GIT News

16
มิถุนายน 2565

GIT เดินหน้าสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันที่ 16 มิถุนายน 2565: นายสุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ ลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัยและบริการวิชาการ ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีนายจงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายทนง ลีลาวัฒนสุข รองผู้อํานวยการ (เทคนิค) สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ และนายอภิสิฏฐ์ ศงสะเสน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมเป็นสักขีพยานลงนามในครั้งนี้ด้วย

ภายในงานครั้งนี้ สถาบันและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ร่วมกันจัดงานเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านอัญมณีและเครื่องประดับครบวงจร โดยมี ผศ.ดร. สมฤดี สักการเวช รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและทรัพย์สินทางปัญญาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายทนง ลีลาวัฒนสุข รองผู้อำนวยการสถาบัน (ด้านเทคนิค) นายชเนนทร์กันต์ จักรวาลวิบูลย์ รักษาการหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบอัญมณี และ ดร.มณฑิรา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา นักวิจัย ร่วมกันเผยแพร่องค์ความรู้ด้านอัญมณีและเครื่องประดับ ที่จะเป็นประโยชน์แก่นักวิจัยในการผลิตผลงานวิจัยที่ดี มีคุณภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่ออุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย