GIT News

17
มีนาคม 2565

GIT เข้าร่วมหารือกับหน่วยงานของภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเรื่องแนวทางการจัดงานเทศกาลนานาชาติพลอยและเครื่องประดับจันทบุรี 2023

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565 เวลา 13:30 น. ณ ห้องประชุม 3 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายสุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย นำทีมคณะเข้าร่วมหารือกับหน่วยงานของภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เรื่องแนวทางการจัดงานเทศกาลนานาชาติพลอยและเครื่องประดับจันทบุรี 2023 โดยได้รับความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในจังหวัดเป็นอย่างดี ทั้งนี้ได้มีรายงานผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาให้กับที่ประชุมทราบ โดยมีนายสุพจน์ ภูติเกียรติขจร รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในที่ประชุม