GIT News

10
พฤษภาคม 2565

GIT ลงนาม MOU ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อยกระดับมาตรฐานห้องปฏิบัติการ พร้อมร่วมกันพัฒนาบุคลากรและผู้ประกอบการ

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดยนายสุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย ผู้อำนวยการสถาบัน ร่วมกับมหาวิทยาลัยโจ้ โดย รศ.ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ การพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ด้านการวิเคราะห์ วิจัย อัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า ณ ห้องเอกภพวิทยา อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ (๑) ประสานความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัย การตรวจวิเคราะห์ ทดสอบอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า (๒) พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการปฏิบัติการที่มีมาตรฐานสำหรับห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่าตามมาตรฐานของสถาบัน และ (๓) สร้างเครือข่ายและบูรณาการกิจกรรมร่วมกันตามพันธกิจของแต่ละฝ่าย โดยมีนายทนง ลีลาวัฒนสุข รองผู้อำนวยการสถาบัน และ ผศ.ดร.ฐปน ชื่นบาล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นสักขีพยานในการลงนาม

สถาบันได้วางยุทธศาสตร์ในการดำเนินงานโดยมุ่งเน้นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ด้วยการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทย ส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาด การยกระดับฝีมือแรงงาน การเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการและบุคลากรของอุตสาหกรรทในทุกๆ ด้าน นอกจากนี้สถาบันยังเป็นหน่วยงานกลางในการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อให้เกิดการพัฒนาและสามารถยกระดับอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยให้อยู่ในชั้นแนวหน้าของโลกได้อย่างยั่งยืนในเวทีสากล

มหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นสถาบันการศึกษาที่ผลิตและพัฒนาบุคลากรให้กับอุตสาหกรรม รวมถึงมีห้องปฏิบัติการและศูนย์เครื่องมือที่ให้บริการตรวจสอบอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการซื้อขายอัญมณีและเครื่องประดับแก่ผู้ประกอบการ ผู้ซื้อ และผู้บริโภค ในฐานะที่สถาบันเป็นหน่วยงานที่พัฒนาและสนับสนุนอุตสาหกรรม การลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่เกิดขึ้นนี้ จะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อภาคอุตสาหกรรมของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นด้านการมุ่งเน้นมาตรฐานห้องปฏิบัติการตรวจสอบอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า การศึกษาวิจัย การบริการทางวิชาการ การพัฒนาบุคลากรและผู้ประกอบการ โดยให้สามารถนำองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านอัญมณีและเครื่องประดับไปประยุกต์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้

นอกจากนี้สถาบันจัดงานเสวนาในหัวข้อ "การพัฒนามาตรฐานห้องปฏิบัติการและมาตรฐานสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ เพื่อสร้างความมั่นใจในการซื้อขายในธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ" โดยมีนางวาสนา แววศรี หัวหน้าศูนย์ให้คำปรึกษา ผู้ดำเนินการเสวนา ร่วมเสวนาโดย นายทนง ลีลาวัฒนสุข รองผู้อำนวยการสถาบัน (เทคนิค) และนายจักรพันธ์ สุวรรณวิจิตร หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบโลหะมีค่า