GIT News

09
ธันวาคม 2564

GIT ลงนาม MOU ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อยกระดับมาตรฐานห้องปฏิบัติการตรวจสอบอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า พร้อมร่วมกันพัฒนาบุคลากรและผู้ประกอบการ

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดยนายสุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย ผู้อำนวยการสถาบัน ร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพา โดย รศ.ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 1 โรงแรม นิว แทรเวิล ลอด์จ จังหวัดจันทบุรี เพื่อสร้างความร่วมมือในการยกระดับมาตรฐานห้องปฏิบัติการตรวจสอบอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า พัฒนางานวิจัย การบริการทางวิชาการ และการพัฒนาบุคลากรและผู้ประกอบการ โดยมีนางสาวปาณี นาคะนาท รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายทนง ลีลาวัฒนสุข รองผู้อำนวยการสถาบัน และผศ.ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ เป็นสักขีพยานในการลงนาม

ทั้งนี้ สถาบันจัดงานเสวนาในหัวข้อ "การพัฒนามาตรฐานห้องปฏิบัติการและมาตรฐานสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ เพื่อสร้างความมั่นใจในการซื้อขายในธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ" โดยมีนายจักรพันธ์ สุวรรณวิจิตร หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบโลหะมีค่า ผู้ดำเนินการเสวนา ร่วมเสวนาโดย นายทนง ลีลาวัฒนสุข รองผู้อำนวยการสถาบัน (เทคนิค) ผศ.ดร.นันทรัตน์ บุนนาค อาจารย์ประจำคณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา นางสาวพฤกษา การสมโชค ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงานด้านการผลิต บริษัท รีฟายนิ่งโลหะมีค่า จำกัด