สถานที่ติดต่อ
ศูนย์ฝึกอบรม
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณี
และเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 3 ถนนสีลม
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ 0 2634 4999 ต่อ 306
โทรสาร 0 2634 4999 ต่อ 304
อีเมลวัน - เวลาติดต่อเจ้าหน้าที่
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 17.00 น.
เว้นวันเสาร์ - อาทิตย์ วันนักขัตฤกษ์
และวันหยุดตามประกาศของสถาบัน

ตารางราคาหลักสูตรฝึกอบรม
แบบฟอร์มใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม
สมัครหลักสูตรออนไลน์

หลักสูตรประกาศนียบัตรเพชร
(HRD - Certified Diamond Grader Diploma Program)

Gemology Class

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ(องค์การมหาชน) GIT ร่วมกับ HRD Institute of Gemmology ซึ่งเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักระดับโลก เปิดฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรเพชร (Certified diamond Grader) ที่ได้รับการยอมรับจากภาคธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับจากทั่วโลกหลักสูตรนี้มีเนื้อหาที่ครอบคลุมทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ ในการพิจารณาและจัดระดับคุณภาพเพชร โดยผู้เรียน สามารถใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น Microscope และ Loupe ในการพิจารณาและจัดระดับคุณภาพเพชรได้ จึงเหมาะ สำหรับผู้ประกอบการทั้งชาวไทย และต่างชาติ เจ้าของบริษัท ผู้ส่งออก นักออกแบบ และนักการขาย ทั้งนี้การได้เรียน หลักสูตรประกาศนียบัตรเพชรจะช่วยผู้ที่รักชอบเครื่องประดับเพชรและผู้สนใจทั่วไปสามารถนำไปใช้ประโยชน์ใน การดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเสริมสร้างความมั่นใจในการตัดสินใจซื้อเพชรอีกด้วย ส่วนผู้ที่สนใจ หางานทางสายนี้ก็สามารถใช้เป็นความรู้พื้นฐานก่อนทำงานจริงได้

ระยะเวลาอบรม

ใช้เวลาประมาณ 3 สัปดาห์ อบรมในวันจันทร์ - เสาร์ เวลา 9.00 -17.00 น.

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม
 1. ผู้ประกอบการธุรกิจอัญมณีทั้งชาวไทยและต่างชาติ ที่ต้องการความรู้ด้านการวิเคราะห์และตรวจสอบอัญมณีระดับสูงบุคคลทั่วไปที่ต้องการวุฒิการศึกษาทางอัญมณีในระดับนานาชาติ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการตรวจสอบอัญมณี นักวิชาการ และผู้ที่อยู่ในวงการศึกษา ซึ่งไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน
 2. สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการเขียนและอ่านได้เป็นอย่างดี
เนื้อหาหลักสูตร
 1. Introduction: Mineralogy and formation of diamond, Diamond optics
 2. Evaluating the 4 C's
  • Carats (weight): Principles of
   • Weighing by means of scales
   • Rrounding off carat weight
   • Calaulating the weight
  • Clarity
   • Identification of internal and external characteristics
   • Measuring internal characteristics
   • Basic principles of clarity grading by means of the microscope & loupe
  • Colour
   • Introduction to colour and fluorescence of diamonds
   • Discussion of Standard light sources and equipment
   • Grading colour and fluorescence by means of masterstones
   • Discussion of the origin of colour as well as the different colour treatments
   • Origin of colour as well as the different colour treatment
  • Cut
   • Explanation of cut grading
   • Measuring proportions by using the proportionscope
   • Grading the cut : description and evaluating of proportions and finish
 3. Diamond simulants , treated and synthetic diamonds
 4. System for grading polished diamonds

** การบรรยาย และเอกสารประกอบการฝึกอบรมเป็นภาษาอังกฤษ และผู้สอนมาจากสถาบัน HRD (Belgium) โดยตรง

อุปกรณ์ที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ

ชุดกระเป๋าเครื่องมือตรวจสอบเพชร ประกอบด้วย Tweezers, 10X Loupe และ ผ้าเช็ดพลอย

ประกาศนียบัตร

ประกาศนียบัตรเพชร (Certified Diamond Grader)

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

125,000 บาท

สถานที่ฝึกอบรม

ศูนย์ฝึกอบรม 140, 140/1-3, 140/5 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 3 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

การสมัครฝึกอบรม

การสมัครเข้ารับฝึกอบรมต้องมากรอกแบบฟอร์มการสมัครด้วยตนเอง ที่สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับ