ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน Hongkong Fair 2019 ประกาศขยายเวลาการรับสมัครรองผู้อำนวยการด้านเทคนิค Fake Report Alert Synthetic Ruby Identifier (SRI) How to Identify Genuine GIT Identification Report How to Identify Genuine GIT Identification Memo GEM AND JEWELRY INFORMATION CENTER ห้องสมุดอัญมณีและเครื่องประดับของสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

โครงการซื้อด้วยความมั่นใจ (BWC)

 

 

Success Story 20 ปี

 

  • ตรวจสอบอัญมณี

  อ่านต่อ

  แนะนำบริการ

  ห้องปฏิบัติการตรวจสอบอัญมณีของสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) มีเครื่องมือที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของโลกและมีนักอัญมณีศาสตร์ที่มีประสบการณ์สูง นอกจากนั้น ห้องปฏิบัติการตรวจสอบฯ ยังได้รับการรับรองจากสมาพันธ์อัญมณีโลก (The World Jewellery Confederation หรือมีชี่อย่อว่า CIBJO) ให้เป็น CIBJO Registered Laboratory เมื่อเดือนพฤษภาคม 2543

 • ตรวจสอบโลหะมีค่า

  อ่านต่อ
  Add image description here.

  แนะนำบริการ

  ห้องปฏิบัติการตรวจสอบโลหะมีค่า ได้เปิดให้บริการตรวจสอบและแกะสลักเครื่องหมายรับรองคุณภาพ (Hallmarking) ทองคำ แพลทินัม เงิน และโลหะมีค่าอื่นๆ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2546 โดยใช้อุปกรณ์ที่ทันสมัย ที่สุดได้แก่ Inductively Couple Plasma Optical Emission Spectroscopy (ICP-OES) และ X-Ray Fluoresence ในการตรวจสอบความบริสุทธิ์

 • ผลิตชิ้นงาน (RP)

  อ่านต่อ
  Add image description here.

  แนะนำบริการ

  บริการผลิตชิ้นงานสร้างต้นแบบเครื่องประดับ เป็นระบบที่ช่วยให้สร้างชิ้นงานต้นแบบในเวลา อันรวดเร็ว โปรแกรมที่ใช้ควบคุมการทำงานของเครื่อง RP จะรับไฟล์ข้อมูลชิ้นงานประเภท STL ที่ได้จากการแปลงโดยโปรแกรมออกแบบแบบสามมิติ แล้วจะทำการประมวลผล และแบ่งซอยข้อมูลของชิ้นงานเป็นชั้นๆ ตามค่าความหนาที่กำหนด

 • แกะสลักอัญมณี

  อ่านต่อ
  Add image description here.

  แนะนำบริการ

  บริการแกะสลักขอบเพชรและพลอยแบ่งเป็นการแกะสลักตัวหนังสือที่น้อยกว่า 14 ตัวอักษรบนเพชรหรือพลอย 1 เม็ด, การแกะสลักตัวหนังสือที่น้อยกว่า 14 ตัวอักษรบนเพชรหรือพลอยมากกว่า 10 เม็ดขึ้นไป และการแกะสลักตัวหนังสือที่มากกว่า 14 ตัวอักษรและ/หรือมีกราฟิก

 • หลักสูตรอัญมณีศาสตร์

  อ่านต่อ

  แนะนำบริการ

  หลักสูตรด้านอัญมณีศาสตร์ ประกอบด้วยหลักสูตรวุฒิบัตรธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ (GJBD), หลักสูตรการตรวจสอบและประเมินคุณภาพเพชร (DGC), หลักสูตรประกาศนียบัตรนักอัญมณีศาสตร์ (FGA) และหลักสูตรประกาศนียบัตรเพชร (HRD)

 • หลักสูตรธุรกิจทองคำ

  อ่านต่อ

  แนะนำบริการ

  หลักสูตรธุรกิจทองคำและโลหะมีค่า มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทองคำ คุณสมบัติ กระบวนการผลิต การตรวจสอบ และการพัฒนาสินค้าทองรูปพรรณให้กับผู้ประกอบการ ผู้บริโภคและผู้สนใจทั่วไป, เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการและยกระดับคุณภาพของบุคลากรในวงการอุตสาหกรรมเครื่องประดับทองของไทย

 • หลักสูตรการออกแบบ

  อ่านต่อ

  แนะนำบริการ

  ประกอบด้วยหลักสูตรออกแบบเครื่องประดับระดับพื้นฐาน, หลักสูตรออกแบบเครื่องประดับระดับกลาง, หลักสูตรออกแบบเครื่องประดับระดับสูง,หลักสูตรสร้างแรงบันดาลใจในการออกแบบเครื่องประดับ, หลักสูตรออกแบบเครื่องประดับด้วยคอมพิวเตอร์ โปรแกรม JewelCAD, หลักสูตรการออกแบบเครื่องประดับด้วยคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Rhinoceros และหลักสูตรเทคนิคการถ่ายภาพอัญมณีและเครื่องประดับ

 • โครงการประกวด

  อ่านต่อ

  GIT’s World Jewelry Design Awards 2018 หัวข้อ The Pearl of Wisdom - Illumination from under the Surface

  การประกาศผลรอบคัดเลือกแบบวาด (Audition) GIT’s World Jewelry Design Awards 2018

 • ฐานข้อมูลด้านการตลาด

  อ่านต่อ

  แนะนำบริการ

  ระบบฐานข้อมูลอัญมณีและเครื่องประดับออนไลน์เป็นเครื่องมือสำคัญชิ้นหนึ่งของศูนย์ข้อมูลที่จะช่วยในการเผยแพร่ข้อมูลเชิงลึกด้านต่างๆ ในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับออกสู่สาธารณชนอย่างกว้างขวางและมีประสิทธิภาพ เพื่อผู้ประกอบการไทยได้ใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนกลยุทธ์การผลิตและการตลาดได้อย่างเหมาะสม

 • ข่าวธุรกิจ

  อ่านต่อ

  แนะนำบริการ

  ประกอบด้วยข่าวธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับด้านวัตถุดิบ, ด้านการผลิตและเทคโนโลยี, ด้านการออกแบบเครื่องประดับ, ด้านการตลาด, ด้านการส่งออกอัญมณี, ด้านการพัฒนาบุคลากร, ด้านนโยบายภาครัฐและกฏหมาย, ด้านการค้าระหว่างประเทศ, ด้านการบริหารจัดการ และด้านอื่นๆ

 • งานวิจัย

  อ่านต่อ

  แนะนำบริการ

  เน้นงานวิจัยและพัฒนาที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในเชิงพาณิชย์ เพื่อสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตและการค้าอัญมณีและเครื่องประดับโลก โดยมีการวางแผนการดำเนินงาน เป้าหมาย และตัวชี้วัด ร่วมกับผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาต่างๆ

 • บทความอัญมณี

  อ่านต่อ

  แนะนำบริการ

  ประกอบด้วยบทความอัญมณีและเครื่องประดับด้านเทคนิค, บทความอัญมณีและเครื่องประดับด้านการออกแบบ และบทความอัญมณีและเครื่องประดับทั่วไป

GIT e-ServiceGIT e-Service Application

ดูทั้งหมด
  

 

GIT Training Movement

GIT’s World Jewelry Design and Faceting Awards

ดูทั้งหมด

GIT’s World Jewelry Design Awards 2018 หัวข้อ The Pearl of Wisdom - Illumination from under the Surface

การประกาศผลรอบคัดเลือกแบบวาด (Audition) GIT’s World Jewelry Design Awards 2018

GIT Information CenterGem and Jewelry Tourist Attraction


การร้องเรียนจัดซื้อ/จัดจ้าง
แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ
ประกาศราคากลาง
ประกาศราคากลางและ TOR จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เรื่องการขายทอดตลาดพัสดุ
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)

การจัดตั้งพิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับเป็นส่วนหนึ่งในแผนงานของสถาบันที่มุ่งหวังจะเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และกระตุ้นให้เยาวชนและบุคคลทั่วไปได้ตระหนักถึงคุณค่าของอัญมณีและเครื่องประดับไทย อีกทั้งยังเป็นสถานที่สำหรับ การอนุรักษ์ตัวอย่างอัญมณีและเครื่องประดับไว้สำหรับอนุชนรุ่นหลังสืบต่อไปWEB OPAC 2.0  สืบค้นหนังสือ/วารสาร
ห้องสมุดอัญมณีและเครื่องประดับ

GIT Museum Souvenir Shop

ดูทั้งหมด

GIT Trade Publication

ดูทั้งหมด