GIT News

17-18
พฤษภาคม 2565

GIT จัดทัพกูรูชั้นนำ ติดอาวุธให้ SMEs สู่การเติบโต ด้วยพลังความเชื่อมั่นในธุรกิจ

วันที่ 17 พ.ค. 2565 นายสุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ หรือ GIT เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการพัฒนาวิสาหกิจสู่ธุรกิจสมัยใหม่ โดยมีผู้บริหาร GIT พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในโครงการ และผู้ประกอบการ SME ในอุตสาหกรรมอัญมณี และเครื่องประดับ เข้าร่วม ณ ห้องบอลรูม 38 โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ จี (สีลม)

ผอ. GIT กล่าวระหว่างเปิดโครงการตอนหนึ่งว่า "GIT ตระหนักถึงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบการ SME ในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ซึ่งเป็นหนึ่งในส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อเศรษฐกิจการค้าของประเทศ ที่สามารถช่วยสร้างงานตลอดห่วงโซ่อุปทานนับล้านคน ที่ผ่านมาไทยเป็นผู้ผลิตและส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับอันดับต้นๆของโลก ซึ่งมีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยอย่างมาก โดยอัญมณี และเครื่องประดับเป็น 1 ใน 5 สินค้าส่งออกหลักของไทยที่นำรายได้เข้าประเทศ รวมทั้งมีความสำคัญต่อการจ้างงาน ในประเทศ GIT นอกจากจะมีภารกิจในการวิเคราะห์ ตรวจสอบ สร้างมาตรฐานและรับรองคุณภาพ การวิจัย และพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับอย่างครบวงจร รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพบุคลากรเพื่อตอบสนองความต้องการของธุรกิจอัญมณีเครื่องประดับแล้ว GIT ยังมุ่งมั่นสร้างความเชื่อมั่น อันเป็นหัวใจและเหตุผล หลักที่ทำให้ผู้บริโภค เลือกซื้ออัญมณีและเครื่องประดับที่ชื่นชอบ ด้วยความมั่นใจมากยิ่งขึ้น ภายใต้โครงการซื้อด้วยความมั่นใจ Buy With Confidence อีกด้วย ซึ่งการอบรมจะมีทั้งสิ้น 4 วัน ตั้งแต่วันที่ 17 – 18 และ 23 – 24 พฤษภาคม 2565"

ในส่วนการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ติดอาวุธให้ SMEs สู่การเติบโต ด้วยพลังความเชื่อมั่นในธุรกิจ" สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ ISMED ได้ออกแบบหลักสูตรเป็น 4 R Model ประกอบด้วย

  • Resilience Day ประกอบด้วยชุดความรู้ที่จะทำให้สามารถปรับธุุรกิจให้มีความยืดหยุ่นทันต่อสถานการณ์
  • Return Day ประกอบด้วยชุดความรู้ที่จะส่งเสริมให้สามารถกลับไปดำเนินธุุรกิจตามปกติได้อีกครั้ง
  • Reimagination Day ประกอบด้วยชุดความรู้ที่จะส่งเสริมให้เกิดกระบวนการคิดใหม่เพื่อนำไปปรับใช้กับแต่ละธุรกิจ
  • Reform Day จะประกอบด้วยชุดความรู้ที่ GIT จะส่งเสริมให้ทุกธุรกิจที่เข้าร่วมโครงการ สามารถปรับเปลี่ยนเพื่อก้าวสู่อนาคตที่ดีกว่า

สำหรับวันที่ 17 – 18 พ.ค. 2565 ผู้ประกอบการ SME ในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับจะได้รับองค์ความรู้ และแนวทางขับเคลื่อนธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับในช่วงหลังสถานการณ์โควิด-19 พร้อมกับยกระดับผู้ประกอบการให้มีความสามารถในการแข่งขันและมีความขีดความสามารถเพียงพอต่อการขยายตลาดสู่สากล ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ

  • ทิศทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในกลุ่มอัญมณีและเครื่องประดับ โดย คุณสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล Founder & President of Tiger Academy และ ประธาน Global Entrepreneurship Network ประเทศไทย
  • Consumer Trend: ส่องพฤติกรรมวิจัยกลุ่มลูกค้าตลาดอัญมณีและเครื่องประดับ โดย คุณนิพนธ์ ทรัพย์บุญวิไล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการตลาดต่างประเทศ
  • Jewelry Trend: ทันเทรนด์กับแนวโน้มอัญมณีและเครื่องประดับสู่ตลาดที่มีศักยภาพ โดย คุณพลัฎฐ์ จิรพุฒินันท์ อาจารย์สาขาการออกแบบเครื่องประดับ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • Innovation in jewelry โดย คุณพันธ์ณภัทร์ เศวตภาณุวงศ์ ที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์ นวัตกรรมและ สตาร์ทอัพ
  • การจดทะเบียนการออนไลน์ กฎหมายด้านภาษีออนไลน์ โดย คุณราชิต ไชยรัตน์ ผู้บริหาร CNR GROUP ACCREVO

โครงการพัฒนาวิสาหกิจสู่ธุรกิจสมัยใหม่ เป็นการผนึกพลังกูรูชั้นนำระดับประเทศ สร้างความเข้มเข็งให้ผู้ประกอบการ SME ในธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ ด้วยการอัพเดทเทรนด์ เสริมองค์ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ แนวโน้มกระแสนิยมการออกแบบ และพฤติกรรมผู้บริโภค ผ่านการอบรมและทำเวิร์คช็อปปฏิบัติจริงการสร้างระบบหน้าร้านออนไลน์ด้วยเว็บไซต์ เพิ่มช่องทางจำหน่ายทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ รวมไปถึงการส่งเสริมการร่วมจำหน่ายสินค้าในรูปแบบออนไลน์ และการจัดทำคลิปประชาสัมพันธ์แบรนด์/ร้านค้าของผู้ประกอบการที่เข้ารอบสุดท้าย เพื่อสร้างการรับรู้สู่สาธารณชน และผลักดันให้เกิดการจำหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการ SME ที่เข้าร่วมโครงการ และสามารถก้าวข้ามความท้าทายในการส่งออกที่ในวิถีความปกติใหม่ หรือในยุค Next Normal ได้