GIT News

20
มกราคม 2566

GIT ลงนาม MOU ความร่วมมือกับซินโครตรอน ผลักดันงานวิจัยและนวัตกรรมสร้างความยั่งยืนของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยสู่ฮับการค้าการผลิตอัญมณีและเครื่องประดับโลก

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566 สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดยนายสุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย ผู้อำนวยการสถาบัน ร่วมกับสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) โดย รศ.ดร.สาโรช รุจิรวรรธน์ ผู้อำนวยการสถาบัน ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการในการวิจัยและพัฒนาอัญมณี เครื่องประดับและโลหะมีค่า ด้วยเทคโนโลยีแสงซินโครตรอน และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ณ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนด้านการวิจัย พัฒนาเทคนิคกระบวนการตรวจสอบ กระบวนการปรับปรุงคุณภาพ อัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า การสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์สำหรับการวิจัย การวิเคราะห์ ตรวจสอบ และทดสอบ การใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ ห้องปฏิบัติการ ตลอดจนปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย โดยใช้แสงซินโครตรอน และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง

โดยมีนายทนง ลีลาวัฒนสุข รองผู้อำนวยการ (เทคนิค) ดร.ภูวดล วรรธนะชัยแสง หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และ ผศ.ดร.ศุภกร รักใหม่ หัวหน้าฝ่ายสถานีวิจัย นางระวีวรรณ เลิศสุขสมบัติ หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจองค์กร สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) เป็นสักขีพยานในการลงนาม

#GIT #GEMS #JEWELRY #GEMSLAB #สถาบันอัญมณี #งานวิจัย #MOU #สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน