่องประดับเทียม1,725,815,043.003.212,609,395,685.001.4751.20
18เหรียญกษาปณ์13,955,594.000.031,207,657.000.00-91.35
รวมทั้งสิ้น53,683,057,587.00100.00177,521,789,292.00100.00230.68
ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ โดยความร่วมมือของกรมศุลกากร

สถิติการนำเข้าอัญมณีและเครื่องประดับของไทย
ระหว่างเดือน มกราคม ถึง มีนาคม ปี 2564 และ 2565


ลำดับประเภท
ของอัญมณีและเครื่องประดับ
25642565เปลี่ยนแปลง
(%)
มูลค่า (บาท)%มูลค่า (บาท)%
1ไข่มุก191,597,987.000.12241,153,646.000.2225.86
2เพชร14,432,584,041.009.3923,029,825,219.0020.9759.57
3รัตนชาติ และกึ่งรัตนชาติ2,815,817,340.001.834,751,074,322.004.3368.73
4อัญมณีสังเคราะห์578,569,106.000.381,018,267,947.000.9376.00
5ฝุ่นหรือผงของรัตนชาติ หรือ กึ่งรัตนชาติ76,379,430.000.0581,162,885.000.076.26
6โลหะเงิน5,791,859,745.003.777,659,909,735.006.9832.25
7โลหะสามัญที่หุ้มติดด้วยเงิน2,608,228.000.003,030,270.000.0016.18
8ทองคำ122,954,040,112.0079.9662,353,231,406.0056.78-49.29
9โลหะสามัญที่หุ้มติดด้วยทองคำ198,207.000.00165,684.000.00-16.41
10โลหะแพลทินัม835,386,086.000.54947,762,239.000.8613.45
11โลหะสามัญเงิน หรือทองคำ ที่หุ้มติดด้วยแพลทินัม35,339.000.00537.000.00-98.48
12เศษหรือของที่ใช้ไม่ได้ทำด้วยโลหะมีค่า145,546,467.000.0915,508,483.000.01-89.34
13เครื่องประดับแท้4,709,369,934.003.068,001,355,670.007.2969.90
14เครื่องทองหรือเครื่องเงิน12,020,036.000.0116,118,827.000.0134.10
15ของอื่นๆ ทำหรือหุ้มติดด้วยโลหะมีค่า706,344,123.000.46912,301,805.000.8329.16
16ของทำด้วยไข่มุก และรัตนชาติ24,675,540.000.0254,309,882.000.05120.10
17เครื่องประดับเทียม477,887,997.000.31602,613,621.000.5526.10
18เหรียญกษาปณ์14,940,113.000.01128,870,607.000.12762.58
รวมทั้งสิ้น153,769,859,831.00100.00109,816,662,785.00100.00-28.58
ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ โดยความร่วมมือของกรมศุลกากร


สถิติการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทย
ระหว่างเดือน มกราคม ถึง มีนาคม ปี 2564 และ 2565


ลำดับประเทศ25642565เปลี่ยนแปลง
(%)
มูลค่า (บาท)%มูลค่า (บาท)%
1สวิตเซอร์แลนด์1,059,800,064.001.9770,702,743,521.0039.836,571.33
2สิงคโปร์4,902,507,106.009.1329,886,868,456.0016.84509.62
3สหรัฐอเมริกา9,429,853,986.0017.5715,165,237,084.008.5460.82
4ฮ่องกง7,081,714,899.0013.1913,410,681,377.007.5589.37
5อินเดีย4,281,276,855.007.9810,100,469,076.005.69135.92
6สหราชอาณาจักร1,620,998,879.003.025,361,957,168.003.02230.78
7ออสเตรเลีย3,567,623,065.006.654,998,097,633.002.8240.10
8เยอรมนี3,975,034,364.007.404,710,723,137.002.6518.51
9สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว3,734,602,089.006.964,593,617,586.002.5923.00
10ญี่ปุ่น2,011,846,428.003.752,366,868,252.001.3317.65
อื่นๆ12,017,799,852.0022.3916,224,526,002.009.1435.00
รวม53,683,057,587.00100.00177,521,789,292.00100.00230.68
ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ โดยความร่วมมือของกรมศุลกากร

สถิติการนำเข้าอัญมณีและเครื่องประดับของไทย
ระหว่างเดือน มกราคม ถึง มีนาคม ปี 2564 และ 2565


ลำดับประเทศ25642565เปลี่ยนแปลง
(%)
มูลค่า (บาท)%มูลค่า (บาท)%
1สวิตเซอร์แลนด์64,056,685,559.0041.6631,710,207,544.0028.88-50.50
2อินเดีย11,956,929,654.007.7819,910,065,535.0018.1366.51
3ฮ่องกง23,205,895,087.0015.0914,355,539,818.0013.07-38.14
4สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว3,875,897,447.002.525,358,294,021.004.8838.25
5จีน4,039,380,833.002.634,324,956,252.003.947.07
6ญี่ปุ่น4,274,331,735.002.783,882,660,532.003.54-9.16
7เยอรมนี772,725,697.000.502,897,571,989.002.64274.98
8สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์393,564,713.000.262,594,176,177.002.36559.15
9เม็กซิโก3,285,057.000.002,332,065,166.002.1270,890.10
10สหรัฐอเมริกา1,969,912,138.001.282,214,035,313.002.0212.39
อื่นๆ39,221,251,911.0025.5120,237,090,438.0018.43-48.40
รวม153,769,859,831.00100.00109,816,662,785.00100.00-28.58
ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ โดยความร่วมมือของกรมศุลกากร