GIT News

18
มกราคม 2565

GIT จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นสถานการณ์และแนวโน้มการส่งออกของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับเงิน

นายสุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย ผู้อำนวยการสถาบัน จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นสถานการณ์และแนวโน้มการส่งออกของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับเงินกับสมาคมผู้ส่งออกเครื่องประดับเงิน โดยนายกิตติศักดิ์ อุดมแดงอร่าม นายกสมาคม นายวีระศักดิ์ เลอวิศิษฏ์ ที่ปรึกษาสมาคม และนางนันทวัลย์ ศกุนตนาค ประธานกรรมการสถาบัน เข้าร่วมประชุมหารือร่วมกันเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 10.00-11.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ โดยทั้ง 2 ฝ่ายได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์และแนวโน้มการส่งออกเครื่องประดับเงินของไทย และนำความคิดเห็นมาวิเคราะห์เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการดำเนินการขับเคลื่อนและสนับสนุนผู้ประกอบการไทยในการส่งออกเครื่องประดับเงินไปยังตลาดต่างประเทศ และเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของประเทศไทย