GIT News

20
พฤษภาคม 2565

GIT ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้

นายสุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย ผู้อำนวยการสถาบัน ให้การต้อนรับ ผศ.ดร.ศุภรัตน์ นาคสิทธิพันธุ์ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ วิจัย และบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และคณะ เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการการตรวจอัญมณี ห้องปฏิบัติการตรวจสอบโลหะมีค่า และพิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับ เพื่อเพื่อสร้างมาตรฐานด้านการวิเคราะห์และตรวจสอบอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า ภายใต้บันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ การพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ด้านการวิเคราะห์ วิจัย อัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) อาคารไอทีเอฟ-ทาวเวอร์ ถนนสีลม เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม ที่ผ่านมา