GIT News

6
พฤษภาคม 2565

GIT เข้าร่วมประชุมหารือความเป็นไปได้ในการบูรณาการความร่วมมือด้านมาตรฐานห้องปฏิบัติการ GIT Standard

นายสุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ นำทีมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมหารือความเป็นไปได้ในการบูรณาการความร่วมมือด้านวิชาการ การพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ด้านการวิเคราะห์ วิจัยอัญมณี เครื่องประดับ และมาตรฐานห้องปฏิบัติการ GIT Standard ร่วมกับรองศาสตราจารย์ ดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะผู้บริหาร พร้อมเยี่ยมชมศูนย์นิทรรศการ Exhibition-Museum Science Complex @KU (EMSC) หอประวัติ และศูนย์เครื่องมือกลาง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 ณ อาคารศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ 60 พรรษา คณะวิทยาศาสตร์