GIT News

5
พฤษภาคม 2565

GIT เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นายสุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ นำทีมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เข้าเรียนรู้และเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พิพิธภัณฑ์ที่ส่งเสริมให้เกิดความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ โดยได้เข้าเยี่ยมชมทั้งพิพิธภัณฑ์ในอาคารและนอกอาคาร รวมถึงเข้าหารือกับ พลอากาศเอก เสนาะ พรรณพิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการขับเคลื่อนงานพิพิธภัณฑ์ ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ส่งเสริมให้บุคลากร มีการศึกษาต่อยอดองค์ความรู้ที่เป็นรูปธรรมจากการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ฯ สามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้ พร้อมทั้งขับเคลื่อนภารกิจองค์กร ในยุค New Normal ให้เกิดประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 ณ สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว