GIT News

28-30
มีนาคม 2565

GIT จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ช่างฝีมือ นักออกแบบ และผู้ประกอบการ ในโครงการพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และสินค้าชุมชน (มาเหนือ)

GIT จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ช่างฝีมือ นักออกแบบ และผู้ประกอบการ ในโครงการพัฒนาเครื่องประดับเงินภาคเหนือ (D-CAMP) ภายใต้โครงการพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และสินค้าชุมชน (มาเหนือ) ระหว่างวันที่ 28 – 30 มีนาคม 2565 ณ โรงแรมดุสิต ดีทู จังหวัดเชียงใหม่

ซึ่งการจัดการอบรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ ด้านการตลาด จำนวนมาก อาทิ คุณณัฐพร วุ่นกลิ่นหอม นายกสมาคมดิจิทัลไทย อาจารย์ธีระ ฉันทสวัสดิ์ Professional Design Director ผศ.ดร.วีรวัฒน์ สิริเวสมาส รองคณบดีคณะมัณฑศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และ ผศ.ทวีศักดิ์ มูลสวัสดิ์ ศิลปิน นักออกแบบ นักวิจัย และที่ปรึกษาอิสระด้านการออกแบบเครื่องประดับและศิลปะ รวมทั้ง อาจารย์ศักดิ์รพี จูธนทรัพย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านอัญมณี ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์และอัพเดทเทรนด์ต่างๆ ที่น่าสนใจในยุค Never Normal ให้แก่ผู้เข้าร่วมการอบรม

และ GIT ได้ทำการคัดเลือกผู้ประกอบการ จำนวน 10 ราย ให้การสนับสนุนการพัฒนาต้นแบบเครื่องประดับ รายละ 10,000 บาท โดยจะนำไปจัดแสดงในงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับระดับนานาชาติต่อไป