GIT News

24
พฤศจิกายน 2564

GIT เปิดงานเสวนาในหัวข้อ "ฮิ : The Exploration of Cultural Design Elements"

นายสุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ ให้เกียรติร่วมรับฟังงานและเป็นประธานเปิด งานเสวนาในหัวข้อ "ฮิ : The Exploration of Cultural Design Elements" ในวันพุธที่ 24 พฤศจกิายน 2564 ณ เวทีกลาง งานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ โดยสถาบันมีการดําเนินงานวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับอย่างครบวงจรและสอดคล้องกับความ ต้องการของธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ ได้เล็งเห็นความสําคัญในการส่งเสริมซึ่งในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ทวีศักดิ์ มูลสวัสดิ์ มาร่วมในโครงการ "ปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลต่ออัตลักษณ์เครื่องประดับไทยร่วมสมัย การพัฒนาอัตลักษณ์เครื่องประดับไทย เพื่อพัฒนาธุรกิจด้านเครื่องประดับเชิงวัฒนธรรม ท้องถิ่น จังหวัดจันทบุรี" และ ผศ.ดร.ธนกฤต ใจสุดา ในโครงการ "การพัฒนาอัตลักษณ์ เครื่องประดับเชิงวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดตราด" เพื่อทําการศึกษาค้นคว้าและพัฒนา เครื่องประดับเชิงอัตลักษณ์ท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรีและตราด อันนําไปสู่การพัฒนารูปแบบเครื่องประดับใหม่ ๆ เพื่อขยายโอกาสช่องทางการตลาดของธุรกิจผู้ประกอบการท้องถิ่นและ วิสาหกิจชุมชนเครื่องประดับจังหวัดจันทบุรีและตราด กิจกรรมเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ด้านอัญมณีและเครื่องประดับแก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม โดยเฉพาะการพัฒนาอัตลักษณ์เครื่องประดับไทย เพื่อพัฒนาธุรกิจด้านเครื่องประดับเชิง วัฒนธรรมท้องถิ่น โดยให้การสนับสนุนทุนอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อส่งเสริมและยกระดับขีด ความสามารถด้านงานวิจัยด้านอัญมณีและเครื่องประดับให้ตอบโจทย์ความต้องการของ อุตสาหกรรม ซึ่งในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ทวีศักดิ์ มูลสวัสดิ์ มาร่วมในโครงการ "ปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลต่ออัตลักษณ์เครื่องประดับไทยร่วมสมัย: การพัฒนาอัตลักษณ์เครื่องประดับไทย เพื่อพัฒนาธุรกิจด้านเครื่องประดับเชิงวัฒนธรรม ท้องถิ่น จังหวัดจันทบุรี" และ ผศ.ดร.ธนกฤต ใจสุดา ในโครงการ "การพัฒนาอัตลักษณ์ เครื่องประดับเชิงวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดตราด" เพื่อทําการศึกษาค้นคว้าและพัฒนา เครื่องประดับเชิงอัตลักษณ์ท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรีและตราด อันนําไปสู่การพัฒนารูปแบบ เครื่องประดับใหม่ๆ เพื่อขยายโอกาสช่องทางการตลาดของธุรกิจผู้ประกอบการท้องถิ่นและ วิสาหกิจชุมชนเครื่องประดับจังหวัดจันทบุรีและตราด