สถานที่ติดต่อ
ศูนย์ฝึกอบรม
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณี
และเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 3 ถนนสีลม
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ 0 2634 4999 ต่อ 306
โทรสาร 0 2634 4999 ต่อ 304
อีเมลวัน - เวลาติดต่อเจ้าหน้าที่
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 17.00 น.
เว้นวันเสาร์ - อาทิตย์ วันนักขัตฤกษ์
และวันหยุดตามประกาศของสถาบัน

ตารางราคาหลักสูตรฝึกอบรม
แบบฟอร์มใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม
สมัครหลักสูตรออนไลน์

หลักสูตรประกาศนียบัตรนักอัญมณีศาสตร์
(FGA - Gemmologist Diploma Program)

FGA Class

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) GIT ร่วมกับ The Gemmological Association of Great Britain (Gem A) ซึ่งเป็นสถาบันอัญมณีแห่งแรกของโลก เปิดหลักสูตรฝึกอบรมนักอัญมณีศาสตร์ ที่ได้รับการยอมรับจากธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับทั่วโลกในชื่อของ ประกาศนียบัตร Followship of the Gemmological Association (FGA) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มศักยภาพแก่ผู้ประกอบการด้านการตรวจสอบอัญมณีในระดับสากล และผู้ที่เรียนจบจนได้รับประกาศนียบัตร FGA สามารถลงนามในใบรับรองคุณภาพอัญมณีได้ อีกทั้งยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคในการซื้ออัญมณี

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม
 1. ผู้ประกอบการธุรกิจอัญมณีทั้งชาวไทยและต่างชาติ ที่ต้องการความรู้ด้านการวิเคราะห์และตรวจสอบอัญมณีระดับสูงบุคคลทั่วไปที่ต้องการวุฒิการศึกษาทางอัญมณีในระดับนานาชาติ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการตรวจสอบอัญมณี นักวิชาการ และผู้ที่อยู่ในวงการศึกษา ซึ่งไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน
 2. สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการเขียนและอ่านได้เป็นอย่างดี
เนื้อหาหลักสูตร
 1. Gem and Gemmology
 2. Observation and Magnification
 3. Materials and Structure
 4. Durability
 5. Weight, Density and Specific Gravity
 6. Light and Optics
 7. Colour
 8. Other Gem Properties
 9. The Geology of Gems
 10. The Gemstone Pipeline
 11. Fashioning Gemstones
 12. Gem and Jewelry
 13. Treatment
 14. Imitations, Simulants and Synthetics

*มีการฝึกปฏิบัติตรวจสอบอัญมณีตลอดหลักสูตร โดยใช้คู่มือประกอบการเรียนการสอนของ Gem-A ที่ปรับปรุงใหม่ ซึ่งมีรายละเอียดและภาพประกอบครบครันอุปกรณ์ที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ
 • Theory Notes and Practical Book
 • 10X Loupe and Pen Light
 • Hand-Held Spectroscope
 • Stone Cloth and Tweezers
 • A Crystal Structure Kit


ประกาศนียบัตร

Gemmology (Fellowship of the Gemmological Association of Great Britain) Diploma

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

289,000 บาท

สถานที่ฝึกอบรม

ศูนย์ฝึกอบรม 140, 140/1-3, 140/5 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 3 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

การสมัครฝึกอบรม

การสมัครเข้ารับฝึกอบรม "หลักสูตรประกาศนียบัตรนักอัญมณีศาสตร์" ต้องมากรอกแบบฟอร์มการสมัครด้วยตนเองที่สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เนื่องจากต้องใช้แบบฟอร์มตัวจริงจากต่างประเทศ