GIT News

9
กันยายน 2565

GIT จัดงานสัมมนาเผยแพร่ความสำเร็จของงานวิจัยสถาบัน เพื่อสร้างความยั่งยืนของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย

วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565: GIT จัดงานสัมมนา หัวข้อ "เผยแพร่ความสำเร็จของงานวิจัยสถาบันเพื่อสร้างความยั่งยืนของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย" ณ ห้อง Jupiter Room 9 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพค เมืองทองธานี ซึ่งการสัมมนาครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญหลากหลายท่าน ทั้งนักวิจัยภายในสถาบัน และผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันการศึกษา และหน่วยงานพันธมิตรหลายแห่ง ประกอบไปด้วย นายชเนนทร์กันต์ จักรวาลวิบูลย์ และดร.ภูวดล วรรธนะชัยแสง เสวนาในหัวข้อ "แหล่งกำเนิดอัญมณี วิเคราะห์ได้ด้วย AI" ดร.มณฑิรา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา นายชเนนทร์กันต์ จักรวาลวิบูลย์ และนายทัศนรา ศรีปุ้นจั่น เสวนาในหัวข้อ "ตะลุยโมกก เหมืองเพอริดอต ขุมทรัพย์แห่งเอเชีย" ดร.พองาม วีรุตมเสน บรรยายในหัวข้อ "ตลาดเครื่องประดับดิจิทัล: ทิศทางและแนวโน้มตลาดดิจิทัลอัญมณีไทยสู่สากล" และนายทวีศักดิ์ มูลสวัสดิ์ ผศ.ดร. ธนกฤต ใจสุดา และนางสาววิมลิน สันตจิต เสวนาในหัวข้อ "การพัฒนาอัตลักษณ์เครื่องประดับเชิงวัฒนธรรมท้องถิ่นจันทบุรี-ตราด" สถาบันได้เล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมสนับสนุนงานวิจัย และนวัตกรรมด้านอัญมณีและเครื่องประดับ จึงได้บูรณาการความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการวิจัยหลากหลายด้านที่ตอบโจทย์ความต้องการของอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการวิเคราะห์ตรวจสอบอัญมณี เครื่องประดับ โลหะมีค่า การพัฒนามาตรฐานด้านอัญมณีและเครื่องประดับในส่วนของวัสดุจนไปถึงอัตลักษณ์ เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับอย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับผู้ที่สนใจงานด้านวิจัย สามารถศึกษาผลงานวิจัยของสถาบันได้ที่ https://elibrary.git.or.th/

หรือสามารถเดินทางเข้ามาที่ห้องสมุดอัญมณีและเครื่องประดับ อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ สีลม กรุงเทพฯ โดยเปิดให้บริการทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-634-4999 ต่อ 102