GIT News
เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565 นายสุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานเสวนาในหัวข้อ "การพัฒนามาตรฐานเพื่อสร้างความมั่นใจในการซื้อขายในธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ" และจัดแสดงแฟชั่นโชว์เครื่องประดับ ชุด "วิจิตรตระการ งานอัตลักษณ์ ยกระดับเครื่องประดับไทย สู่มาตรฐานโลก" ณ เวทีกลาง มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์

โดยสถาบันมีการดําเนินงานวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับอย่างครบทุกมิติและสอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ สถาบันได้เล็งเห็นความสําคัญในการสร้างมาตรฐานให้กับสินค้าของไทย ซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการตอกย้ำภาพลักษณ์ของการเป็นศูนย์กลางการค้าและการผลิตอัญมณีและเครื่องประดับของโลก ซึ่งการเสวนาในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายทนง ลีลาวัฒนสุข รองผู้อำนวยการสถาบัน (ด้านเทคนิค) ร่วมด้วยนายชเนนทร์กันต์ จักรวาลย์วิบูลย์ รักษาการหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบอัญมณี และนางวาสนา แววศรี หัวหน้าศูนย์ให้คำปรึกษา

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมชมงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2565 โดยภายในงาน GIT ได้นำผลงานวิจัยมาจัดแสดงบอร์ดนิทรรศการผลงานวิจัย 4 เรื่อง ได้แก่

  • การพัฒนามาตรฐานห้องปฏิบัติการและมาตรฐานสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ เพื่อสร้างความมั่นใจในการซื้อขายในธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ
  • ฐานข้อมูลอัจฉริยะแหล่งอัญมณีโลก
  • การสำรวจและวิเคราะห์การตลาดเครื่องประดับดิจิทัล: ทิศทางและแนวโน้มตลาดดิจิทัลอัญมณีไทยสู่สากล
  • การจัดทำตัวอย่างมาตรฐานโลหะเงินชุบทองคำสำหรับการวิเคราะห์ความหนางานชุบพื้นผิวโลหะมีค่าเพื่ออุตสาหกรรมเครื่องประดับไทย

ระหว่างวันที่ 1-5 สิงหาคม 2565 ณ คูหาหมายเลข (AL15) โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์