บทสัมภาษณ์ผู้บริหารผู้ประกอบการและนักเรียนในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบธุรกิจสู่ AEC

บทสัมภาษณ์ผู้บริหารผู้ประกอบการและนักเรียนในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบธุรกิจสู่ AEC