GIT News

14
พฤศจิกายน 2565

GIT จัดงานเสวนาในหัวข้อ "การส่งเสริมการนำมาตรฐานห้องปฏิบัติการไปทดสอบผลิตภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับ เพื่อสร้างความมั่นใจและสร้างความยั่งยืนในห่วงโซ่อุปทานอัญมณีและเครื่องประดับ"

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 คุณสุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ ให้เกียรติเป็นประธาน กล่าวเปิดงานเสวนาในหัวข้อ "การส่งเสริมการนำมาตรฐานห้องปฏิบัติการไปทดสอบผลิตภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับ เพื่อสร้างความมั่นใจและสร้างความยั่งยืนในห่วงโซ่อุปทานอัญมณีและเครื่องประดับ" ณ โรงแรมอิสติน สาทร

โดยงานเสวนาครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากร คุณทนง ลีลาวัฒนสุข รองผู้อำนวยการสถาบัน รวมถึงตัวแทนจากห้องปฏิบัติการที่ร่วมสร้างมาตรฐาน GIT Standard คุณพัฒรัฐ เติมไพสิฐ กรรมการผู้จัดการบริษัท จีซีไอ แล็บ จำกัด ผศ.ดร.นันทรัตน์ บุนนาค ผู้รักษาการแทนคณบดีคณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา คุณกีรดิต หิรัณยศิริ ประธานฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท เอ็มทีเอส รีไฟเนอรี่ แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด คุณษาธิญา ใจหาญ นักเคมี บริษัท พรีเชียส พลัส จำกัด และคุณธนเสฏฐ์ อุดมรัตนมณี ผู้จัดการโรงงาน บริษัท รีฟายนิ่งโลหะมีค่า จำกัด