สถานที่ติดต่อ
ศูนย์ฝึกอบรม
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณี
และเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 3 ถนนสีลม
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ 0 2634 4999 ต่อ 306
โทรสาร 0 2634 4999 ต่อ 304
อีเมลวัน - เวลาติดต่อเจ้าหน้าที่
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 17.00 น.
เว้นวันเสาร์ - อาทิตย์ วันนักขัตฤกษ์
และวันหยุดตามประกาศของสถาบัน

ตารางราคาหลักสูตรฝึกอบรม
แบบฟอร์มใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม
สมัครหลักสูตรออนไลน์

หลักสูตรวุฒิบัตรธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ
(GJBD - Gem and Jewelry Business Diploma Program)

Gemology Class

หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อผู้ประกอบการ ผู้สนใจทั่วไปชาวไทย ที่ต้องการศึกษาความรู้พื้นฐานทางธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นในระยะเวลาที่กระชับ ตั้งแต่วิธีการเริ่มต้นทำธุรกิจจนกระทั่งถึงการผลิตออกเป็นเครื่องประดับพร้อมขาย เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการซื้อ-ขาย หรือนำไปใช้เพื่อดำเนินธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้อย่างมีประสิทธิภาพระยะเวลาอบรม

ระยะเวลาอบรม

144 ชั่วโมง

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม
 1. เป็นผู้ประกอบการธุรกิจอัญมณีชาวไทย หรือผู้สนใจทั่วไป และไม่จำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานมาก่อน
 2. สามารถอ่านและเข้าใจภาษาอังกฤษได้พอใช้
เนื้อหาหลักสูตร

ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้สิ่งที่จำเป็นในการประกอบธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ ดังนี้

 1. พื้นฐานของนักอัญมณีศาสตร์ หลักการจำแนกอัญมณีชนิดต่างๆ คุณสมบัติทางเคมี ฟิสิกส์ที่สำคัญของอัญมณี การตรวจสอบอัญมณีธรรมชาติ อัญมณีเลียนแบบ อัญมณีสังเคราะห์ / การตรวจวิเคราะห์การปรับปรุงคุณภาพอัญมณีด้วยกระบวนการต่างๆ ประเมินคุณภาพของอัญมณี โดยมีเครื่องมือที่พรั่งพร้อมสำหรับปฏิบัติการ ทั้งหมดนี้จะเน้นอัญมณีในธุรกิจ เป็นสำคัญ อาทิเช่น เพชร ทับทิม ไพลิน หยก บุษราคัม ไข่มุก ฯลฯ

 2. วงจรทางธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ
  • เรียนรู้ลำดับขั้นตอนของกระบวนการผลิตเครื่องประดับอัญมณีทุกขั้นตอน
  • ประเมินราคาต้นทุน ราคาขายอัญมณีและเครื่องประดับ วิธีการเลือกซื้ออัญมณีและเครื่องประดับ
  • ความรู้ในเรื่องของอัญมณีและเครื่องประดับ เพื่อช่วยในการอธิบายช่วยในการขาย ได้แก่ ประวัติศาสตร์ ความเชื่อ การกำเนิด การทำเหมือง การเจียระไน
  • เรียนรู้วิธีการออกแบบเครื่องประดับเบื้องต้น เพื่อสั่งงานช่าง และส่งให้ลูกค้า
  • หลักการตลาดของธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ
  • เทคนิคการขายอย่างมืออาชีพ
กิจกรรมในหลักสูตร

ฝ่ายฝึกอบรมได้นำคณะผู้เข้าฝึกอบรมหลักสูตรวุฒิบัตรธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ (GJBD) รุ่นต่างๆ ที่ผ่านมาเดินทาง ไปทัศนะศึกษาชมการประกอบธุรกิจอัญมณี ณ จังหวัดจันทบุรี โดยได้เข้าชมสถานที่ดังต่อไปนี้

 • การประกอบธุรกิจของบริษัท Expert Gems Manufacturing จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำด้านการผลิตไพลิน (Blue Sapphire) โดยผู้เข้าฝึกอบรมได้เข้าชมกระบวนการเจียระไนพลอย และเตาเผาพลอย
 • ตลาดพลอย ณ ถนนอัญมณี คณะผู้เข้าฝึกอบรมได้สัมผัสกับประสบการณ์การซื้อขายพลอยจริงในตลาดพลอยจันทบุรี โดยได้ทดลองไปนั่งโต๊ะเพื่อทำการรับซื้อ - ขายพลอย
 • เหมืองพลอยแหวน เป็นเหมืองที่ยังดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งสามารถพบพลอยแซปไฟร์สีเหลือง สีเขียว และสตาร์แซปไฟร์
อุปกรณ์ที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ
 • หนังสือประกอบการเรียนภาคทฤษฏี 2 เล่ม และคู่มือภาคปฎิบัติ 1 ชุด
 • กระเป๋าใส่อุปกรณ์ตรวจสอบพื้นฐาน ภายในบรรจุ 10X Loupe, Pen light, Tweezer และผ้าทำความสะอาดเพชร - พลอย
ประกาศนียบัตร

วุฒิบัตรธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ (Gem and Jewelry Business Diploma)

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 49,900 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

สถานที่ฝึกอบรม

ศูนย์ฝึกอบรม 140, 140/1-3, 140/5 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 3 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

การสมัครฝึกอบรม

ท่านสามารถพิมพ์ใบสมัครโดยการคลิกที่หัวข้อ "ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรวุฒิบัตรธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ" และสั่งพิมพ์โดยใช้คำสั่งพิมพ์ในโปรแกรม Acobat Reader แล้วส่งกลับมายังสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ พร้อมหลักฐานการชำระเงิน หรือสมัครด้วยตนเองที่สถาบัน ฯ ชั้น 3

- - ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรวุฒิบัตรธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ - -

สำหรับท่านที่ต้องการสมัครสมาชิกของสถาบัน สามารถดูรายละเอียดได้ที่หน้า "การสมัครสมาชิกและสิทธิพิเศษ"

หมายเหต
 • กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้า 1 เดือนก่อนเริ่มการอบรม